13
Biknait pinis, orait ol wokman bilong Holofernes i lusim pati hariap. Bagoas i pasim haus sel bilong Holofernes long ausait, na em i tambuim ol wokman long ol i no ken i go insait long rum bilong bikman bilong ol. Olgeta ol i go slip, long wanem, pati i go longpela taim tru na ai bilong ol i hevi. Judit wanpela tasol i stap long haus sel wantaim Holofernes. Holofernes i spak nogut tru na em i pundaun long bet bilong em na i slip i stap. Judit i bin tok pinis long wokmeri bilong em long sanap long dua bilong haus sel na wet inap em i kam ausait, olsem em i save mekim oltaim. Em i tokim wokmeri bilong em bai em i go prea gen. Na em i givim wankain toksave long Bagoas tu.
Olgeta man i gat namba na ol wokman nating ol i lusim pati pinis. Orait nau Judit i sanap klostu long bet bilong Holofernes na em i prea long bel bilong em yet olsem, “God, yu Bikpela, yu strong olgeta. Long dispela taim nau yu mas strongim han bilong mi long wok mi laik mekim bilong litimapim nem bilong Jerusalem. Nau em i taim bilong helpim ol lain manmeri bilong yu na bilong pinisim dispela wok mi bin tingting long mekim bilong bagarapim tru ol dispela birua i kam bilong daunim mipela.” Judit i go sanap long het bilong bet we bainat bilong Holofernes i hangamap i stap. Em i kisim bainat i kam daun na em i go klostu tru long bet. Em i holim gras bilong Holofernes na em i tok, “God, yu Bikpela bilong Israel, strongim mi nau tasol.” Orait long olgeta strong bilong em, Judit i tromoim bainat tupela taim long nek bilong Holofernes na i katim het bilong em olgeta. Em i subim bodi bilong en i go pundaun long graun, na em i rausim taunam long ol pos bilong bet na i holim i stap. Bihain liklik em i go ausait, na em i givim het bilong Holofernes long wokmeri bilong em. 10 Na wokmeri i putim long basket kaikai bilong em.
Judit i go bek long Betulia
Orait Judit wantaim wokmeri bilong en i wokabaut i go, na i luk olsem tupela i go gen bilong prea. Tupela i lusim kem na i abrusim ples daun na i go antap long maunten, na tupela i kamap long bikdua bilong taun Betulia. 11 Tupela i stap longwe liklik yet, na Judit i singaut long ol wasman i stap long dua olsem, “E, opim dua, opim dua. God bilong yumi i stap yet wantaim yumi. Nau wanpela taim moa em i soim strong bilong em long yumi Israel, na pawa bilong en i daunim ol birua.”
12 Ol man bilong taun ol i harim nek bilong Judit, na ol i hariap i go daun long bikdua bilong taun, na ol i singautim ol lida bilong ol i kam. 13 Olgeta manmeri, em ol lapun na ol yangpela tu, ol i ran i go hariap long bikdua, long wanem, ol i no bilip olsem Judit i kam bek pinis. Ol i opim dua na tupela i kam insait. Na ol i laitim paia na ol i bung raunim tupela. 14 Orait na Judit i singaut strong na i tok, “Litimapim nem bilong God. Litimapim nem bilong God Antap. Litimapim nem bilong God, long wanem, em i bin marimari long mipela ol Israel. Nau long nait em i bagarapim stret ol birua long han bilong mi.” 15 Judit i kisim het long basket, na em i holim antap bai ol manmeri i ken lukim. Na em i tok olsem, “Lukim. Dispela hia em i het bilong Holofernes, em namba wan ofisa bilong ol ami bilong Asiria. Na dispela em i taunam i bin karamapim Holofernes taim em i spak na i slip. Bikpela yet i bin kilim em i dai long han bilong wanpela meri. 16 Mi tok tru antap, Bikpela yet i lukautim mi long dispela rot mi bin bihainim. Naispela pes bilong mi i paulim Holofernes na em i bagarap. Tasol em i no bin mekim wanpela sin wantaim mi bilong semim mi o bagarapim mi. Nogat tru.”
17 Olgeta manmeri i kirap nogut tru, na ol i daunim het na lotuim God. Olgeta wantaim i singaut olsem, “Mipela i litimapim nem bilong yu, God, Bikpela bilong mipela. Nau yu bin semim ol birua bilong mipela ol manmeri bilong yu.”
18 Na + Usia i tokim Judit olsem, “Judit, pikinini bilong mi, God i stap antap tru, em i bin givim biknem long yu i winim tru nem bilong olgeta meri bilong graun. Litimapim nem bilong God, em i Bikpela bilong mipela. Em i bin wokim heven na graun. Em i stiaim han bilong yu na yu katim het bilong bikman bilong ol birua bilong yumi. 19 Na olgeta taim ol manmeri bai i stori long strong bilong God, ol bai i no inap lusim tingting long strongpela bilip bilong yu. 20 God i ken mekim gut long yu oltaim, long dispela samting yu bin mekim. Na em i ken givim planti gutpela samting long yu, long wanem, taim ol manmeri i laik bagarap, yu bin wokabaut stret long ai bilong em, na yu no bin tingim laip bilong yu yet.” Na olgeta manmeri i singaut olsem, “I tru. I tru olgeta.”
+ 13:18 Het 5.24, Lu 1.28, 1.42