14
Judit i autim tingting long ol manmeri
Orait Judit i tokim ol manmeri olsem, “Ol bratasusa, yupela harim tok bilong mi pastaim. Yupela i mas kisim dispela het na hangamapim long banis bilong taun. Long tulait, taim san i kamap, yupela i mas makim wanpela lida. Olgeta strongpela man i mas karim banara na spia bilong ol na i go ausait long taun. I mas luk olsem yupela i redi long i go daun bilong pait long ol wasman bilong ol Asiria. Tasol yupela i no ken i go daun tru.
“Ol Asiria bai i kisim ol samting bilong pait, na ol bai i ran i go long kem bilong kirapim ol lida bilong ami bilong ol. Na bai ol lida i ran i go insait long haus sel bilong Holofernes, tasol ol bai i no lukim em. Na bikpela pret bai i bagarapim ami bilong ol, na ol bai ranawe olgeta. Na taim ol i ranawe, yupela na olgeta arapela man bilong Israel i mas ranim ol na kilim ol i dai long rot yet. Tasol pastaim yupela i mas kisim Akior, dispela man bilong Amon, na bringim em i kam long mi. Bai em i ken luksave, dispela em i het bilong Holofernes, o nogat. Em yet i ken luksave, ating dispela em i man i bin semim ol Israel, na i bin salim Akior yet i kam bilong i dai wantaim yumi.”
Akior i kamap man bilong lain Juda
Ol man i harim tok bilong Judit, na ol i go singautim Akior long haus bilong Usia. Taim em i kam pinis na em i lukim het bilong Holofernes i stap long han bilong wanpela man namel long ol dispela lain manmeri i bung i stap, ai bilong en i raun na em i pundaun long graun. Ol i kirapim em gen, na em i go nildaun klostu long lek bilong Judit, na em i tok olsem, “Bai ol i givim biknem long yu long olgeta hap bilong Juda. Na long olgeta arapela kantri ol manmeri bai i pret tru, taim ol i harim nem bilong yu. Orait nau yu mas stori long mi long olgeta samting yu bin mekim.” Na Judit i sanap long ai bilong ol manmeri na em i stori long olgeta samting em i bin mekim, stat long de em i lusim ol na i kam inap nau. Taim Judit i pinisim stori, ol manmeri i singaut strong na ol i amamas moa yet na ol i mekim planti nois long taun. 10 Na taim Akior i lukim olgeta samting God bilong Israel i bin mekim, em i bilip tru long God. Ol i katim skin bilong em na em i kam insait tru long ol lain manmeri bilong ol Israel, na ol tumbuna pikinini bilong en i stap olsem i kam inap nau.*
Ol Asiria i longlong nabaut
11 Tulait i kamap pinis, orait ol Israel i hangamapim het bilong Holofernes long banis bilong taun, na olgeta man i kisim banara na spia na wan wan lain i wokabaut i go daun long ol maus bilong ol rot. 12 Ol Asiria i lukim ol i kam na ol i salim toksave i go long ol hetman bilong ol. Ol dispela hetman i bringim tok i go long ol lida, em ol kepten na ol arapela ofisa. 13 Orait ol lain ofisa i go long haus sel bilong Holofernes na ol i tokim Bagoas olsem, “Kirapim bikman bilong yumi, long wanem, ol rabis Israel i laik traim strong bilong yumi na ol i kam daun bilong pait long yumi. Ating ol i laik bai yumi pinisim ol, a?”
14 Orait Bagoas i go insait na i paitim dua bilong rum slip, long wanem, em i ting Holofernes i slip i stap yet wantaim Judit. 15 Tasol Bagoas i no harim Holofernes i bekim wanpela tok, olsem na em i opim dua na em i go insait, na em i lukim bodi bilong Holofernes i slip i stap klostu long bet na het bilong en i no i stap. 16 Orait Bagoas i singaut strong na i krai, na em i brukim klos bilong em. 17 Na em i go insait long haus sel bilong Judit, tasol em i no lukim em. Orait em i ran i kam ausait long ol soldia na em i singaut olsem, 18 “Dispela lain rabis man i trikim mipela pinis. Wanpela meri bilong ol Hibru i semim tru kantri bilong Nebukatnesar. Yupela lukim, bodi bilong Holofernes i slip i stap long graun, na het bilong em we?” 19 Ol ofisa bilong ol Asiria i harim dispela tok, na ol i kirap nogut tru. Ol i brukim klos bilong ol, na ol i singaut na krai sori nogut tru long olgeta hap bilong kem.
* 14:10 Lo 23.3-4 i tok olsem ol man bilong lain Amon i no inap i kam insait long ol lain manmeri bilong Israel. Akior em i man bilong lain Amon (lukim lain 5), tasol em i bilip tru long God, na ol i larim em i kamap wanpela man tru bilong Israel.