5
Esta i askim king na Haman bai tupela i kam long bikpela kaikai
Esta i tambu long kaikai inap long tripela de. Na long de namba 3 em i putim klos bilong kwin na i go sanap insait long banis bilong haus king, klostu long bikpela rum bilong king, na em i lukluk i go long sia king. King i sindaun long sia na i lukluk i kam long dua. King i lukim Esta i sanap ausait na bel bilong en i gutpela long Esta, na em i stretim han i holim stik gol na i makim Esta. Orait Esta i kam klostu na putim han long arere bilong stik. Na king i tok, “Kwin Esta, yu laikim wanem? Sapos yu laik bai mi givim yu bikpela samting inap olsem hap kantri bilong mi, orait bai mi givim yu.” Na Esta i bekim tok olsem, “King, inap yutupela Haman i ken kam long wanpela bikpela kaikai nau long nait?”
King i orait long dispela tok na em i tokim Haman long kam kwik bai tupela i ken i go long Esta. Olsem na king wantaim Haman i go long bikpela kaikai Esta i redim. Ol i dring wain i stap na king i askim Esta olsem, “Tokim mi long wanem samting yu laikim na bai mi givim yu. Bai mi orait long olgeta samting yu askim mi. Sapos yu laik kisim hap kantri bilong mi, orait bai mi givim yu, na yu ken bosim.”
Orait Esta i bekim tok bilong king olsem, “King, sapos yu laik orait long olgeta samting mi askim, orait yutupela Haman i mas i kam bek tumora long narapela kaikai bai mi redim bilong yutupela. Long dispela taim bai mi tokim yu long laik bilong mi.”
Haman i pasim tok long kilim Mordekai i dai
Haman i lusim rum kaikai na em i amamas na belgut tru. Em i wokabaut i go na i lukim Mordekai i sindaun klostu long dua bilong haus bilong king. Tasol Mordekai i lukim em na em i no sanap na givim gude long em. Olsem na Haman i belhat nogut tru. 10 Bel bilong Haman i hat moa, tasol em i pasim long tingting bilong em yet na i no mekim wanpela samting. Em i go kamap long haus bilong en na i singautim ol pren bilong en i kam na i askim meri bilong en, Seres, long sindaun wantaim ol tu. 11 Ol i kamap pinis na Haman i litimapim nem bilong em yet long ai bilong ol. Em i tokim ol long em i gat planti mani na planti samting, na long em i gat planti pikinini man. Na em i tok long king i bin givim bikpela namba na bikpela wok tru long em, na olgeta arapela ofisa bilong king i aninit long em. 12 Na Haman i tok moa olsem, “Kwin Esta i bin mekim wanpela bikpela kaikai bilong king na bilong mi tasol. Em i no singautim narapela man i kam. Nogat tru. Na em i tok bai mitupela i go kaikai wantaim em gen long tumora. 13 Tasol mi lukim Mordekai, dispela man bilong lain Juda, i sindaun klostu long dua bilong haus king na bel bilong mi i nogut tru, na mi ting ol dispela gutpela samting i olsem samting nating tasol.”
14 Seres, meri bilong Haman, wantaim ol pren bilong en, ol i tokim em olsem, “Maski wari. Tokim ol man bai ol i sanapim wanpela longpela pos, antap bilong en inap 20 mita, na tumora long moningtaim yu go askim king long hangamapim Mordekai long nek na bai em i dai. Yu mekim olsem na bai yu belgut na yu go kaikai.” Haman i laikim dispela tok, olsem na em i tokim ol man na ol i sanapim wanpela pos bilong hangamapim Mordekai.
Ol Juda i painim rot bilong i stap gut
(Sapta 6-10)