15
Saimon i helpim Antiokus namba 7
Antiokus, pikinini bilong King Demitrius, i stap long ol ailan bilong ol Grik. Em i salim wanpela pas i go long Saimon, em hetpris na hetman bilong ol Juda, na long olgeta manmeri em i bosim.
Em i raitim tok olsem, “King Antiokus i givim gude long Saimon, hetpris na hetman, na long ol Juda tu. Ol man nogut i bin stilim kantri bilong papa bilong mi, tasol mi strong long kisim bek na stretim, bai em i ken i stap gen olsem bipo. Mi baim bikpela lain soldia bilong ausait i kam helpim mi long pait. Na mi bin redim ol bikpela sip tu. Mi laik go sua long bikples na kirapim pait long ol man i bin bagarapim planti taun na ples long kantri bilong mi.
Nau mi tu mi laik pinisim olgeta takis olsem ol papa bilong mi i bin mekim bipo, na mi yet mi laik pinisim tu olgeta arapela pe yupela i mas bekim long ol. Mi orait long yupela i ken wokim mani bilong kantri bilong yupela yet. Mi laik pinisim takis long Jerusalem wantaim tempel bilong em. Olgeta samting bilong pait yupela i bin wokim, na olgeta strongpela kem yupela i bin kirapim na yupela i holim nau, olgeta dispela samting i ken i stap long han bilong yupela yet. Maski wanem dinau yupela i bin kisim long haus mani bilong king, o wanem dinau i kamap bihain, dispela mipela i katim bilong nau na bilong oltaim. Taim mi stat long bosim gen kantri bilong mi, bai mi givim bikpela biknem long yu na long ol manmeri na long tempel. Olsem na bai olgeta hap bilong graun i ken save long biknem bilong yupela.”
10 Long yia 174 Antiokus i go bek insait long as ples bilong ol tumbuna bilong em. Planti soldia i kam joinim em na liklik lain tasol i stap wantaim Trifo. 11 Antiokus i ranim Trifo na em i ranawe i go long Dor, wanpela taun i stap long nambis. 12 Trifo i save pinis olsem em bai i lus olgeta, long wanem, olgeta soldia bilong en i bin lusim em. 13 Orait Antiokus i kam kirapim pait long taun Dor, wantaim 120,000 soldia i save tru long pait na 8,000 soldia i save sindaun long ol hos. 14 Ol sip i joinim pait long hap bilong solwara na long dispela pasin Antiokus i banisim dispela bikpela taun olgeta. Ol lain bilong en i pait strong long graun na long solwara wantaim. Na em i no larim wanpela man i go insait o ausait long taun. Nogat.
Ol Rom i helpim ol Juda
15 Long + dispela taim tasol, Numenius wantaim ol poroman bilong en i lusim Rom na i bringim wanpela pas i kam long ol king na long ol kantri nabaut. Dispela pas i tok olsem, 16 “Lusius, hetman bilong ol Rom, i givim gude long King Tolemi. 17 Hetpris Saimon wantaim ol Juda i bin salim sampela mausman i kam bilong strongim gen kontrak mipela i bin mekim bipo bilong i stap pren na poroman. 18 Ol i bin bringim wanpela plang bilong pait ol i wokim long gol, na hevi bilong em inap long 500 kilogram. 19 Mipela i pasim tok pinis na salim pas i go long ol king na long ol kantri i bin bagarapim ol Juda. 20 Mipela i orait tu long kisim dispela plang bilong pait long han bilong ol. 21 Na sapos sampela man nogut i ranawe i kam long yupela, yupela i mas putim ol long han bilong hetpris Saimon. Na em i ken mekim save long ol, olsem lo bilong ol Juda i tok.”
22 Lusius i raitim wankain pas i go long King Demitrius na long King Atalus na King Ariarates na King Arsakes. 23 Dispela pas i go tu long ol dispela kantri, long Samsames na long Sparta na long Delos na long Mindos na long Sision na long Karia na long Samos na long Pamfilia na long Lisia na long Halikarnasus na long Rodes na long Faselis na long Kos na long Side na long Aradus na Gortina na Nidus na Saiprus na Sairini. 24 Wanpela pas i go tu long hetpris Saimon.
