11
Aleksander Epifanes i lus long pait
Long dispela taim King Tolemi namba 6 bilong Isip i bungim bikpela lain ami moa. Namba bilong ol soldia i winim wesan bilong nambis. Na em i gat planti sip tu. Em i laik trikim Aleksander na kisim kantri bilong em na bungim wantaim kantri bilong em yet. Em i go long Siria na em i grisim ol pipel long switpela tok. Ol pipel bilong ol biktaun i opim dua bilong ol taun na ol i kam ausait bilong bungim em long rot. King Aleksander yet i bin tokim ol olsem, ol i mas welkamim Tolemi, long wanem, Tolemi em i papa bilong meri bilong em. Tasol long olgeta wan wan taun em i go long en, Tolemi i putim wanpela lain ami i stap. Taim em i kamap klostu long taun Asdot, ol i soim em haus lotu bilong giaman god Dagon i paia pinis. Asdot wantaim ol liklik ples nabaut i bagarap olgeta. Ol bodi bilong ol man i dai long pait i slip nabaut yet. Na ol bodi bilong ol man Jonatan i bin kukim long paia, ol i hip i stap long arere bilong rot Tolemi i laik wokabaut long en. Ol pipel i tokim King Tolemi long ol samting Jonatan i bin mekim. Ol i laik putim hevi long Jonatan. Tasol king i no autim wanpela tok. Jonatan i go bungim king long taun Jopa na i givim bikpela welkam long em. Tupela i sekan na i amamas wantaim, na i slip long dispela taun. Jonatan i go wantaim king inap long wara Eluterus. Na bihain em i go bek long Jerusalem. Olsem na King Tolemi i kamap bos bilong olgeta bikpela taun bilong nambis i go inap long taun Selusia. Na long dispela pasin em i trikim Aleksander.
King Tolemi i salim tok i go long King Demitrius olsem, “Kaman, yumi mekim wanpela kontrak. Pikinini meri bilong mi i marit long Aleksander. Tasol bai mi kisim em bek, na yu ken maritim em. Na yu ken bosim kantri bilong papa bilong yu. 10 Mi sori mi bin givim pikinini meri bilong mi long Aleksander, long wanem, Aleksander i bin traim long kilim mi.” 11 Em i putim dispela hevi long Aleksander, long wanem, em i mangalim kantri bilong em. 12 Olsem na em i kisim bek pikinini meri bilong em na i givim long Demitrius, na em i pinisim olgeta kontrak em i bin mekim wantaim Aleksander. Tupela i kamap birua long ai bilong ol pipel. 13 Bihain Tolemi i go long taun Antiok na em i kamap king bilong Siria. Olsem na em i kamap king bilong tupela kantri wantaim, em Isip na Siria.
14 Long dispela taim King Aleksander i go i stap long distrik Silisia, long wanem, ol pipel long dispela hap i bin sakim tok bilong gavman bilong em. 15 Aleksander i harim tok long ol samting Tolemi i bin mekim na em i go kirapim pait long em. Tasol Tolemi i kamap wantaim bikpela lain ami, na em i bungim Aleksander long rot, na i ranim em. 16 Aleksander i ranawe i go hait long kantri Arebia, na nem bilong King Tolemi i kamap bikpela moa. 17 Na wanpela man bilong Arebia, nem bilong em Sapdiel, i katim het bilong Aleksander na i salim em i go long Tolemi. 18 Tasol tripela de bihain, King Tolemi tu i dai. Na ol pipel bilong ol taun i kirap na i kilim ol soldia bilong Tolemi i stap long ol strongpela kem nabaut. 19 Olsem na Demitrius namba 2 i kamap king long yia 167.
Jonatan i kamap pren bilong Demitrius namba 2
20 Long dispela taim Jonatan i bungim ol man bilong Judia na em i wokim planti masin bilong pait bilong bagarapim strongpela haus bilong Jerusalem. 21 Tasol sampela Juda nogut, em ol lain i no laikim ol manmeri bilong ol yet, ol i go tokim king olsem, “Jonatan i banisim pinis strongpela haus bilong Jerusalem.” 22 King Demitrius i harim dispela tok, na em i kros na wantu em i kirap na i go long taun Tolemes. Em i raitim pas i go long Jonatan na i tokim em long em i mas pinisim pait, na Jonatan i mas i kam kwiktaim long kibung wantaim em.
23 Jonatan i ritim dispela pas, tasol em i no pinisim pait. Em i makim sampela bikman na sampela pris bilong i go wantaim em bilong lukim king. Em i no pret long kisim trabel. 24 Na em i karim sampela silva na gol na klos na planti arapela presen i go long taun Tolemes. Na king i amamas long lukim em. 25 Sampela wantok nogut i sutim tok nating long Jonatan, 26 tasol king yet i mekim gut long em olsem ol king bipo i bin mekim. Em i givim namba long Jonatan long ai bilong olgeta pren bilong em. 27 Em i strongim em long wok bilong hetpris na em i givim biknem long em, na em i makim em gen olsem “Namba Wan Pren Bilong King.”
