12
Judit i mekim gutpela pasin
Holofernes i tokim ol wokman long bringim Judit i go insait long rum kaikai we ol i bin lainim ol plet silva. Na em i tokim ol long givim Judit ol gutpela kaikai na wain em yet i save kisim. Tasol + Judit i tok, “Mi no inap long kaikai ol dispela kain samting. Nogut mi brukim tambu na mekim rong. Mi bai kaikai ol samting mi yet mi bringim pinis. Em bai inap long mi.”
Na Holofernes i tokim em, “Sapos ol kaikai bilong yu i pinis, olsem wanem bai mipela i painim sampela moa? I no gat wanpela Juda i stap wantaim mipela.”
Na Judit i bekim tok bilong em olsem, “Tru antap, mi ken tokim yu stret. Taim Bikpela i pinisim olgeta samting em i laik mekim long han bilong mi, ol kaikai bilong mi bai i no pinis yet.” Orait ol wokman bilong Holofernes i bringim Judit i go insait long wanpela haus sel, na em i go slip inap long biknait tru. Klostu tulait, taim ol soldia i was long nait i was i stap yet, Judit i kirap na em i salim tok i go long Holofernes olsem, “Mi laik kisim tok orait long yu bai mi ken go ausait long ples daun na mekim prea.” Olsem na Holofernes i tokim ol soldia i was i stap bai ol i no ken pasim em. Judit i stap long kem inap long 3-pela de, na olgeta nait em i go ausait long ples daun klostu long Betulia, na em i waswas long hul wara. Waswas pinis, em i save prea long God, Bikpela bilong Israel, long soim rot long em bilong helpim ol Israel i win. Em i save bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God* na bihain em i save go bek na i stap long haus sel inap long taim bilong kaikai long apinun tru.
Bikpela pati bilong Holofernes
10 Long de namba 4 Holofernes i mekim wanpela bikpela kaikai bilong ol wokman i save lukautim haus bilong em. Tasol em i no singautim ol ofisa bilong ami i kam. 11 Na Holofernes i tok olsem long Bagoas, em man i bosim olgeta samting bilong em, “Yu go na grisim dispela meri Hibru yu save lukautim, bai em i kam kaikai na dring wantaim mipela long haus sel bilong mi. 12 Sapos mipela i larim kain meri olsem i go nating na mipela i no gris wantaim em, na mipela i no slip wantaim em, em bai i lap long mipela.”
13 Orait Bagoas i lusim Holofernes na em i go lukim Judit. Em i tok olsem, “Naispela meri, inap yu kam pati wantaim bikman bilong mi? Em i laik bai yu dring wain na amamas wantaim mipela. Yu kam tasol na mekim wankain pasin olsem ol meri bilong Asiria i save mekim taim ol i stap long haus bilong Nebukatnesar.”
14 Na Judit i bekim tok olsem, “Mi husat na bai mi inap tok nogat long bikman bilong mi? Mi amamas tru long kam na mekim olgeta samting em i laikim, na mi save, bai mi no inap lus tingting long dispela nait inap mi dai.”
15 Olsem na Judit i kirap, na em i putim ol naispela klos na olgeta bilas bilong em. Wokmeri bilong en i go pas na long graun klostu long Holofernes, em i putim ol skin bilong sipsip. Bagoas i bin givim ol dispela skin bilong sipsip long Judit bai em i ken sindaun long en long taim bilong kaikai. 16 Orait Judit i kam insait na em i sindaun. Na bel bilong Holofernes i kirap tru long em na em i skrap moa yet long slip wantaim em. Olgeta taim em i bin lukim em i kam inap nau, em i wari tasol na i wet long painim wanpela taim bilong prenim em. 17 Olsem na Holofernes i tokim Judit olsem, “Kaman. Yu dring nau na yu amamas wantaim mipela.” 18 Na + Judit i bekim tok, “Yes, bikman, bai mi dring wantaim yu. Long wanem, dispela em i bikpela de tru long laip bilong mi.”
19 Orait Judit i kaikai na i dring long olgeta samting wokmeri i bin redim pinis. 20 Na Holofernes i lus tru long lukluk long em, na em i dringim planti wain moa. I no gat wanpela taim bipo em i bin spak inap olsem em i spak nau.
+ 12:2 Dan 1.8, Esg C.18 * 12:9 Judit i stap wantaim ol haiden, na dispela i mekim em i kamap doti long ai bilong God. + 12:18 Esg 5.4