11
Judit i toktok wantaim Holofernes
Holofernes i tokim Judit olsem, “Yu no ken wari, meri. Yu no ken pret. I no gat wanpela taim mi bin bagarapim wanpela man o meri i bihainim tok bilong Nebukatnesar, em king bilong olgeta hap bilong graun. Nogat. Na tu, sapos ol pipel bilong yu i stap long ples maunten ol i no bin givim baksait long mi, orait mi no inap long kirapim pait long ol. Tasol em i asua bilong ol yet. Orait yu tokim mi pastaim, bilong wanem yu ranawe long ol na yu kam long mipela? I gutpela yu bin kam. Nau bai yu stap orait. Yu no ken pret. Long dispela nait na tu long taim bihain i no gat samting nogut i ken kamap long yu. Nogat. I no gat man i ken mekim nogut long yu. Nogat. Olgeta man bai i lukautim yu gut tru, olsem ol i save lukautim olgeta manmeri i save harim tok bilong bikman bilong mi, em King Nebukatnesar.”
Orait Judit i bekim tok olsem, “Plis, bikman, mi wokmeri nating bilong yu. Inap mi ken autim sampela toktok bilong mi? Long dispela nait bai mi no inap mekim wanpela tok giaman long bikman bilong mi. Nogat tru. Sapos yu bihainim ol toktok bilong mi, bai God i ken mekim bikpela samting tru i kamap long han bilong yu. Na wanem samting bikman bilong mi i laik mekim, orait em bai i no inap popaia. Nogat. Em bai i go stret tasol.* Mi + tok tru antap na mi kolim nem bilong Nebukatnesar, em king bilong olgeta hap bilong graun na em bikman i bin salim yu i kam bilong stretim sindaun bilong olgeta lain pipel. Holofernes, yu bin mekim gutpela wok tru, na nau i no olgeta manmeri tasol i stap aninit long Nebukatnesar. Nogat. Olgeta abus tu na olgeta bulmakau na olgeta pisin, olgeta i stap aninit long pawa bilong em.
“Mipela i harim pinis olsem, yu man i gat gutpela save na gutpela tingting. Na long olgeta hap bilong graun ol manmeri i save pinis, i no gat wanpela man bilong kantri Asiria i ken winim yu long wok na long save na long pasin bilong winim pait.
“Na + tu, mipela i harim pinis olgeta samting Akior i bin tokim yu long en. Ol man bilong Betulia ol i no bin kilim em, olsem na ol i harim pinis olgeta toktok em i bin autim long yu. 10 Bikman, yu no ken lusim ol tok bilong em. Nogat. Holim i stap long tingting bilong yu, long wanem, em i bin tok tru. Ol manmeri bilong mipela i no inap kisim bagarap na bainat i no inap katim ol, sapos ol i no bin mekim sin long God bilong ol.
11 “Tasol, bikman bilong mi, yu no ken ting bai yu lus, na wok bilong yu i popaia. Nogat. Liklik taim bai ol Israel yet i bagarap na i dai, long wanem sin i bosim ol pinis. Taim ol i save mekim sin, ol i save kirapim belhat bilong God. 12 Nau tasol ol kaikai bilong ol i sot na wara tu i laik pinis. Olsem na ol i pasim tok long kilim ol bulmakau bilong ol, na ol i laik kaikai olkain abus lo bilong God i bin tambuim ol long ol i no ken kaikai. 13 Na + tu ol i pasim tok long kaikai olgeta dispela wit i bin mau paslain long gaden, na ol hap wain na wel Bikpela i bin makim bilong em yet. Ol dispela kaikai ol i makim pinis long givim long ol pris i save mekim wok long Jerusalem, long ples holi bilong God. Em i tambu tru long ol man nating i putim han long en. 14 Tasol ol i bin salim sampela man i go long Jerusalem bilong kisim tok orait bilong ol kaunsil, bai ol i ken kaikai ol dispela samting i tambu. Na ol manmeri bilong Jerusalem tu ol i mekim ol wankain pasin tasol. 15 Sapos ol i kisim tok orait na ol i stat long kaikai ol dispela samting, orait long dispela de stret bai God i givim ol i go long han bilong yu, na yu bai pinisim ol. 16 Taim mi, wokmeri bilong yu, mi kisim save pinis long ol dispela tok ol i mekim, orait mi lusim ol na mi ranawe i kam. God i salim mi i kam long yu bilong mekim wanpela bikpela samting, na taim olgeta manmeri bilong graun i harim tok long dispela samting mitupela bai i mekim, ol bai i kirap nogut tru. 17 Mi wokmeri bilong yu, mi meri bilong harim tok bilong God bilong heven, na olgeta de na nait tu mi save litimapim nem bilong em. Bikman, mi bai stap wantaim yu nau, na olgeta nait bai mi go long ples daun, na prea long God. Na em bai i tokim mi long wanem taim ol Israel i mekim sin. 18 Na taim mi kisim tok save pinis, mi bai kam na tokim yu, na bai yu ken wokabaut i go wantaim olgeta soldia bilong yu, na bai i no gat wanpela man bilong ol Israel inap long pait long yu. 19 Bai mi soim yu long rot i go stret namel long distrik Judia na i go kamap long taun Jerusalem. Na bai yu kamap king na yu sindaun long namel stret bilong taun. Bai yu bosim ol olsem ol lain sipsip i no gat wasman, na bai i no gat wanpela dok i bikmaus long yu. Bipo yet mi bin save pinis long dispela samting i laik kamap, long wanem God i bin tokim mi. Na God i bin salim mi i kam bilong toksave long yu.”
20 Olgeta tok bilong Judit i amamasim bel bilong Holofernes na bilong ol wokman bilong em, na ol i kirap nogut long taim ol i harim gutpela tingting bilong em. Ol i tok olsem, 21 “Long hap sankamap i go inap long hap san i go daun, i no gat wanpela meri i olsem dispela meri. Pes bilong en i nais moa, na save bilong em tu i winim tru save bilong ol arapela meri.
22 Na Holofernes i tokim Judit olsem, “I gutpela, God i bin salim yu i kam pas long ol pipel bilong yu. Nau bai mipela i gat strong, na ol man i bin tok bilas long Nebukatnesar, bikman bilong mi, ol bai i bagarap. 23 Na yu, yu wanpela naispela meri tru. Pes bilong yu i nais tru na tok bilong yu i swit moa. Sapos yu mekim olsem yu bin promis, orait God bilong yu bai i kamap God bilong mi tu. Na yu yet yu bai go i stap stret long haus bilong King Nebukatnesar, na nem bilong yu bai i kamap bikpela long olgeta hap bilong graun.
* 11:6 Judit i tingting long God na em i mekim dispela tok long samting bikman bilong em bai i mekim. Tasol Judit i laik bai Holofernes i mas ting Judit i tok long Holofernes yet. Olsem tasol long lain 16. Dispela “bikpela samting” Judit i tok God i laik wokim, em i no wankain olsem samting Holofernes i ting Judit i tok long en. + 11:7 Jer 27.6, Dan 2.38 + 11:9 Jdt 5.5-21 + 11:13 Kis 23.19, Wkp 27.30