Antiokus namba 7 i givim baksait long Saimon
25 King Antiokus i kirapim pait long taun Dor namba 2 taim. Em i bungim planti soldia na ol masin bilong pait, na em i traim planti taim long winim dispela taun. Em i banisim taun, na Trifo i no inap i go i kam. 26 Saimon i helpim Antiokus long 2,000 man em yet i bin makim, na long silva na gol na planti samting bilong pait. 27 Tasol Antiokus i no laik kisim ol dispela samting na em i brukim olgeta promis em i bin mekim long Saimon. Na tupela i kamap birua.
28 Antiokus i salim Atenobius, wanpela pren bilong em, i go toktok wantaim Saimon. Na em i go tokim olsem, “Nau yu bosim taun Jopa na Geser na strongpela haus bilong Jerusalem. Olgeta dispela taun i bilong kantri bilong mi tasol. 29 Yu bin bagarapim ol dispela hap. Yu bin pulim planti trabel i kam insait long kantri. Yu bin kisim planti hap bilong kantri bilong mi. 30 Nau yu mas givim bek long mi olgeta dispela bikpela taun yu bin kisim. Na yu mas baim takis mani bilong olgeta taun yu bin kisim ausait long hap bilong Judia. 31 Sapos yu no laik mekim olsem, orait yu mas givim mi 15,000 kilogram silva bilong bekim ol taun, na narapela 15,000 bilong bekim ol takis na ol samting yu bagarapim pinis. Sapos nogat, bai pait i kamap.”
32 Taim Atenobius i kamap long Jerusalem, em i lukim ol bilas bilong Saimon na em i lukim ol plet gol na plet silva long tebol bilong em, na em i lukim olgeta pasin bilong Saimon na em i kirap nogut. Em i givim tok bilong King Antiokus long Saimon. 33 Tasol Saimon i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i no bin stilim graun o arapela samting bilong ol arapela kantri. Nogat. Mipela i bin kisim bek tasol ol samting bipo i stap long han bilong ol tumbuna bilong mipela. Em ol samting ol birua i bin stilim long mipela bipo. 34 Nau tasol mipela i bin painim gutpela rot bilong kisim bek ol dispela samting bilong ol tumbuna. 35 Yu laik askim long taun Jopa na Geser, a? Dispela tupela taun i bin givim planti trabel long kantri bilong mipela na long ol manmeri bilong en. Tasol maski, mipela i ken givim yu 3,000 kilogram silva bilong baim dispela tupela taun.”
Atenobius i no bekim wanpela tok. 36 Em i belhat tru na em i go bek long king. Em i ripot long olgeta tok bilong Saimon na em i stori tu long ol bilas em i bin lukim. King i harim na em tu i kros nogut tru.
Jon i win long Sendebeus
37 Long dispela taim tasol, Trifo i kalap long wanpela sip na i ranawe i go long taun Ortosia. 38 King i makim Sendebeus olsem namba wan hetman bilong ol kantri i stap long nambis, na em i givim em sampela soldia nating na sampela soldia i save sindaun long ol hos. 39 Em i tokim Sendebeus long kirapim pait long ol Juda. Na tu em i tokim em long wokim gen taun Kedron na long strongim ol dua bilong taun, bai em i ken kirapim pait. Tasol king yet i wok long ranim Trifo.
40 Sendebeus i kamap long taun Japne na em i stat long bagarapim ol samting. Em i go insait long graun bilong Judia, na em i kalabusim ol manmeri na kilim ol. 41 Em i wokim gen taun Kedron na em i putim ol soldia nating na ol soldia i save sindaun long ol hos i stap insait long en, bai ol i ken i go patrol long ol rot bilong Judia. Long dispela pasin em i bihainim tok bilong king.
+ 15:15 1 Mkb 12.16