Pas Pol i raitim long
Ol Kolosi
Tok i go pas
Kolosi em wanpela taun i stap long provins Esia. Em i no longwe tumas long taun Efesus. Pol yet i no bin kirapim sios i stap long taun Kolosi, tasol taim Pol i bin i stap long Efesus i luk olsem em i bin salim ol man i go mekim wok misin long ol arapela hap bilong provins, na ol i bin i go long Kolosi tu.
Pol i bin harim tok olsem sampela man i laik paulim bilip bilong ol Kolosi, olsem na em i raitim pas i go long ol bilong strongim bilip bilong ol. Em i tok olsem Krais em i het bilong olgeta samting. Krais tasol inap long kisim bek yumi, na ol arapela rot bai i no inap helpim yumi. Ol bai i bringim yumi i go longwe long Krais tasol. Long Krais God i bin mekim kamap olgeta samting, na long wok bilong Krais God i laik kisim bek olgeta samting. Krais i stap insait long yumi, na yumi kamap ol nupela manmeri na bihainim ol pasin bilong Krais yet.
Pol i bin raitim dispela pas na givim long tupela man, na tupela i bin bringim pas i go long Kolosi. Namba wan man, em Tikikus. Na namba 2 man, em Onesimus, dispela man Pol i mekim planti tok long en long pas em i bin raitim long Filemon.
Krais em i het bilong olgeta samting, na olgeta laip na pasin bilong God i pulap long em
1
(Sapta 1.1—3.4)
Mi + Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. Long laik bilong em yet God i makim mi olsem aposel. Mi wantaim brata Timoti mitupela + i raitim dispela pas long yupela ol manmeri bilong God i stap long taun Kolosi, yupela ol bratasusa i bilip long Krais. God Papa bilong yumi em i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Ol Kolosi i bilip tru long Jisas
Taim + mitupela i mekim prea, oltaim mitupela i save tingting long yupela na tenkyu long God, em i Papa bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. 4-6 Mitupela + i harim pinis tok long yupela olsem, taim tok tru bilong gutnius i kamap long yupela na yupela i harim, yupela i bin bilip long dispela gutpela samting God i makim bilong yupela na i putim i stap long heven na yupela i wet long kisim. Olsem na yupela i save bilip tru long Krais Jisas na givim bel bilong yupela long olgeta manmeri bilong God. Long olgeta hap bilong graun ol i wok long autim dispela gutnius, na planti manmeri i bilip na bihainim, na pasin bilong ol i kamap gutpela. Na wankain pasin i bin kamap namel long yupela, stat long namba wan de yupela i harim gutnius bilong marimari bilong God na yupela i save tru long en. Epafras + i bin skulim yupela long tok bilong dispela gutnius, na yupela i save pinis long en. Epafras em i gutpela wokman bilong Krais. Em i wanwok bilong mipela, na mipela i save laikim em tru. Em i save helpim yupela na mekim gut tru wok bilong Krais. Em i tokim mitupela long dispela pasin bilong laikim tru ol manmeri bilong God, Holi Spirit i bin givim yupela.
Pol i prea long God i ken strongim ol Kolosi
Olsem + na stat long namba wan de mitupela i bin harim long gutpela pasin bilong yupela, oltaim mitupela i save prea na askim God long helpim yupela, bai yupela i ken save gut tru long laik bilong em. Na bai Holi Spirit i ken givim yupela olkain gutpela save na tingting, na dispela i ken pulap tru long yupela. 10 Olsem + bai yupela inap wokabaut long pasin bilong ol manmeri tru bilong Bikpela, na bai em i laikim olgeta pasin bilong yupela. Na bai yupela i mekim planti kain gutpela wok. Na bai yupela i save long God, na oltaim dispela save bai i kamap bikpela moa. 11 Na + mitupela i save beten olsem, long gutpela bikpela strong bilong em yet, God i ken givim olgeta kain strong long yupela, bai yupela inap sanap strong na karim olgeta hevi, na bai yupela i stap isi na wetim taim ol hevi i pinis. Na bai yupela i amamas 12 na + tenkyu long Papa. Em i bin mekim yupela i bihainim ol gutpela pasin, inap long yupela i ken kisim ol gutpela gutpela samting em i bin makim bilong yupela. Bai yupela i kisim wantaim olgeta manmeri bilong God, em ol dispela lain i stap long lait bilong en. 13 Yumi + bin i stap aninit long strong bilong tudak, na em i bin kisim bek yumi na putim yumi insait long lain bilong Pikinini bilong en, em dispela Pikinini em i save laikim tru. 14 Pikinini + Bilong God em i bin baim bek yumi na lusim ol sin bilong yumi.
Pol i tok long pasin bilong Krais na wok bilong em
15 Yumi + no inap lukim God, tasol Pikinini Bilong God em i wankain olsem God yet. Em i namba wan pikinini bilong God, na em i stap het tru bilong olgeta samting God i bin mekim ol i kamap. 16 Long + han bilong dispela Pikinini, God i bin wokim olgeta samting long heven na long graun. Em i wokim olgeta samting yumi save lukim na samting yumi no inap lukim, olsem ol kain kain strongpela ensel na ol strongpela spirit na olgeta kain samting i gat strong. Em i bin wokim olgeta samting, na olgeta samting i bilong em yet. 17 Taim + olgeta dispela samting i no kamap yet, em i stap. Na em i save mekim olgeta samting i stap gut na i wok gut wantaim. 18 Em + i het bilong sios, na sios em i bodi bilong em. Em yet i as bilong laip bilong sios. Em i namba wan man i bin kirap bek long matmat, olsem na em yet i ken i stap het bilong olgeta samting. 19 God + i laik bai olgeta laip na pasin bilong em yet i mas i stap long dispela Pikinini, olsem na God yet i pulap tru long em. 20 Na + God i laik mekim olgeta samting i kamap wanbel wantaim em, em ol samting bilong graun na ol samting bilong heven tu. Olsem na em i larim Krais i dai long diwai kros, na blut bilong en i kapsait, na long dispela pasin God i daunim pasin birua bilong yumi.
