14
Saimon i gat biknem
Long yia 172 King Demitrius namba 2 i bungim ol ami bilong em na em i go long Midia. Em i laik bai ol Midia i mas helpim em long pait long Trifo. Taim Arsakes namba 6, em king bilong Persia na Midia, i harim olsem Demitrius i bin kam insait long kantri bilong em, em i salim wanpela ofisa wantaim sampela soldia bilong kalabusim em. Dispela ofisa i go na em i winim ol ami bilong Demitrius na i holimpasim em, na i kisim em i go long Arsakes. Na Arsakes i putim em long kalabus.
Taim Saimon i bosim Judia, olgeta samting i ran gut. Long olgeta yia bilong em i stap lida, em i yusim gut pawa na namba bilong em bilong helpim ol manmeri. Olsem na ol i amamas long em oltaim. Em i kisim biknem tru taim em i winim pasis bilong Jopa, na em i opim rot i go long ol ailan bilong ol Grik. Em i winim planti graun na i mekim kantri bilong en i kamap bikpela moa, na em i bosim olgeta hap bilong em. Em i kalabusim planti birua. Em i bosim taun Geser na Betsur na strongpela haus bilong Jerusalem. Na em i mekim klin dispela strongpela haus na i no gat wanpela man i sakim tok bilong em.
Ol Juda i sindaun gut na i wokim gaden bilong ol. Ol gaden i save karim gutpela kaikai na ol diwai i karim gutpela prut. Ol lapun i sindaun long ol maket bilong taun, na ol i stori long ol bikpela samting i bin kamap long taim bipo. Ol yangpela i amamas long putim klos bilong ami wantaim ol bilas bilong en. 10 Saimon i givim planti kaikai long ol bikpela taun, na em i putim ol samting bilong pait bai ol taun i stap gut. Em i kisim biknem long olgeta hap bilong graun. 11 Em i bringim taim bilong bel isi i kam long kantri, na ol Israel i amamas moa moa yet. 12 Ol wan wan man i sindaun isi aninit long diwai wain na diwai fik bilong em yet, na i no pret long wanpela birua. 13 I no gat wanpela birua i stap bilong pait long ol Juda, long wanem, olgeta king i lus pinis. 14 Saimon i save helpim ol tarangu tu. Em i bihainim lo bilong Moses, na em i rausim ol hambakman. 15 Em i bilasim tempel naispela moa na em i givim planti kap plet samting bilong yusim long lotu.
Ol Juda i mekim kontrak gen wantaim ol Rom na ol Sparta
16 Taim Jonatan i dai pinis, tok i bin i go inap long taun Rom na Sparta, na ol pipel i sori tru. 17 Tasol ol Sparta i amamas long taim ol i harim olsem Saimon i kisim ples bilong Jonatan olsem hetpris, na em i bosim kantri na ol bikpela taun bilong em. 18 Dispela + kontrak bilong pren ol i bin mekim bipo wantaim Judas na Jonatan, nau ol i raitim gen long wanpela slet bras, na ol i salim dispela slet bras i go long Jerusalem. 19 Na ol i ritim long ai bilong ol manmeri. 20 Em hia tok bilong dispela kontrak ol Sparta i bin raitim,
“Ol lida na pipel bilong Sparta i givim gude long hetpris Saimon na long ol hetman na ol pris na ol brata bilong Judia. 21 Yupela i bin salim tupela mausman i kam long ol pipel bilong mipela na tupela i tokim mipela long namba na biknem bilong yupela. Tupela i bin i kam na mipela i amamas. 22 Mipela i bin raitim dispela ripot long wok bilong tupela na putim long buk i stap. Tok i go olsem. Numenius, pikinini bilong Antiokus, na Antipater, pikinini bilong Jeson, tupela mausman bilong ol Juda, i kam pinis long mipela bilong strongim gen kontrak bilong pren wantaim. 23 Ol pipel bilong mipela i bung na i givim welkam na biknem long tupela. Mipela i amamas long putim namba wan pepa bilong tok bilong tupela i stap nau long rum buk bilong gavman. Olsem na bai ol pipel bilong Sparta i gat dispela tok i stap. Na namba 2 pepa bilong dispela tok, ol i bin salim i go long hetpris Saimon.”
24 Bihain long dispela Saimon i salim Numenius i go long Rom bilong strongim kontrak wantaim ol Rom. Na em i karim wanpela plang bilong pait ol i wokim long gol tasol. Hevi bilong en em inap long 500 kilogram.
