6
King i givim biknem long Mordekai
Long dispela nait yet king i no inap slip. Olsem na em i tokim ol long bringim dispela buk ol i save raitim tok bilong olgeta samting i bin kamap long kantri bilong en, na bai ol i ritim sampela tok long em. Orait + ol i ritim stori bilong Biktana na Teres, tupela man i bin was long ol rum bilong king. Dispela tupela man i bin painim wanpela rot bilong kilim king i dai. Na bihain Mordekai i painimaut tingting bilong tupela na i kotim tupela. Na king i tok, “Yumi bin bekim wanem gutpela samting long Mordekai long dispela wok em i bin mekim?” Na ol man i tokim em olsem, “Yumi no bin givim wanpela samting long em.”
Orait king i askim ol olsem, “I gat sampela ofisa bilong mi i stap long dispela haus, o nogat?” Na nau tasol Haman i kam bilong askim king, bai em i ken hangamapim Mordekai long nek long pos em i redim pinis. Olsem na Haman yet i wokabaut i kam insait long banis bilong haus bilong king. Ol wokman i lukim em na ol i tokim king olsem, “Haman i kam pinis, na i wet i stap. Em i laik lukim yu.” Na king i tok, “Bringim em i kam insait.”
Orait Haman i kam insait na king i tokim em olsem, “I gat wanpela man i stap na mi laik givim biknem long em. Na mi no save wanem gutpela samting bai mi mekim long em. Yu ting bai mi mekim wanem?” Na Haman i tingting long em yet olsem, “Ating king i laik mekim olsem long husat? I no gat narapela man, mi tasol.”
7-8 Olsem na Haman i bekim tok bilong king olsem, “Bringim klos yu yet i save putim na givim long dispela man. Na bilasim gut wanpela satel na baklain bilong hos, na putim long hos bilong yu yet. Na bilasim het bilong hos wantaim. Na yu mas makim wanpela bilong ol namba wan ofisa bilong yu, bai em i bilasim dispela man long klos bilong yu. Na dispela man i mas sindaun long hos na ofisa i mas bringim em i go long bikpela ples bung bilong taun. Orait taim tupela i go, dispela ofisa i mas singaut olsem, ‘Lukim dispela man. King i givim biknem long em. Lukim gutpela pasin king i mekim long em.’ ”
10 King i harim dispela tok na i tokim Haman olsem, “Yu go hariap na kisim klos na hos na yu givim biknem long wokman bilong mi, Mordekai, dispela man bilong Juda, em i save wok i stap klostu long dua bilong haus bilong mi. Mekim olgeta samting olsem nau yu tok.”
11 Olsem na Haman i kisim klos wantaim hos na em i putim klos long Mordekai. Na Mordekai i sindaun long hos na Haman i bringim em i go long ples bung bilong taun. Tupela i go yet na Haman i singaut long ol man olsem, “Lukim dispela man. King i laik givim biknem long em. Olsem na em i mekim dispela gutpela pasin long em.”
12 Bihain Mordekai i go bek gen long wok bilong king. Tasol Haman i sem moa yet na i bel hevi tru, na em i karamapim pes na i ran i go bek long haus bilong en. 13 Na em i tokim meri wantaim ol pren bilong en long olgeta samting i bin kamap long em. Orait meri wantaim ol dispela pren i gat planti save, ol i tokim em olsem, “Nau strong na namba bilong yu i laik lus na Mordekai i laik winim yu. Em i man bilong Juda, na yu no gat rot bilong pasim em. Bai yu bagarap tasol.”
Esta i kotim Haman
14 Ol i toktok i stap na ol wokman bilong king i kamap. Ol i laik kisim Haman i go hariap long bikpela kaikai bilong Esta.
+ 6:2 Est 2.21-22