13
Saimon i kamap hetman
Saimon i harim olsem Trifo i bin bungim wanpela bikpela lain ami bilong kam long Judia na bagarapim em. Na em i lukim ol manmeri i pret na i guria. Olsem na em i go long Jerusalem na i bung wantaim ol. Em i strongim bel bilong ol na i tok olsem, “Yupela yet i save long ol bikpela wok mi wantaim ol brata bilong mi, na ol lain bilong papa bilong mi, i bin mekim bilong lukautim tempel na lo bilong Moses. Na yupela i save tu long ol pait mipela i bin mekim na long ol hevi mipela i bin karim. Olgeta brata bilong mi i bin i dai bilong helpim yumi Israel. Na mi wanpela tasol i stap. Nogut yupela i ting mi bin lukautim tasol laip bilong mi yet long taim bilong pait. Nogat. Mi no antap long ol brata bilong mi. Nogat tru. Nau ol ausaitman i bung bilong bagarapim yumi, olsem na mi laik pait bilong helpim kantri na tempel na ol meri na pikinini bilong yupela.” Taim ol i harim dispela tok, bel bilong ol manmeri i strong gen. Na ol i bekim tok na singaut strong olsem, “Saimon, yu hetman bilong mipela nau. Kisim ples bilong Judas na Jonatan, tupela brata bilong yu. Kirapim ol pait bilong mipela. Mipela bai i bihainim olgeta tok bilong yu.” 10 Olsem na Saimon i bungim olgeta soldia na em i hariapim ol long pinisim ol wok long banis bilong Jerusalem, na long strongim taun long olgeta hap. 11 Em i salim Jonatan, pikinini bilong Apsalom, wantaim wanpela bikpela lain ami i go long taun Jopa. Dispela Jonatan i rausim ol man i stap long Jopa na em yet i kisim ples bilong ol.
12 Orait Trifo wantaim bikpela lain ami bilong en i lusim taun Tolemes na i go insait long Judia. Jonatan, em brata bilong Saimon, i stap wantaim Trifo olsem wanpela kalabusman. 13 Long dispela taim Saimon i wokim kem long taun Adida long arere bilong graun i stret. 14 Trifo i harim tok olsem Saimon i bin kamap lida na i kisim ples bilong brata bilong em Jonatan, na em i redi long pait. Olsem na Trifo i salim dispela tok long Saimon, 15 “Jonatan, brata bilong yu, i stap kalabus hia wantaim mipela, long wanem, long taim em i stap hetman bilong Jerusalem, em i no bin salim takis mani i go long king. 16 Sapos yu salim 3,000 kilogram silva i kam, mi bai pinisim kalabus bilong em. Tasol tupela pikinini bilong em tu i mas i kam bilong kisim ples bilong papa long kalabus, nogut papa i kirapim trabel gen, taim em i stap fri.”
17 Saimon i kisim dispela tok na em i tokim ol man long redim mani na bringim tupela pikinini bilong Jonatan i kam. Em i save pinis olsem Trifo i laik giamanim em, tasol em i pret, nogut ol Juda i sutim tok long em olsem, 18 “Jonatan i dai pinis, long wanem, Saimon i no salim mani na tupela pikinini i go.” 19 Olsem na em i salim tupela pikinini na mani i go. Tasol Trifo i brukim promis bilong em na em i no larim Jonatan i go.
20 Bihain long dispela, Trifo i kam insait moa yet long distrik Judia bilong bagarapim em. Em i bihainim longpela rot i baut i go long hap bilong taun Adora. Tasol Saimon wantaim ol ami bilong en i bihainim wankain rot, na i wok long pasim rot bilong Trifo.
21 Orait ol man i stap long strongpela haus bilong Jerusalem i wok long salim tok i go long Trifo na ol i askim em strong long em i mas bihainim rot long ples nating na kam hariap na bringim sampela kaikai i kam long ol. 22 Olsem na Trifo i tokim ol soldia i save sindaun long ol hos long ol i mas redi long i go. Tasol long dispela nait planti ais i pundaun, na i pasim rot. Olsem na em i surik i go long distrik Gileat. 23 Na taim em i kam klostu long ples Baskama, em i kilim Jonatan i dai. Na ol i planim em long dispela ples. 24 Na Trifo i go bek long kantri bilong em.
25 Saimon i salim sampela man i go kisim bodi bilong Jonatan, brata bilong em. Na em i planim em long Modein, em taun bilong ol tumbuna bilong ol. 26 Ol Israel i krai sori long Jonatan inap long planti de. 27 Saimon i wokim wanpela bikpela taua long matmat bilong papa na ol brata bilong em, bilong tingim ol. Dispela taua i antap moa, inap yu ken lukim taim yu stap longwe yet. Ol i bilasim fran na baksait bilong taua long ol ston i lait moa. 28 Saimon i sanapim 7-pela bikpela ston long wanpela lain, bilong tingim papa na mama na 4 pela brata bilong em. 29 Nabaut long ol dispela ston em i putim wanpela lain pos i antap tru. Na long ol dispela pos ol i wokim ol kaving i soim ol klos bilong pait na ol sip. Ol dispela pos i olsem mak bilong tingim ol pait ol i bin winim. Saimon i laik bai ol man bilong ol longwe ples i ken i kam lukim ol dispela samting. 30 Nau yet ol dispela samting i stap long dispela matmat long taun Modein.