21 Bipo + yupela i stap longwe long Krais. Long tingting bilong yupela, yupela i birua long em, na yupela i bin wok long mekim ol pasin nogut. 22 Tasol + Krais i dai pinis long diwai kros, na long dispela pasin God i mekim yupela i kamap wanbel wantaim em. Em i mekim olsem bilong bringim yupela i kam long em, na yupela i ken i stap holi na klin na i no gat asua long ai bilong em. 23 Tasol + yupela i mas holimpas bilip na sanap strong tru. Nogut wanpela samting i pulim yupela, na yupela i lusim pasin bilong bilip strong long dispela gutnius yupela i bin harim. Mi Pol mi bin kamap wokman bilong dispela gutnius, na mipela i bin autim long olgeta manmeri i stap long graun.
Pol i helpim ol Kolosi
24 Nau + mi amamas long karim pen bilong helpim yupela. Na mi laik helpim sios bilong Krais, em bodi bilong em yet. Pen Krais i karim bilong helpim sios, em i no pinis yet. Na long pen mi karim long bodi bilong mi yet, mi laik inapim dispela pen bilong Krais. 25 God + yet i bin makim mi na mi kamap wokman bilong sios, bilong helpim yupela. Na mi gat wok bilong autim tru olgeta tok bilong God. 26 Long + olgeta taim bipo dispela tok i stap hait, na olgeta lain manmeri i no bin save long en. Tasol nau em i kamap ples klia pinis long ai bilong ol manmeri bilong God. 27 Long + laik bilong em yet, God i bin soim dispela tok hait long yumi ol manmeri bilong en, bai yumi ken save, dispela tok em i gutpela tru na em inap helpim olgeta manmeri bilong olgeta lain. Dispela tok hait em i olsem. Krais i stap wantaim yupela, na yupela i wetim em i bringim yupela i go i stap wantaim em na bai yupela i kisim ol gutpela gutpela samting bilong en i stap long heven. 28 Mipela + i save autim gutnius bilong Krais long olgeta wan wan man. Mipela i bihainim gutpela tingting na save na mipela i save skulim ol na givim strongpela tok long ol, long wanem, mipela i laik bai ol i kamap strongpela Kristen tru na bai mipela i ken bringim ol i go long God. 29 Olsem + na long olgeta bikpela strong Krais i save givim mi, mi save hatwok tru long mekim dispela wok.
+ 1:1 Ef 1.1 + 1:2 Ro 1.7 + 1:3 Ef 1.16, Fl 1.3 + 1:4-6 Mk 4.8, 16.15, Jo 15.16, Ef 1.15, 3.2, 2 Ti 4.8, Fm 1.5, Hi 6.10, 1 Pi 1.4, 5.12 + 1:7 Kl 4.12, Fm 1.23 + 1:9 Ro 12.2, 1 Ko 1.5, Ef 1.8-9, 1.15-17, 5.10, 5.17, Fl 1.9 + 1:10 Jo 15.16, Ef 2.10, 4.1, Fl 1.27, 1 Te 4.1, Hi 13.21 + 1:11 Ef 1.19, 3.16, 4.2 + 1:12 Ef 1.11, 1.18 + 1:13 Lu 22.53, Ef 2.2, 1 Te 2.12, 2 Pi 1.11 + 1:14 Ef 1.6-7 + 1:15 Jo 1.18, 2 Ko 4.4, Hi 1.3 + 1:16 Jo 1.3, 1.10, Ro 8.38, 11.36, Hi 1.2, 2.10, 1 Pi 3.22 + 1:17 Jo 1.1-3, 8.58, 17.5, 1 Ko 8.6 + 1:18 Ap 26.23, 1 Ko 15.20, 15.23, Ef 1.10, 1.22-23, KTH 1.5 + 1:19 Jo 1.16, 3.34, Kl 2.9 + 1:20 Ro 5.1, 2 Ko 5.18, Ef 1.7, 1.10, 2.13, 2.16, 1 Jo 2.2 + 1:21 Ro 5.10, Ef 2.12, 4.18, Ta 1.15-16 + 1:22 Ef 2.14-16, 5.27, 1 Te 4.7, Ta 2.14 + 1:23 Mk 16.15, Ef 3.17, 1 Ti 3.16, Hi 3.14 + 1:24 Ro 5.3, 2 Ko 1.5-6, Ef 1.23, 3.13, Fl 3.10, 2 Ti 1.8 + 1:25 Ef 3.2, 3.7-8 + 1:26 Ro 16.25-26, 1 Ko 2.7, Ef 3.3-5, 3.9-10, 2 Ti 1.10 + 1:27 Ro 9.23, 2 Ko 2.14, Ef 1.18, 3.8, 1 Ti 1.1 + 1:28 Ef 4.13, 5.27 + 1:29 Ap 20.20, 20.27, Ef 3.7, 3.20, Fl 4.13