10
Judit i lusim Betulia
Taim Judit i pinisim prea bilong em long God bilong Israel, em i kirap long ples em i bin slip long en, na em i singautim wokmeri bilong en i kam. Na em i go daun long ol rum em i save stap long en long ol de Sabat na long ol bikpela de bilong lotu. Em i rausim ol klos bilong sori na klos em i bin putim long taim man bilong en i dai. Em i waswas na i welim bodi bilong em long sanda. Em i komim gras bilong em na i pasim naispela laplap long het, na em i putim ol gutpela klos em i save putim long taim man bilong em Manase i stap yet. Em i putim su long lek bilong em na em i pasim ol paspas long lek na han, na ol ring long pinga na yau, na em i putim olgeta bilas bilong en, na em i luk nais tru. Olsem na ol man i lukim em ol i ken aigris tru long em. Em i givim wanpela botol wain na wanpela botol wel long wokmeri bilong em. Na em i kisim sampela bali i tan pinis na sampela gutpela bret na sampela kek em i bin wokim long ol pikinini diwai i drai, na em i pulimapim long wanpela bek. Em i karamapim gut ol dispela kaikai, na em i givim long wokmeri long karim.
Orait tupela i wokabaut i go long bikdua bilong taun Betulia, na tupela i bungim Usia wantaim tupela lida bilong taun, Kabris na Karmis. Ol i lukim Judit i smat moa, na pes bilong en i senis olgeta, na klos bilong en i narakain. Ol i amamas na ol i tokim em olsem, “God bilong ol tumbuna bilong yumi i ken mekim gut long yu na helpim yu long inapim ol tingting na laik bilong yu. Olsem bai ol Israel i ken win gen na Jerusalem i ken kisim biknem.”
Judit i lotuim God, na bihain em i tok olsem, “Yupela tokim ol man long ol i mas opim bikdua bilong taun, bai mi ken i go ausait na mekim ol samting yumi tok pinis long en.” Orait ol i tokim ol yangpela man long opim dua. 10 Opim pinis, Judit wantaim wokmeri bilong em, tupela i wokabaut i go daun long maunten na i bihainim ples daun. Na ol man i no moa lukim tupela.
Ol Asiria i pasim Judit
11 Tupela meri i wokabaut i go stret long dispela ples daun, na sampela soldia bilong ol Asiria i patrol raun, ol i bungim tupela. 12 Ol i pasim tupela na ol i askim Judit olsem, “Yu bilong wanem kantri? Yu kam long wanem ples?” Judit i bekim tok olsem, “Mi wanpela meri Hibru. Tasol nau mi ranawe long ol, long wanem, i no longtaim bai yupela i winim ol long pait. 13 Mi laik i go lukim Holofernes, em bikman bilong ol ami bilong yupela, bai mi ken autim sampela gutpela toktok long em. Bai mi soim em long rot em i mas bihainim sapos em i laik winim olgeta ples maunten. Na i no gat wanpela soldia bilong en i ken lus.”
14 Ol soldia i lukim Judit i gat naispela pes tru na ol i wok long lukluk strong long em. Na taim ol i harim pinis toktok bilong em, ol i bekim tok olsem, 15 “Yu laki meri tru. Yu bin kam hariap long lukim Holofernes, hetman bilong mipela, olsem na yu no inap i dai. Yu no ken wari. Nau tasol yu mas i go long haus sel bilong em. Sampela man bilong mipela bai i go wantaim yu na bringim yu i go stret long haus bilong em. 16 Na taim yu sanap long ai bilong em, yu no ken pret. Yu mas tokim em long ol samting nau tasol yu bin tokim mipela long en. Na em bai i lukautim yu gut.” 17 Olsem na ol i makim 100 soldia bilong i go wantaim Judit na wokmeri bilong em. Na ol i bringim tupela i go long haus sel bilong Holofernes.
18 Ol soldia long kem i harim tok bilong wanpela naispela meri i kam, na olgeta wantaim i resis i kam bilong lukim em. Ol i bringim toksave i go long Holofernes, na Judit i wet i stap ausait long haus sel bilong em. Ol man i sanap raun long em, 19 ol i kirap nogut na ol i toktok planti long dispela naispela meri. Ol i tingting olsem ol Israel i mas narakain pipel tru. Ol i toktok olsem, “Husat inap long tok bilas long kain pipel i gat ol naispela meri olsem? Mobeta yumi kilim i dai olgeta man bilong ol. Sapos nogat, bai ol inap trikim olgeta man bilong graun.”
20 Nau ol soldia i save lukautim Holofernes, na ol wokman bilong em, ol i kam ausait na kisim Judit i go insait long haus sel. 21 Holofernes i slip malolo i stap long bet bilong em. Dispela bet ol i bin karamapim long wanpela taunam ol i bin wokim long blupela na golpela tret na ol i bin bilasim long ol kain kain gutpela ston i dia tumas. 22 Ol man i tokaut olsem Judit i kam pinis, olsem na Holofernes i kam i stap long fran bilong haus sel, na ol i holim ol lam silva na wokabaut i kam paslain long em. 23 Judit i sanap i stap, na Holofernes wantaim ol wokman bilong en i lukim naispela pes bilong em na ol i lus tru. Meri i brukim skru na daunim het bilong em bilong givim biknem long Holofernes, tasol ol wokman i kirapim em na mekim em i sanap.