2
Yumi mas bilip strong na sakim tok giaman
Mi laik yupela i mas save olsem, mi save hatwok moa bilong helpim yupela wantaim ol manmeri bilong sios i stap long taun Laodisia, na olgeta arapela manmeri i no bin lukim pes bilong mi. Mi + save mekim dispela wok bilong strongim bel bilong yupela olgeta na bilong kirapim yupela long laikim tru ol arapela manmeri bilong God na long i stap wanbel tru wantaim ol. Mi laik bai yupela i kisim gutpela tingting, na bai dispela i strongim bilip bilong yupela. Na mi laik bai yupela i save gut long as bilong tok hait bilong God. Krais yet em i as bilong dispela tok hait. Olgeta + kain save na tingting hait i pulap long Krais, olsem mani i pulap long beng.
Mi + no laik bai wanpela man i tok gris long yupela na giamanim yupela, olsem na mi mekim dispela tok. Mi + no i stap wantaim yupela. Tasol long tingting bilong mi, i olsem mi stap wantaim yupela, na mi amamas long lukim yupela i wok stret na i bilip strong long Krais.
Yumi mas pas wantaim Krais na kisim laip tru
Yupela i kisim pinis Bikpela Krais Jisas, olsem na yupela i mas wokabaut wantaim em. Yupela + i mas sanap strong long em, olsem diwai i sanap strong long graun, na olsem haus i sanap strong antap long strongpela pos. Yupela i mas bilip strong long dispela gutnius mipela i bin skulim yupela long en, na oltaim yupela i mas tenkyu long God.
Yupela + i mas lukaut gut, nogut wanpela man i autim olkain giaman save na toktok nating long yupela na em i mekim yupela i bihainim tingting bilong en. Ol dispela kain man i save kisim tingting bilong ol tumbuna na bilong ol spirit i save bosim ol samting bilong skai na graun. Ol i no save bihainim tingting bilong Krais.
Yupela + i save, Krais em i kamap man olsem yumi, na olgeta laip bilong God i pulap tru long em. 10 Em + i het bilong olgeta kain samting i gat strong. Yupela i bilong Krais, olsem na God i givim laip long yupela, na dispela laip i pulap tru long yupela. 11 Yupela + i pas wantaim em, na yupela i kisim pasin tru bilong katim skin. Em i no samting bilong bodi. Nogat. Long pasin bilong Krais yumi rausim pinis ol pasin bilong olpela bel. Dispela em i pasin tru bilong katim skin. 12 Long + taim yupela i kisim baptais, yupela i pas wantaim Krais, na God i planim yupela long matmat wantaim Krais. Na yupela i bilip long wok God i bin mekim bilong kirapim Krais long matmat, na long taim yupela i kisim baptais em i kirapim bek yupela wantaim Krais. 13 Bipo + yupela i save mekim ol kain kain rong, na yupela i bihainim pasin bilong olpela bel, na dispela i kilim yupela i dai. Tasol God i mekim yupela i kisim laip wantaim Krais, na God i bin lusim olgeta rong bilong yumi. 14 Lo + i bin kotim yumi na kamapim ol rong bilong yumi, na mekim yumi i stap aninit long ol tok na strong bilong en. Tasol God i bin rausim olgeta dispela tok bilong kotim yumi, na em i pinisim strong bilong lo na nilim em long diwai kros bilong Krais. 15 Em + i pinisim strong bilong ol strongpela spirit na olgeta kain samting i gat strong. Long diwai kros God i soim olgeta man olsem em i winim pinis ol dispela samting na i mekim ol i kamap olsem samting nating.
Yumi dai pinis wantaim Krais na olkain lo i no inap helpim yumi
16 Olsem + na yupela i no ken larim wanpela man i sutim tok long yupela, na tok yupela i no bihainim ol lo bilong kaikai na dring na ol lo bilong ol bikpela de bilong lotu na bilong ol lotu bilong nupela mun na bilong de Sabat. 17 Dispela + ol samting ol i olsem ol piksa nating bilong ol samting i laik kamap bihain. Tasol Krais em i samting tru. 18 Sapos wanpela man i autim tok long samting em i bin lukim long driman, na sapos em i tok long yupela i mas daunim yupela yet na lotu long ol ensel, orait yupela i no ken larim em i daunim yupela. Ol dispela kain man i save bihainim tingting bilong olpela bel na ol i ting ol yet i gat gutpela save tru, 19 na + ol i no save holimpas Krais, em i het tru bilong yumi. Dispela het i save givim kaikai long olgeta hap bilong bodi bilong en, na em i mekim olgeta skru rop samting bilong bodi i pas gut wantaim. Olsem na bodi i kamap bikpela long strong bilong God.
20 Yupela + i dai pinis wantaim Krais na yupela i no i stap moa aninit long strong bilong ol spirit i save bosim ol samting bilong skai na graun. Olsem na watpo nau yupela i save wokabaut olsem ol man bilong graun? Bilong wanem yupela i save bihainim ol kain lo olsem, 21 “Yu + no ken holim, yu no ken kaikai, yu no ken larim em i pas long skin bilong yu”? 22 Kain + lo olsem i tok long ol samting yumi mekim wok long ol na wantu ol i save bagarap. Ol man tasol i bin kamapim ol dispela lo na skulim yumi long bihainim ol. 23 Tru, ol dispela kain lo i luk olsem ol bai i kirapim yumi long lotu, na long daunim bel bilong yumi na hatim tru bodi bilong yumi. Olsem na sampela man i ting ol dispela lo i bihainim gutpela tingting na save. Tasol ol dispela lo i no inap helpim yumi long daunim tru ol pasin bilong olpela bel.
+ 2:2 2 Ko 1.6, Ef 3.4, 3.18, Fl 3.8, Kl 1.26, 3.14 + 2:3 Ais 45.3, 1 Ko 1.24, 1.30, Ef 1.8, 3.19 + 2:4 Ro 16.18, Ef 4.14, 5.6, Kl 2.8 + 2:5 1 Ko 5.3, 14.40, 1 Pi 5.9 + 2:7 Ef 2.20-22, 3.17, Kl 1.23 + 2:8 Ga 4.3, 4.9, Ef 5.6, Kl 2.3, 2.18-20, Hi 13.9 + 2:9 Jo 1.14-16, Kl 1.19 + 2:10 Ef 1.21-22 + 2:11 Ro 2.29 + 2:12 Ro 6.4, Ef 1.19-20, 3.7, Kl 3.1 + 2:13 Ef 2.1-5 + 2:14 Ef 2.14-16, 1 Pi 2.24 + 2:15 Kl 1.13 + 2:16 Ro 14.1-12, 1 Ko 8.8, Ga 4.10 + 2:17 Hi 8.5, 9.9, 10.1 + 2:19 Ef 2.21, 4.15-16 + 2:20 Ga 4.3-5, 4.9 + 2:21 1 Ti 4.3 + 2:22 Ais 29.13, Mt 15.9