28 Na Jonatan i askim king long pinisim takis bilong Judia na bilong tripela distrik bilong Samaria, na em yet i promis long givim 10,000 kilogram silva long king.
Pas bilong Demitrius
29 King i orait long ol dispela samting na em i raitim wanpela pas long Jonatan i gat tok olsem, 30 “King Demitrius i givim gude long brata* bilong em Jonatan na long olgeta manmeri bilong Judia. 31 Mipela i bin raitim wanpela pas i go long Lastenes, kandere* bilong mipela, na mipela i tokim em long yu. Dispela pas i olsem,
32 “ ‘King Demitrius i tok gude long Lastenes, kandere bilong em. 33 Mipela i bin pasim tok long mekim gut long ol manmeri bilong Judia. Ol i pren bilong mipela na ol i holim kontrak wantaim mipela. 34 Mipela + i orait long ol i bosim ol graun bilong Judia na bilong tripela distrik Efraim na Lida na Arimatea. Ol dispela graun mipela i bin rausim long Samaria na givim long Judia. Mipela i laik helpim ol manmeri i save go lotu long Jerusalem. Olsem na takis bilong ol kaikai bilong gaden na ol prut bilong ol diwai i no ken i go moa long king. Ol dispela mani i mas i go bilong helpim tempel tasol. 35 Na mipela i laik lusim tu ol arapela takis ol i save baim long mipela, em takis bilong wanpela bilong olgeta 10-pela samting na takis bilong baim sol na takis bilong king stret. 36 I no gat wanpela hap tok bilong dispela pas i ken senis long taim bihain.
37 “ ‘Olsem na yu mas wokim wanpela pas i wankain stret long dispela, na givim long Jonatan, bai em i ken hangamapim long ples klia long maunten holi.’ ”
Jonatan i helpim Demitrius namba 2
38 King Demitrius i lukim ol manmeri i sindaun isi aninit long gavman bilong em. Na tu em i no gat birua moa. Olsem na em i pinisim wok ami bilong em na em i salim olgeta soldia i go bek long ples bilong ol. Tasol dispela lain soldia i kam long ol ailan, em i larim ol i stap. Ol arapela soldia i bin wok gut wantaim papa bilong em bipo, ol i bel nogut long Demitrius, long wanem, nau ol no gat wok. 39 Long dispela taim wanpela man i stap, nem bilong em Trifo. Bipo em i bin i stap gutpela poroman bilong Aleksander. Em i lukim olgeta soldia i kros long Demitrius, olsem na em i go long wanpela man bilong kantri Arebia, nem bilong em Imalkue. Dispela man i olsem waspapa bilong Antiokus, yangpela pikinini bilong Aleksander. 40 Trifo i wok strong long askim Imalkue long putim Antiokus long han bilong em bai Antiokus i ken kamap king na kisim ples bilong Aleksander, papa bilong em. Trifo i tokim Imalkue tu long ol lo bilong Demitrius, na long ol soldia i no laikim Demitrius olgeta.
41 Jonatan i salim tok i go long King Demitrius long em i mas kisim bek ol soldia bilong en i stap long strongpela haus bilong Jerusalem na long ol arapela strongpela kem long Judia. Long wanem, oltaim ol i save skrap long pait long ol Israel. 42 Demitrius i bekim tok bilong Jonatan olsem, “Mi orait long ol askim bilong yu. Na tu, bai mi painim rot bilong litimapim nem bilong yu na bilong kantri bilong yu wantaim. 43 Tasol i gutpela sapos yu ken salim ol soldia bilong yu tu i kam helpim mi. Long wanem, olgeta soldia bilong mi i bin sakim tok bilong mi.”
44 Olsem na Jonatan i salim 3,000 soldia i save gut long pait i go long taun Antiok. Na taim king i lukim ol i kamap, em i amamas tru. 45 Long wanem, nau tasol 120,000 manmeri nating bilong dispela taun i bin bung wantaim na ol i laik kilim king. 46 Tasol king i ranawe na i go long haus bilong em. Na ol manmeri bilong taun i go long ol bikrot bilong kirapim pait. 47 King i singautim ol soldia bilong Judia, na wantu ol i kam helpim em. Ol i go nabaut long olgeta hap bilong biktaun. Na long dispela de yet ol i kilim i dai samting olsem 100,000 pipel. 48 Ol soldia i was gut long king, tasol ol i kukim biktaun na stilim planti samting. 49 Taim ol manmeri i lukim ol Juda i bosim biktaun olgeta, ol i guria. Na ol i singaut long king long marimari long ol. Ol i tokim em olsem, 50 “Pinisim kros bilong yu, na stopim ol Juda long ol i no ken pait moa. Na yumi sekan.” 51 Na ol man bilong taun i tromoim ol samting bilong pait, na pait i pinis. Ol Juda i kisim biknem long ai bilong king na bilong ol pipel bilong kantri bilong en. Na ol i go bek long Jerusalem wantaim planti gutpela samting ol i bin kisim long pait. 52 King Demitrius i bosim gut kantri bilong em, na ol manmeri bilong kantri i malolo liklik. 53 Tasol bihain king i brukim ol promis bilong em. Na em i no moa poroman wantaim Jonatan. Nogat. Em i no bekim ol gutpela wok bilong em, na em i wok tasol long givim hevi long Jonatan.
