12
Ol Juda i poroman wantaim ol Rom na ol Sparta
Taim Jonatan i lukim olgeta wok bilong en i kamap gut, em i makim sampela mausman bilong en i go long biktaun Rom. Ol i mas kirapim gen na strongim kontrak ol Juda i bin mekim wantaim ol Rom. Na tu, em i salim ol pas i gat wankain tok i go long taun Sparta na long ol arapela strongpela taun. Ol mausman i go kamap long Rom na ol i go insait long haus palamen. Ol i tok olsem, “Jonatan, hetpris bilong mipela, na ol manmeri bilong Judia, ol i bin salim mipela i kam bilong kirapim gen na strongim ol kontrak mipela i bin mekim wantaim yupela.” Ol hetman bilong Rom i givim sampela pas long han bilong ol. Ol i mas soim ol dispela pas long ol hetman bilong ol arapela kantri bai ol i ken lukautim ol gut long rot taim ol i go bek long Judia.
Dispela pas Jonatan i raitim i go long ol Sparta, em i tok olsem, “Hetpris Jonatan na ol lida bilong gavman, na ol pris na olgeta manmeri bilong Judia i givim gude long ol brata bilong ol long Sparta. Pastaim Arius, king bilong yupela, i bin raitim wanpela pas i kam long Onias, hetpris bilong mipela. Em i tok, yumi olgeta i brata wantaim. Mipela i bin raitim dispela pas bilong Arius gen na mipela i salim i go long yupela wantaim dispela pas nau mipela i raitim, bai yupela i ken lukim. Onias i bin welkamim mausman bilong yupela na em i kisim pas long han bilong em. Dispela pas i tok klia long yumi stap poroman na pren. Tru, sapos yumi no gat wanpela kontrak, mipela bai i no inap sot long wanpela samting, long wanem, mipela i save kisim strong long ol Buk bilong God bilong mipela. 10 Tasol mipela i laik kirapim gen kontrak bilong i stap pren na poroman wantaim yupela. Long wanem, mipela i no laik lusim yupela. Tasol inap planti yia pinis, mipela i no bin kisim wanpela pas i kam long han bilong yupela. Nogat.
11 “Mipela i save tingim yupela oltaim long ol bikpela de bilong lotu na long ol arapela bikpela de bilong mipela, na long taim mipela i mekim ofa, na long taim mipela i prea. Long wanem, em i gutpela pasin long tingim ol brata. 12 Na mipela i amamas long yupela i gat biknem. 13 Tasol mipela yet, mipela i bin painim planti trabel na mipela i bin pait planti taim. Long wanem, ol king nabaut i bin putim planti hevi long mipela. 14 Long taim bilong pait mipela i no laik givim hevi long yupela na long ol arapela pren na poroman. 15 Long wanem, God i save sambai long mipela na helpim mipela. Olsem na ol birua bilong mipela i lus pinis, na mipela i stap gut.
16 “Long dispela as, mipela i bin makim Numenius, pikinini bilong Antiokus, na Antipater, pikinini bilong Jeson, na mipela i bin salim tupela i go long Rom bilong kirapim gen na strongim kontrak mipela i bin mekim bilong pren na poroman wantaim ol. 17 Na mipela i tokim tupela long i go givim gude long yupela tu na long givim dispela pas long yupela, em dispela pas i gat tok bilong strongim kontrak. 18 Nau plis, mipela i laik bai yupela i bekim dispela pas bilong mipela.”
19 Dispela em pas ol Sparta i bin salim i kam long Onias bipo, 20 “Arius, king bilong Sparta, i givim gude long hetpris Onias. 21 I gat wanpela tok ol i bin raitim i stap, na dispela tok i olsem. Ol Sparta na ol Juda ol i brata, long wanem, tupela wantaim i bilong lain bilong Abraham. 22 Nau mipela i painimaut dispela pinis, olsem na mipela i laik save, sindaun bilong yupela i orait, o nogat? 23 Sapos yupela i raitim pas i kam long mipela, orait mipela bai i bekim tok bilong yupela, na tok olsem mipela i laik givim ol bulmakau na graun samting i go long yupela, sapos yupela tu i laik mekim olsem long mipela. Mipela i bin tokim ol mausman bilong mipela long givim ripot long yupela long olgeta dispela samting.”
