3
Ol manmeri bilong sampela kantri i grisim Holofernes
Ol hetman bilong ol dispela taun Holofernes i laik pait long ol, ol i salim sampela man i go long Holofernes bilong mekim kol bel bilong em. Ol i bringim tok olsem, “Mipela olgeta i wokboi bilong Bikpela King Nebukatnesar. Mipela i stap aninit long lek bilong yu. Wanem samting yu laik mekim long mipela, yu ken mekim. Olgeta haus bilong mipela na olgeta graun na olgeta gaden wit na olgeta lain sipsip na meme na bulmakau na olgeta banis sipsip i stap long ples bilong mipela, olgeta i bilong yu. Wanem samting yu laik mekim long ol, yu ken mekim. Olgeta taun bilong mipela tu, na olgeta pipel i stap insait long ol taun, ol i bilong yu tasol. Yu ken kam na kisim ol dispela samting long laik bilong yu.”
Ol i bringim dispela tok pinis, orait Holofernes i go daun long nambis wantaim ol ami bilong em, na em i makim sampela lain soldia bilong was long olgeta taun i gat strongpela banis, na em i kisim sampela strongpela man bilong ol dispela taun bilong helpim em long pait. Olgeta pipel bilong ol dispela taun na bilong olgeta hap nabaut, ol i bilas long purpur na ol i singsing na samsam na ol i paitim ol musik bilong welkamim em. Tasol + sori, ol i mekim nating. Holofernes i kirap bagarapim tru olgeta ples lotu bilong ol na em i katim ol diwai tambu. Em i mekim dispela pasin bilong bihainim oda bilong King Nebukatnesar. Dispela oda i tok olsem, em i mas pinisim olgeta god ol manmeri bilong dispela hap i save lotu long ol. Olsem na olgeta pipel bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kantri i mas lukim Nebukatnesar olsem god bilong ol, na lotu long em na prea long em wanpela tasol.
Orait nau Holofernes i go kamap long stretpela ples bilong Jesril klostu long taun Dotan. Dispela taun i lukluk i go long bikpela kil bilong ples maunten bilong Judia. 10 Em i wokim kem namel long tupela taun Geba na Betsan, na em i sindaun inap wan mun bilong bungim ol kaikai samting bilong ol ami bilong em.
+ 3:8 Kis 34.13, 2 Sto 17.6