6
Wanem kain kaikai yu planim, dispela kain tasol bai yu kisim
Ol + brata, sapos yupela i save olsem wanpela bilong yupela i bin mekim sin, orait yupela man i bihainim Holi Spirit, yupela i mas mekim pasin isi long dispela man na helpim em long stretim pasin bilong em. Tasol yupela i mas lukaut gut long yupela yet. Nogut Satan i traim yupela na yupela tu i pundaun long sin. Yupela + i mas helpim ol arapela long karim hevi bilong ol. Long dispela pasin bai yupela inapim tru lo bilong Krais. Sapos + wanpela man i ting em i gat nem, tasol em i no gat nem, orait dispela man i giamanim em yet. Olgeta + man i mas skelim wok bilong ol yet, em i gutpela o nogat. Man i mekim olsem, em i ken amamas long pasin em yet i mekim na em i no mas skelim pasin bilong en wantaim pasin bilong narapela man, long + wanem, olgeta man wan wan bai i karim hevi bilong pasin ol yet i mekim.
Man + i skul long tok bilong God, em i ken givim sampela bilong olgeta gutpela samting bilong en i go long man i skulim em.
Nogut + yupela i giamanim yupela yet na yupela i ting yupelainap long trikim God. Yupela bai i no inap tru. Yu planim pikinini bilong wanem kain kaikai, em dispela kain kaikai tasol bai i kamap long gaden bilong yu. Sapos + wanpela man i bihainim ol laik bilong olpela bel bilong em yet, orait dispela pasin bilong olpela bel bai i kamapim kaikai nogut na em bai i bagarap olgeta. Tasol sapos em i bihainim pasin bilong Holi Spirit, orait Holi Spirit bai i kamapim laip long dispela man na em bai i stap gut oltaim oltaim. Olsem + na yumi no ken les long mekim gutpela pasin. Sapos yumi no slek long mekim wok, orait long taim bilong kisim kaikai yumi bai kisim gutpela kaikai tru. 10 Olsem + na wanem taim yumi inap mekim gutpela pasin long ol arapela, yumi mas mekim. Na yumi mas strong tru long mekim gutpela pasin long ol arapela manmeri i bilip long Bikpela.
Pol i amamas long diwai kros bilong Krais
11 Dispela hap tok em mi yet mi raitim. Lukim ol dispela bikpela leta mi wokim bilong raitim tok.* 12 Harim.+ Ol dispela man i strong tumas long katim skin bilong yupela, ol i mekim olsem, long wanem, ol i laik kisim biknem long ai bilong ol arapela man. Ol i save pret na ting olsem, “Nogut ol arapela man i save olsem yumi bilip long diwai kros bilong Krais, na ol i laik mekim nogut long yumi.” 13 Ol man i kisim pinis dispela mak bilong ol Juda, ol yet i no save bihainim gut lo. Tasol ol i laik katim skin bilong yupela, bai ol i ken kisim biknem long dispela samting ol i bin mekim long skin bilong yupela. 14 Tasol + mi no inap litimapim nem bilong mi yet o bilong wanpela man. Nogat. Mi bai litimapim nem bilong Jisas Krais tasol. Em i dai pinis long diwai kros, na mi amamas long dispela tasol. Long wok Krais i bin mekim long diwai kros, pasin bilong dispela graun em i dai pinis long tingting bilong mi, na i olsem mi yet mi dai pinis long diwai kros na mi no inap bihainim moa ol pasin bilong graun. 15 Nau + pasin bilong katim skin em i samting nating, na pasin bilong man i no katim skin, em tu i samting nating. God i mekim yumi i kamap nupela manmeri, na dispela tasol em i samting tru. 16 God i ken marimari long olgeta manmeri i save holim dispela tingting na bihainim, na em i ken mekim bel bilong ol i stap isi. Ol dispela manmeri ol i lain Israel tru bilong God.
17 Mi + no laik bai wanpela man i givim hevi moa long mi. Nogat. Ol man i bin paitim mi, na ol dispela mak i stap pinis long bodi bilong mi, ol i soim olsem mi wokman tru bilong Jisas.
18 Ol brata, marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i ken i stap wantaim spirit bilong yupela wan wan. I tru.
+ 6:1 Mt 18.15, 1 Ko 2.15, 4.21, 7.5, 2 Ti 2.25, Hi 12.13, Je 5.19 + 6:2 Jo 13.14-15, Ro 15.1, 1 Te 5.14, 1 Jo 4.21 + 6:3 Ro 12.3, 1 Ko 8.2, 2 Ko 3.5 + 6:4 1 Ko 11.28, 2 Ko 13.5 + 6:5 Ro 2.6, 14.12, 1 Ko 3.8 + 6:6 Ro 15.27, 1 Ko 9.11, 9.14 + 6:7 Jop 13.9, Lu 16.25, Ro 2.6, 1 Ko 6.9 + 6:8 Hos 8.7, 10.12, Jo 3.6, 6.63, Ro 8.13, Je 3.18 + 6:9 1 Ko 15.58, 2 Te 3.13, Hi 3.6, 3.14, KTH 2.10 + 6:10 Ef 2.19, 1 Te 5.15, 1 Ti 6.18, Hi 3.6 * 6:11 Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21. + 6:12 Ga 2.3, 2.14, 5.11, Fl 3.18 + 6:14 Ro 2.29, 6.6, 1 Ko 1.31, 2.2, Fl 3.3, 3.7-8 + 6:15 2 Ko 5.17, Ga 5.6, Kl 3.11 + 6:17 2 Ko 1.5, 4.10, 11.23, Ga 5.11, Kl 1.24