Jonatan tupela Saimon i kirapim ol pait
24 Orait Jonatan i harim tok long ol namba wan ofisa bilong ami bilong Demitrius i kam bek pinis, na ol i bungim bikpela lain ami tru, i winim ol lain bilong bipo, na ol i ting long kirapim pait. 25 Olsem na em i lusim Jerusalem na i go bungim ol birua long hap bilong taun Hamat, long wanem, Jonatan i no laik bai ol i kam insait long kantri bilong em. 26 Em i salim ol man i go bilong lukstil long kem bilong ol, na taim ol i kam bek, ol i ripot olsem, ol birua i redi pinis long kirapim pait nau long nait. 27 Olsem na taim san i go daun, Jonatan i tokim ol soldia bai ol i no ken slip. Ol i mas holim ol samting bilong pait na sambai na redi i stap. Na em i putim ol sentri bilong sanap nabaut long kem. 28 Tasol ol birua i painimaut long ol samting Jonatan i mekim, olsem na ol i pret na guria. Ol i lusim ol paia bilong ol i lait i stap, na ol i ranawe i go. 29 Long nait Jonatan wantaim ol lain bilong en i lukim ol paia, tasol ol i no klia long wanem samting i bin kamap. Tulait i bruk, 30 orait Jonatan i kirap bihainim ol birua, tasol em i no inap kisim ol, long wanem, ol i brukim wara Eluterus pinis. 31 Olsem na Jonatan i lusim ol na em i go kirapim pait long ol Arap bilong taun Sabat. Em i bagarapim ol na i stilim ol gutpela samting bilong ol. 32 Na bihain em i lusim dispela hap na em i go long taun Damaskus. Na em i lukluk raun long olgeta hap bilong dispela distrik.
33 Long dispela taim Saimon tu i bin i go nabaut, inap long taun Askelon na ol strongpela kem i stap klostu. Em i tanim na i go long taun Jopa na em i putim wanpela lain ami bilong was long taun, 34 long wanem, em i bin harim olsem ol manmeri bilong Jopa i redi long givim strongpela kem bilong ol long ol soldia bilong Demitrius.
35 Taim Jonatan i kam bek, em i singautim ol lida bilong gavman na ol i tingting long rot bilong wokim ol strongpela kem long Judia. 36 Na ol i ting long wokim ol banis i raunim taun Jerusalem i go antap moa, na tu long sanapim wanpela bikpela banis namel long strongpela haus na taun. Olsem bai ol i ken pasim rot bilong ol man i stap long strongpela haus, na ol bai i no inap long baim na salim ol samting. 37 Ol manmeri i wok bung wantaim long stretim banis bilong taun. Long wanem, wanpela hap banis long hap sankamap em i pundaun pinis. Na narapela hap ol i kolim Kafenata em i bagarap tru. 38 Saimon i kirapim bek taun Adida long ol liklik maunten long hap san i go daun. Em i strongim dispela taun na putim ol dua i gat ba ain.
Trifo i kalabusim Jonatan
39 Orait Trifo i traim kilim Antiokus bai em yet i ken kamap king bilong Siria. 40 Tasol em i pret bai Jonatan i no orait long dispela tingting bilong em, na em bai i kirapim pait bilong pasim rot bilong em. Olsem na Trifo i redim ol ami na em i go long taun Betsan. Em i laik holimpas Jonatan na kilim em. 41 Tasol Jonatan tu i go long Betsan wantaim 40,000 soldia i save gut long pait. 42 Trifo i lukim bikpela ami bilong Jonatan na em i pret long kilim em. 43 Olsem na em i givim bikpela welkam long Jonatan long ai bilong olgeta pren bilong em. Em i givim ol presen long em, na em i tok bai olgeta man i mas harim tok bilong Jonatan olsem ol i harim tok bilong em yet. 44 Na em i tokim Jonatan olsem, “Mitupela i no gat kros. Olsem na bilong wanem yu givim hatwok long ol dispela soldia bilong yu? 45 Salim ol i go bek long ples. Sampela tasol i ken i stap wantaim yu, na yumi go long taun Tolemes. Mi laik givim dispela taun long yu wantaim ol arapela strongpela kem na ol ami na ol ofisa tu. Na bihain bai mi tanim na go bek long ples. Mi bin kam bilong mekim ol dispela samting tasol.” 46 Jonatan i bilipim tok bilong em na em i salim planti soldia i go bek long Judia. 47 Em i larim 3,000 soldia tasol i stap wantaim em. Na 2,000 bilong ol i stap long distrik Galili na 1,000 i go wantaim em. 48 Taim Jonatan i go insait long taun Tolemes, ol man bilong ples i pasim ol dua na kalabusim em, na ol i kisim ol bainat na kilim ol soldia i bin i kam insait wantaim em.
49 Orait Trifo i salim ol soldia nating wantaim ol soldia i save sindaun long ol hos i go long distrik Galili na long ples i stret, bilong kilim ol arapela soldia bilong Jonatan. 50 Ol dispela soldia bilong Israel i pilim olsem, Jonatan i dai pinis wantaim ol soldia bilong em. Olsem na ol i strongim bel bilong ol yet na ol i lain gut na redi long pait na ol i wokabaut i go. 51 Taim ol ami bilong ol birua i lukim ol soldia bilong Israel i redi long pait na i no pret long i dai, ol i tanim bek. 52 Olsem na ol soldia bilong Israel i wokabaut na i kamap gut long Judia. Olgeta Juda i krai long Jonatan wantaim ol soldia bilong em inap longpela taim. Ol i pret nogut tru na ol i krai sori. 53 Na olgeta kantri nabaut ol i traim long pinisim ol Juda. Ol i ting olsem, “Nau ol i no gat lida o man bilong helpim ol. Olsem na yumi kirapim pait na pinisim tru nem bilong ol, bai i no gat man i ken tingim ol moa.”
Saimon i stap hetman bilong ol Juda
(Sapta 13-16)