Jonatan i helpim Antiokus namba 6
54 Sampela taim bihain, Trifo i kam bek wantaim yangpela manki Antiokus, na em i putim hat king long em. 55 Ol soldia Demitrius i bin salim i go bek long ples, nau ol i bung wantaim Antiokus. Ol i pait long Demitrius, na ol i winim em, na em i ranawe. 56 Na Trifo i kisim ol elefan na em i kamap hetman bilong taun Antiok. 57 Nau yangpela Antiokus i raitim wanpela pas i go long Jonatan. Na em i tok olsem, “Mi orait long yu ken i stap hetpris na mi makim yu bilong bosim ol 4-pela distrik na mi kolim yu ‘Pren Bilong King.’ ” 58 Em i salim ol plet gol long em, na em i tok long Jonatan i ken putim retpela klos bilong king na em i ken pasim let ol i wokim long dispela gol i save makim ol “Wanblut Bilong King.” 59 Na brata bilong em, Saimon, i kamap namba wan gavman bilong ol taun bilong nambis, stat long distrik Fonisia na i go inap long mak bilong Isip.
60 Jonatan wantaim ol ami bilong en i wokabaut i go long provins i stap long hapsait bilong wara Yufretis na em i go long ol taun bilong dispela provins, na olgeta ami bilong Siria i bung wantaim em na ol i kamap poroman. Em i go long taun Askelon na ol pipel bilong taun i kam ausait na bungim em long rot na welkamim em. 61 Tasol taim em i kamap long taun Gasa, ol man i pasim dua bilong taun. Olsem na em i kirapim pait long ol, na em i kukim ol ples i stap klostu long en na i stilim ol gutpela samting. 62 Orait ol pipel bilong Gasa i askim Jonatan long pinisim kros bilong em. Olsem na em i sekan wantaim ol. Tasol em i kisim ol pikinini man bilong ol hetman na i salim ol i go kalabus long Jerusalem. Na bihain em i wokabaut i go inap long taun Damaskus.
63 Jonatan i harim olsem ol ofisa bilong Demitrius wantaim bikpela lain ami i bin kam long taun Kades long Galili, na ol i tingting long pasim rot bilong em. 64 Olsem na em i lusim brata bilong em, Saimon, long Judia na em i go bungim ol long pait. 65 Saimon i kirapim pait long hap bilong taun Betsur na em i pait longpela taim. 66 Tasol ol i askim em long sekan, na Saimon i orait. Em i rausim ol pipel long taun, na i kisim dispela ples na i putim wanpela lain ami long was long en.
67 Jonatan wantaim ol ami bilong en i wokim kem long raunwara Genesaret. Na long tulait ol i wokabaut i go long stretpela graun bilong taun Hasor. 68 Wanpela lain ami bilong ol birua i kam bungim em long dispela ples, tasol Jonatan i no save ol i bin haitim narapela lain ami bilong ol long ples maunten. 69 Na taim ol man i hait long ol maunten i kirap tu na joinim pait, 70 ol soldia bilong Jonatan i ranawe. I gat tupela ofisa tasol i stap yet wantaim Jonatan, em Matatias, pikinini bilong Apsalom, na Judas, pikinini bilong Kalpi. 71 Orait Jonatan i sem nogut tru na i brukim klos bilong em, na em i putim das bilong graun long het bilong em, na em i prea. 72 Na em i go bek na pait long ol birua na em i winim ol, na ol i ranawe. 73 Ol soldia bilong Jonatan, pastaim ol i bin ranawe, ol i lukim dispela na ol i kam bek na joinim em gen. Ol i ranim ol birua inap long Kades, em kem bilong ol, na ol Juda yet i kisim dispela kem. 74 Samting olsem 3,000 birua i dai long dispela de. Na Jonatan i kirap na i go bek long Jerusalem.
* 11:30 Jonatan em i no brata tru bilong king, na Lastenes em i no kandere bilong em. King i laik givim biknem long dispela tupela man, na em i bihainim dispela pasin bilong tok tasol. + 11:34 1 Mkb 10.30