7
1-2 Olsem na namba 2 taim king tupela Haman i go kaikai wantaim Esta. Ol i dring wain i stap na king i askim Esta olsem, “Kwin Esta, yu laikim wanem samting? Yu tok na bai mi givim yu. Sapos yu laik, mi inap givim yu hap kantri bilong mi.”
Na Kwin Esta i bekim tok olsem, “King, sapos yu laikim mi tru, na yu laik mekim gut long mi, yu ken mekim olsem. Mi no laik bai mi wantaim ol manmeri bilong mi i mas i dai. Wanpela man i pasim tok pinis long kilim i dai mi wantaim ol manmeri bilong mi. Ol i laik bagarapim mipela olgeta. Sapos ol i laik mekim mipela i kamap wokboi na wokmeri nating na mekim mipela i wok kalabus, orait bai mi no gat tok. Long wanem, mi no laik givim hevi long yu. Tasol ol i laik pinisim mipela tru, olsem na mi mas tokaut.”
King Serksis i harim dispela tok na em i askim Kwin Esta olsem, “Husat man nogut i no pret long mekim olsem? Dispela man i stap we?” Esta i bekim tok olsem, “Mi tok long Haman tasol. Em i birua bilong mipela na em i redi long bagarapim mipela.”
Na Haman i pret na i guria nogut tru. King i harim na i belhat tru na i lusim kaikai na i go ausait long gaden bilong haus bilong en. Haman i lukim king i go, na em i save pinis olsem king i laik bagarapim em. Olsem na Haman i stap insait long haus, bilong askim Kwin Esta long marimari long em na em i no ken larim king i bagarapim em. Orait king i lusim gaden na i kam bek long rum kaikai, na em i lukim Haman i pundaun i stap long dispela bet Esta i kaikai i stap long en. Haman i laik askim Esta bai em i ken marimari long em. Tasol king i lukim em na i singaut olsem, “E, ating dispela man i laik goapim kwin long ai bilong mi yet long dispela haus bilong mi.”
King i tok pinis na wantu ol wokman i kam karamapim het bilong Haman long laplap, olsem ol i save mekim long ol man king i laik kilim i dai. Na wanpela wokman, nem bilong en Harbona, em i tok olsem, “Harim. Haman yet i bin sanapim wanpela pos, longpela bilong en inap 20 mita, klostu long haus bilong en. Em i laik hangamapim Mordekai long en. Tasol king, bipo Mordekai i bin helpim yu, na ol birua i no kilim yu i dai.”
Orait king i tok, “Yupela go hangamapim Haman long dispela pos bai em yet i dai.” 10 Olsem na ol i hangamapim Haman long dispela pos em i bin sanapim bilong hangamapim Mordekai. Ol i mekim pinis na belhat bilong king i pinis.