25 Taim ol Israel i harim tok long ol dispela samting Saimon i bin mekim, ol i tingting planti na ol i askim ol yet olsem, “Bai yumi tenkyu long Saimon wantaim ol pikinini bilong em olsem wanem? 26 Em yet wantaim ol brata bilong em na ol lain bilong papa bilong em, ol i bin i stap strong. Ol i bin pait na rausim ol birua, na ol i bin mekim dispela kantri i kamap fri.” Ol i raitim dispela tok long sampela slet bras na i hangamapim long sampela bikpela pos long maunten Saion. 27 Ol i raitim tok olsem, “Long de namba 18 bilong mun Elul* long yia 172, em yia namba 3 bilong Saimon i stap hetpris, 28 mipela i mekim wanpela bikpela kibung wantaim ol pris na ol manmeri, na ol hetman bilong kantri, na mipela i autim dispela tok. 29 Planti taim pait i kamap long dispela kantri, na Saimon, pikinini bilong Matatias, wanpela pris bilong lain bilong Jehoiarip, wantaim ol brata bilong em, ol i no bin pret long i dai. Nogat. Ol i pait bilong helpim kantri na tempel na lo. Ol i givim biknem long kantri bilong mipela. 30 Jonatan i bin mekim ol manmeri i stap wanbel na em i kamap hetpris na em i stap olsem inap long em i dai.
31 “Taim ol birua i tingting long kisim kantri na bagarapim tempel, 32 Saimon i kirap na em i pait long ol. Em i lusim bikpela mani bilong em yet long baim ol samting bilong pait na bilong givim pe long ol soldia. 33 Em i strongim ol bikpela taun bilong Judia, na taun Betsur long arere bilong Judia, em dispela taun bipo ol birua i bin putim ol samting bilong pait long en. Na em i putim sampela soldia bilong lukautim dispela taun. 34 Em i strongim Jopa, wanpela taun i stap long nambis, na taun Geser long arere bilong taun Asdot, em ples we ol birua i bin i stap bipo. Na em i putim ol Juda i sindaun long ol dispela taun, na em i helpim ol long olgeta samting bilong mekim wok bilong ol.
35 “Ol manmeri i lukim Saimon i strong long helpim kantri long kisim namba na biknem, olsem na ol i makim em bilong i stap hetman na hetpris wantaim. Ol i mekim olsem, long wanem, long olgeta dispela wok bilong em, em i bringim stretpela pasin na biknem i kam long kantri bilong em. Tru tumas, em i litimapim ol manmeri bilong em. 36 Taim em i stap hetman, em i rausim ol haiden. Na em i rausim tu ol birua i stap long ol hap klostu long tempel. Ol i bin wokim wanpela strongpela haus long dispela hap na planti taim ol i bin kam ausait na mekim haus bilong God i kamap doti. 37 Olsem na Saimon i putim ol man bilong Judia yet i stap insait long strongpela haus na em i strongim dispela haus bai kantri na tempel i ken i stap gut. Na em i wokim ol banis bilong Jerusalem i go antap moa.
38 “King Demitrius i lukim ol wok bilong Saimon na em i orait long Saimon i ken i stap hetpris. 39 Na em i kolim em, ‘Pren Bilong King’ na i givim bikpela namba long em. 40 Demitrius i bin mekim olsem, long wanem, em i harim pinis, ol Rom i bin kolim ol Juda pren na poroman na brata bilong ol. Na tu ol Rom i bin givim biknem long ol mausman bilong Saimon. 41 Olsem na ol Juda na ol pris i amamas long larim Saimon na ol lain bilong en i stap lida na hetpris bilong ol, inap long taim profet tru i kamap. 42 Ol i orait long Saimon i mas stap namba wan gavman bilong ol, na lukautim tempel na bosim ol ami. Em yet i mas makim ol man bilong bosim gavman na ol samting bilong pait na ol strongpela kem na haus bilong God. 43 Na ol i tok bai olgeta man i mas harim tok bilong Saimon. Na olgeta kontrak bilong gavman i mas i gat nem bilong Saimon i stap long en. Em i mas putim klos bilong king na pasim let ol i wokim long gol. 44 I no gat wanpela pris o man i ken brukim dispela lo o sakim tok bilong Saimon, o putim retpela klos o let ol i wokim long gol. Na sapos ol man i laik putim wanpela kibung, Saimon i mas givim tok orait pastaim. 45 Wanem man i brukim o givim baksait long dispela lo, em i mas sanap long kot.
46 “Olgeta manmeri i orait long Saimon i ken bihainim dispela lo na bosim ol. 47 Saimon i orait long kisim wok bilong hetpris na bilong namba wan ofisa bilong ami, na long i stap hetman bilong ol pris na ol manmeri.”
48 Ol i pasim tok olsem, ol i mas raitim dispela toksave long slet bras na ol i mas hangamapim long ples klia insait long banis bilong tempel. 49 Na tu ol i mas raitim dispela toksave long ol arapela slet na putim ol long haus mani bilong tempel, bai Saimon wantaim ol pikinini bilong en i ken lukim.
+ 14:18 1 Mkb 8.22 * 14:27 Mun Elul em namba 6 mun bilong ol Juda. Em i save kamap long mun Ogas na Septemba bilong yumi.