Pas Pol i raitim long
Ol Efesus
Tok i go pas
As tingting bilong dispela pas i olsem, God i laik bungim olgeta samting long Krais, em olgeta samting bilong heven na bilong graun, na bai Krais i stap het tru bilong olgeta samting (1.10). Na God i laik kirapim ol manmeri bilong em yet, bai ol i pas tru wantaim Krais na ol i stap wanbel.
Long namba wan hap bilong pas Pol i mekim planti tok long marimari bilong God i mekim olgeta manmeri i bilip long Krais i bung wantaim na i kamap wanpela lain manmeri. Long wok bilong Jisas, God i kisim bek ol manmeri, na em i givim Holi Spirit long ol olsem mak bilong em bai i mekim olgeta gutpela samting long ol olsem em i bin promis (1.14). Long namba 2 hap bilong pas Pol i tok olsem ol Kristen i pas wantaim Krais, olsem na ol i mas wanbel tru na bihainim ol pasin bilong God yet.
Long dispela pas Pol i save mekim ol tok piksa bilong soim ol manmeri klia olsem ol i pas wantaim Krais na ol i kamap wanpela lain manmeri. Em i tok olsem ol manmeri bilong God i olsem wanpela bodi na Krais i olsem het bilong dispela bodi (4.1-16). Na tu, ol manmeri bilong God i olsem wanpela haus na Krais em i namba wan pos bilong haus (2.19-22). Na ol manmeri bilong God i olsem wanpela meri na Krais i olsem man bilong dispela meri (5.22-32). Long dispela pas yumi save lukim gut tru ol gutpela samting God i laik mekim long ol manmeri bilong en.
Long Krais God i mekim yumi i kamap ol nupela manmeri
1
(Sapta 1-3)
Mi + Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. Long laik bilong em yet God i makim mi olsem aposel. Mi raitim dispela pas long yupela ol manmeri bilong God i stap long taun Efesus na i bihainim tru Krais Jisas. God + Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Long Krais God i givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven
Yumi + litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais. Long Krais em i bin givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven, bilong helpim spirit bilong yumi. Taim + God i no mekim graun i kamap yet, na em i makim yumi pinis long pas wantaim Krais, bai yumi ken i stap holi. Bai yumi ken i stap stretpela manmeri na i no gat asua long ai bilong en. Bipo + yet em i laikim yumi tumas, na em i makim yumi bilong kamap pikinini bilong em yet long wok Jisas Krais bai i mekim bilong kisim bek yumi. Long laik bilong em yet God i mekim olsem. Long + nem bilong dispela Pikinini em i laikim tumas, God i bin marimari moa yet long yumi. Olsem na yumi mas ting long dispela bikpela marimari bilong em na yumi mas litimapim nem bilong God.
Marimari + bilong God em i pulap tru. Krais i dai pinis bilong baim bek yumi, na long blut bilong en, God i lusim olgeta sin bilong yumi. God i kapsaitim marimari bilong en moa yet long yumi, na em i givim olgeta kain save wantaim gutpela tingting long yumi. Bipo + God i tingting pinis long dispela samting em i laik mekim long wok bilong Krais. Tasol dispela tingting bilong en i bin i stap hait, na nau em i soim yumi pinis dispela tingting bilong en. 10 Dispela + samting em i laik mekim em i olsem. Em i laik stiaim olgeta samting i go i go, na long dispela taim em i makim pinis, em bai i bungim olgeta samting long Krais, ol samting bilong heven na bilong graun tu. Na Krais i ken i stap het bilong olgeta samting.
11 God + i save bihainim laik na tingting bilong em yet na mekim olgeta samting i kamap, na long laik bilong em, bipo yet em i makim mipela Juda bilong pas wantaim Krais na kamap lain manmeri tru bilong God. 12 Mipela Juda, mipela ol namba wan lain i bin bilip long Krais na bihainim em, na God i makim mipela bilong tingting oltaim long bikpela lait na strong bilong em na litimapim nem bilong em.
13 Na + yupela ol manmeri bilong ol arapela lain, yupela tu i harim pinis tok tru, em dispela gutnius bilong God i kisim bek yupela. Na yupela i bilip pinis long Krais. Olsem na yupela i pas wantaim Krais, na God i bihainim promis em i bin mekim bipo na em i givim Holi Spirit long yupela, olsem mak bilong yupela i stap lain manmeri bilong em stret. 14 Yumi + kisim Holi Spirit pinis, olsem na yumi save, bihain yumi bai kisim tu olgeta arapela gutpela samting God i bin promis long givim long ol manmeri bilong en. Yumi wet long kisim ol dispela samting long taim God i kisim bek yumi na yumi stap fri tru wantaim em. Na yumi bai tingting long ol dispela strongpela wok em i bin mekim na yumi bai litimapim biknem bilong en.
