4
Ol Israel i redi long pait
Long dispela taim olgeta manmeri bilong Israel i stap long Judia, ol i harim pinis nius long olgeta samting Holofernes, bikman bilong ami bilong Nebukatnesar, i bin mekim long ol arapela lain pipel. Ol i harim nius olsem, em i stilim ol samting bilong ol haus lotu na bihain em i bagarapim ol olgeta. Olsem na ol i pret tru long em. Ol i guria na ol i wari planti long Jerusalem na long tempel bilong God, Bikpela bilong ol. Long wanem, i no longtaim ol Israel i bin lusim ol kantri ol i bin i stap kalabus long en na kam bek long graun bilong ol. Nau tasol olgeta Israel i bin kam bek na sindaun gut gen long Judia. Na nau tasol ol i bin bihainim pasin bilong mekim tempel na alta na ol kap samting bilong lotu i kamap holi gen. Ol dispela samting ol birua i bin mekim doti long ai bilong God.
Ol Judia i pret long Holofernes, olsem na ol i salim tok i go long olgeta hap nabaut, em long ol taun bilong Samaria na long taun Kona na Bethoron na Belmain na Jeriko na Koba na Aisora na long ples daun bilong Salem. Orait ol i putim ol wasman i stap antap long ol maunten na ol i strongim banis bilong olgeta ples i stap long ol dispela maunten. Ol i bungim ol kaikai bai ol i redi long taim bilong pait. Nau tasol ol dispela kaikai i mau na ol i bin kisim long gaden.
Joakim, em hetpris bilong Jerusalem long dispela taim, em i raitim pas i go long ol manmeri bilong tupela taun Betulia na Betomestaim. Betomestaim i lukluk i go long stretpela ples bilong Jesril, klostu long taun Dotan. Em i tokim ol long was gut long ol rot i kam antap long ol maunten. Long wanem, husat i laik kam long Judia i save bihainim ol dispela rot tasol. Ol dispela rot inap long tupela man tasol i ken wokabaut sait sait. Olsem na i no hat tumas long pasim ol man i wokabaut i kam long en. Ol Israel i bihainim ol dispela oda i kam long Hetpris Joakim wantaim kaunsil bilong olgeta Israel i kibung i stap long Jerusalem.
Ol Israel i singaut long God long marimari long ol
Ol Israel i singaut strong tru long God na ol i daunim ol yet long ai bilong em. 10 Ol + manmeri na ol pikinini na ol bulmakau na ol ausaitman i sindaun wantaim ol, na ol wokman na ol wokboi nating, olgeta ol i pasim klos bilong sori. 11 Na olgeta Israel i stap long Jerusalem, olgeta man na meri na pikinini wantaim, ol i go klostu long dua bilong tempel bilong God na ol i putim sit bilong paia long het bilong ol na ol i slip long graun. Na ol i kisim ol klos bilong sori na lainim long ai bilong Bikpela. 12 Ol i kisim laplap bilong sori na hangamapim long alta, na olgeta manmeri wantaim i singaut strong long God bilong Israel. Ol i prea bai em i no ken larim ol meri na pikinini bilong ol i go kalabus, na em i no ken larim ol taun bilong ol tumbuna i bagarap, na em i no ken larim ol haiden i amamas long mekim pasin nogut long haus bilong em. 13 Na + God i harim ol prea na em i sori long hevi bilong ol, long wanem, God I Gat Olgeta Strong i lukim ol manmeri bilong olgeta hap bilong Judia na Jerusalem i sanap i stap klostu long tempel bilong em na ol i tambu long kaikai inap planti de.
14 Hetpris + Joakim na olgeta pris i save sanap long ai bilong Bikpela na mekim lotu long em, ol i pasim klos bilong sori. Na ol i mekim olgeta kain ofa, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa ol manmeri i promis long givim long Bikpela na ol ofa ol i bringim long laik bilong ol yet. 15 Ol i putim sit bilong paia antap long laplap i karamapim het bilong ol, na ol i singaut strong moa yet long Bikpela, bai em i ken sori na marimari long ol Israel.
+ 4:10 Est 4.1-3, Jna 3.7-8 + 4:13 Est 4.16 + 4:14 Jol 2.17