6
Ol i kilim Haman i dai
(Sapta 6-7)
King i givim biknem long Mordekai
Long dispela nait king i no inap slip. Olsem na em i tokim ol wokboi long bringim dispela buk we ol i save raitim ripot long olgeta samting i bin kamap long kantri bilong em. Na ol wokboi i mas ritim sampela tok i stap long dispela buk. Orait ol i ritim stori bilong tupela man i save was long ol rum bilong king. Dispela tupela man i redi long kilim king i dai, tasol Mordekai i bin painimaut long tingting bilong tupela na i kotim tupela. Na king i tok, “Yumi bin givim wanem gutpela samting long Mordekai bilong bekim dispela wok em i bin mekim?” Na ol man i tokim em, “Yu no bin givim wanpela samting long em.”
King i askim yet long gutpela wok Mordekai i bin mekim, na Haman i kam bilong askim king, bai em i ken hangamapim Mordekai long nek long pos em i redim pinis. Na king i askim ol wokman olsem, “Em husat i kam i stap?” Ol wokman i tokim king, “Haman i kam pinis, na em i wet i stap. Em i laik lukim yu.” Na king i tok, “Bringim em i kam insait.”
Orait Haman i kam insait na king i tokim em olsem, “I gat wanpela man i stap na mi laik givim biknem long em. Tasol mi no save bai mi mas mekim wanem gutpela samting long em. Yu ting bai mi mas mekim wanem?” Na Haman i tingting long bel bilong em yet olsem, “Ating king i laik givim biknem long husat? I no gat narapela man. Mi wanpela tasol.”
7-8  Olsem na Haman i bekim tok bilong king olsem, “Ol wokman i mas kisim ol gutpela klos yu yet yu save putim, na givim long dispela man. Na ol i mas bringim hos bilong yu yet i kam. Na yu mas singautim wanpela nambawan hetman bilong yu, na em i mas bilasim dispela man long klos bilong yu. Na dispela man i mas sindaun long hos na dispela hetman i mas bringim em i go long bikpela ples bung bilong taun. Na taim tupela i go, dispela hetman i mas singaut olsem, “Yupela lukim dispela man. King i givim biknem long em. Lukim gutpela samting king i mekim long em.”
10  King i harim dispela tok na em i tokim Haman olsem, “Nambawan tingting tru. Nau yu go hariap na yu mekim olsem long Mordekai, em dispela man bilong lain Juda i holim bikpela wok long haus bilong mi. Mekim olgeta samting olsem nau tasol yu bin tok.”
11  Olsem na Haman i kisim klos wantaim hos na em i putim klos long Mordekai. Na Mordekai i sindaun long hos na Haman i bringim em i go long ples bung bilong taun. Tupela i go yet na Haman i singaut long ol manmeri olsem, “Yupela lukim dispela man. King i laik givim biknem long em. Olsem na em i mekim dispela gutpela pasin long em.”
12  Bihain Mordekai i go bek gen long haus king. Tasol Haman i sem nogut tru na em i bel hevi moa yet. Olsem na em i karamapim pes na i ran i go bek long haus bilong em. 13  Na em i tokim meri wantaim ol pren bilong em long olgeta samting i bin kamap long em. Na meri wantaim ol dispela pren i gat planti save, ol i tokim em olsem, “Nau strong na namba bilong yu i laik lus na Mordekai i laik winim yu. Em i man bilong Juda, na yu no gat rot bilong pasim em. Bai yu bagarap tasol, long wanem, God i stap wantaim em.”
14  Ol i toktok yet, na ol wokman bilong king i kamap. Ol i laik kisim Haman i go hariap long bikpela kaikai bilong Esta.