Pol i prea long God i ken givim save long ol Efesus
15 Mi + harim tok long yupela i bilip tru long Bikpela Jisas, na yupela i save givim bel bilong yupela long olgeta manmeri bilong God. 16 Olsem + na taim mi mekim prea, oltaim mi save tingting long yupela na tenkyu long God. Na mi save prea 17 long + God bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, em Papa i stap nambawan tru wantaim bikpela lait na strong bilong en, em i ken givim gutpela tingting long yupela na mekim yupela i save gut long as bilong tok bilong em, bai yupela i ken save gut long em yet. 18 Mi + laik bai em i givim lait long tingting bilong yupela, bai yupela i ken save gut long ol dispela samting em i singautim yupela bilong kisim, em ol samting yupela i wetim i stap. Olsem bai yupela i save long ol dispela gutpela gutpela samting God i bin makim bilong yumi ol manmeri bilong em. 19 Na + bai yupela i ken save olsem, dispela strong bilong God oltaim em i wok long helpim yumi ol manmeri i bilip long em, em i bikpela moa moa yet. Yumi no inap tru long skelim strong bilong en. Na dispela bikpela strong bilong God i save wok long yumi, 20 em + tasol bipo i bin wok long Krais. Krais i dai pinis, na long dispela bikpela strong bilong God, God i kirapim em na i bringim em i go sindaun long han sut bilong em long heven. 21 Olsem + na Krais i stap antap tru long olgeta kain strongpela spirit, na long olgeta hetman na long olgeta gavman, na long olgeta samting i gat strong. Em i stap antap long olgeta man i gat nem nau long dispela taim, na long taim bihain tu. 22 God ++ i bin putim olgeta samting i stap aninit long Krais, na i mekim em i stap het tru bilong olgeta samting, na long dispela pasin em i stap het bilong sios. 23 Sios + em i bodi bilong Krais. Krais em i stap insait long olgeta samting na i pulapim ol tru, na em i pulap olgeta long sios bilong en.
+ 1:1 Ap 18.19-21, 19.1, Ro 1.1, 1.7, 1 Ko 1.1, Kl 1.1 + 1:2 2 Ko 1.2, Ga 1.3, Kl 1.2, Ta 1.4 + 1:3 Ef 2.6 + 1:4 Jo 15.16, 17.24, Ro 8.28, Ef 5.27, Kl 1.22, 2 Te 2.13, 2 Ti 1.9, Je 2.5, 1 Pi 2.20 + 1:5 Jo 1.12, Ro 8.29-30, 2 Ko 6.18, Ga 4.5 + 1:6 Mt 3.17, Jo 3.35, Ro 3.24, 5.15, Kl 1.13 + 1:7 Ap 20.28, Ef 2.7, Kl 1.14, 1.20, Hi 9.12, 1 Pi 1.18-19 + 1:9 Ro 16.25, Ef 3.4, 3.9-11, Kl 1.26, 2 Ti 1.9 + 1:10 1 Ko 3.22-23, Ga 4.4, Fl 2.9-10, Kl 1.16, 1.20, Hi 1.2, 1 Pi 1.20 + 1:11 Ro 8.17, 8.28-29, Kl 1.12, Ta 3.7, Je 2.5, 1 Pi 1.4 + 1:13 2 Ko 1.22, 6.7, Ef 4.30, Kl 1.4-6 + 1:14 Lu 21.28, Ro 8.23, 2 Ko 1.22, 1 Pi 2.9 + 1:15 Kl 1.4 + 1:16 Fl 1.3-4, Kl 1.3, 1 Te 1.2 + 1:17 Kl 1.9 + 1:18 Ap 26.18, Ef 2.12, 4.4, Kl 1.12 + 1:19 Ef 3.7, Kl 1.11, 1.29, 2.12 + 1:20 Sng 110.1, 2 Ko 13.4, Kl 1.16, 2.10-12, 3.1, Hi 1.3 + 1:21 Ro 8.38, Fl 2.9-10, Kl 2.10, 2.15, Hi 1.4 + 1:22 Sng 8.6, Mt 28.18, Kl 1.18, Hi 2.7 + 1:22 Kl 1.18 + 1:23 Ro 12.5, Ef 4.10, 4.15, Kl 2.9, 3.11