7
Ol i kilim Haman i dai
Orait na king tupela Haman i go kaikai wantaim Esta namba 2 taim. Ol i dring wain i stap na king i askim Esta, “Orait Kwin Esta, yu laikim wanem samting? Yu tokaut na bai mi givim long yu. Sapos yu laik, mi inap givim yu hap kantri bilong mi.”
Na Kwin Esta i bekim tok olsem, “King, sapos yu laik mekim gut long mi, yu ken tok orait long askim bilong mi. Mi no laik bai mi wantaim ol manmeri bilong mi i mas i dai. Ol + i pasim tok pinis long mekim mipela i kamap ol wokboi na wokmeri nating bilong ol arapela man, na tu ol i laik kilim mipela i dai. Dispela hevi ol i givim long ol pikinini bilong mipela tu. Pastaim mi no laik tokaut long dispela hevi, na mi pasim maus i stap. Tasol mi lukim dispela birua bilong mipela i holim wok insait long haus bilong king yet, na mi ting em i no stret.”
King Serksis i harim dispela tok na em i askim Kwin Esta olsem, “Wanem man nogut i no pret long mekim ol dispela pasin?” Na Esta i bekim tok, “Em dispela man Haman tasol. Em i birua bilong mipela.”
Haman i harim dispela tok na em i pret na i guria nogut tru. Na king i belhat tru. Em i lusim kaikai na i go ausait long gaden i stap nabaut long haus bilong em. Haman i save pinis, king i laik bagarapim em nau. Em i laik askim Kwin Esta long marimari long em na i no ken larim king i bagarapim em, olsem na em i stap insait long haus. Orait king i lusim gaden gen na i kam bek long rum kaikai, na em i lukim Haman i pundaun i stap long dispela bet Esta i sindaun kaikai i stap long en. Tasol king i lukim em na i singaut olsem, “E, ating dispela man i laik goapim meri bilong mi long ai bilong mi yet long haus bilong mi yet.” Haman i harim dispela tok na ol bun bilong en i wara olgeta.
Na wanpela wokman, nem bilong em Bugatan, i tok olsem, “Klostu long haus bilong em, Haman yet i bin sanapim wanpela pos, longpela bilong en inap long 20 mita. Em i laik hangamapim Mordekai long en. Em dispela Mordekai yet i bin helpim yu, na ol birua i no bin kilim yu i dai.”
Orait king i tok, “Yupela kisim Haman i go na hangamapim em yet long dispela pos.” 10  Olsem na ol i hangamapim Haman long dispela pos em i bin sanapim bilong hangamapim Mordekai long en. Ol i mekim pinis, na bel bilong king i kol gen.
+ 7:4 Esg 3.8-9, B.3-5