31 Trifo i trikim na i kilim i dai yangpela king Antiokus namba 6, 32 na em yet i kamap king bilong Siria na i kirapim planti trabel long dispela kantri.
33 Saimon i wokim ol strongpela kem long Judia. Em i sanapim ol taua i antap moa na em i wokim ol strongpela banis na ol dua i gat ba ain. Bihain em i putim planti kaikai long ol strongpela kem.
34 Saimon i salim tupela mausman i go lukim King Demitrius namba 2 na i askim em long katim takis bilong kantri, long wanem, Trifo i wok long stilim na bagarapim ol samting. 35 King Demitrius i bekim tok na i raitim dispela pas i kam long ol, 36 “King Demitrius i givim gude long Saimon, hetpris na pren bilong ol king, na long ol lida na manmeri bilong Judia. 37 Mipela i kisim pinis dispela hat gol na dispela han bilong diwai pam, em yupela i bin salim i kam. Mipela i redi long sekan wantaim yupela. Na mipela i toksave long ol ofisa bilong mipela, bai ol i no ken kisim moa ol takis long yupela. 38 Mipela i orait yet long olpela kontrak bilong yumi. Ol strongpela kem yupela i bin wokim, ol i ken i stap long han bilong yupela tasol. 39 Mipela i lusim olgeta rong yupela i bin mekim i kam inap nau. Na mipela i lusim tu ol takis bilong king, em yupela i no bin baim yet. Na maski long ol arapela takis mipela i save kisim long Jerusalem, mipela i no laik kisim moa. 40 Sapos ol i laik, orait ol Juda i gat save long pait, ol i ken joinim ami bilong king. Gutpela taim tasol i mas i stap namel long yumi.”
41 Olsem na long yia namba 170 ol Israel i no gat trabel moa wantaim ol haiden. 42 Ol manmeri i kirapim pasin bilong raitim dispela kain tok long het bilong ol pepa na kontrak bilong ol, “Long yia namba wan bilong Saimon i stap hetpris na namba wan ofisa na lida bilong ol Juda.”
43 Long + dispela taim Saimon i wokim kem long taun Geser na ol ami bilong en i sanap raun long dispela taun. Em i wokim wanpela masin bilong pait, na subim em i go klostu long banis bilong taun na ol i hamaim wanpela taua i stap long banis na brukim dispela taua, na ol man bilong Saimon i kisim. 44 Na ol man i stap long masin bilong pait ol i kalap i go insait long taun na ol manmeri i ranawe nabaut. 45 Ol man bilong taun wantaim ol meri na pikinini, ol i brukim klos bilong ol, na ol i kalap i go antap long banis bilong taun na ol i singaut strong na askim Saimon long sekan wantaim ol. 46 Ol i tok, “Plis, yu mas marimari long mipela. Yu no ken bekim olgeta rong bilong mipela.”
47 Olsem na Saimon i orait long ol na i stopim olgeta pait. Tasol em i rausim ol manmeri long taun na em i mekim klin gen ol haus i gat giaman god. Taim em i go insait long taun, em i singsing na amamas long God. 48 Em i rausim olgeta samting i no klin, na em i kisim ol man i save bihainim lo bilong Moses na bringim ol i kam sindaun long dispela taun. Em i strongim ol banis tu, na insait long taun em i wokim wanpela haus bilong em yet.
49 Long dispela taim ol dua bilong strongpela haus bilong Jerusalem i pas na ol man i stap insait i no inap i go i kam long maket. Olsem na ol i sot tru long kaikai na planti i dai long hangre. 50 Olsem na ol i askim Saimon long sekan wantaim ol. Em i sekan, tasol em i rausim ol man i bin i stap long strongpela haus, na em i mekim haus i kamap klin gen long ai bilong God. 51 Long de namba 23 bilong namba 2 mun* bilong yia 171, ol Juda i go insait long dispela strongpela haus. Saimon na ol man bilong en i amamas long God. Na ol i karim ol han diwai na ol i mekim musik na ol i paitim gita na kundu. Ol i mekim bikpela amamas long Jerusalem, long wanem, bikpela birua bilong Israel i bagarap pinis. 52 Na Saimon i putim wanpela lo i gat tok olsem, long olgeta yia ol i mas amamas gen long dispela de. Em i strongim ol banis bilong tempel long hap i lukluk i go long strongpela haus, na ol lain man bilong en i wokim het ofis long dispela hap. 53 Jon, pikinini bilong Saimon, i kamap bikpela man pinis, olsem na Saimon i makim em bilong i stap namba wan ofisa bilong olgeta ami. Na Jon i go sindaun long taun Geser.
+ 13:43 2 Mkb 10.32-38 * 13:51 Namba 2 mun bilong ol Juda i save kamap long mun Epril na Me bilong yumi.