3
Judas i winim sampela pait
(2 Makabi 8.1-7)
Judas Makabeus i kisim ples bilong Matatias, papa bilong em. Ol brata bilong em wantaim ol manmeri i bin bihainim papa bilong em bipo, ol i bung bilong helpim em. Na olgeta i wanbel long skruim pait bilong ol Israel i go het.
Long wok bilong Judas, ol lain manmeri bilong en i kisim biknem tru. Em i pasim klos pait bilong em na em i sanap olsem traipela man tru. Em i kisim ol samting bilong pait na em i mekim save long ol birua. Em i holim bainat na em yet i was long kem bilong em. Em i raun olsem wanpela laion, olsem yangpela laion i krai long abus. Em i raun na painim ol man na meri i save sakim lo bilong God. Na ol pipel i mekim nogut long ol lain bilong em, em i kukim ol long paia. Ol man nogut i pret tru long em, na ol i bung na guria i stap. Tasol ol i no gat rot bilong ranawe. Nogat. Judas i mekim gutpela wok bilong helpim ol manmeri long kamap fri. Em i hatim bel bilong planti king. Tasol em i givim bikpela amamas long ol manmeri bilong Israel, na ol i litimapim nem bilong em oltaim. Em i go nabaut long ol taun bilong Juda na em i pinisim tru ol man nogut. Em i pinisim dispela bikpela hevi i stap long Israel. Biknem bilong en i kamap long olgeta hap bilong graun, na em i wok long bungim ol manmeri i laik lus.
10 Orait Apolonius i bungim bikpela lain ami bilong ol haiden wantaim bikpela lain ami bilong Samaria, bilong pait long ol Israel. 11 Taim Judas i harim tok long dispela samting, em i kirap i go pait long Apolonius, na em i winim em na i kilim em i dai. Planti bilong ol dispela lain birua i dai na planti i ranawe.
12 Taim ol i bungim ol samting ol i winim long pait, Judas i kisim bainat bilong Apolonius na holim olsem bainat bilong em yet. Em i save holim dispela bainat tasol i go inap em i dai.
13 Seron, em namba wan ofisa bilong ol ami bilong Siria, em i harim olsem Judas i bin bungim planti soldia. Ol i man bilong bilip tru long God, na ol i save gut long pait. 14 Seron i tingting olsem, “Bai mi kirapim pait long ol soldia bilong Judas na bai mi winim dispela lain i save sakim ol tok bilong king. Olsem na bai mi kisim biknem tru long olgeta hap graun king i bosim.” 15 Orait em i go kirapim nupela pait long Judas, na planti Juda nogut i joinim ol ami bilong em, bilong helpim em long daunim tru ol Israel. 16 Taim em i kamap long ples we rot i brukim ples maunten bilong Bethoron, Judas wantaim liklik lain soldia bilong en i go bungim ol lain bilong Seron. 17 Taim ol soldia bilong Judas i lukim dispela bikpela lain ami bilong ol birua, ol i askim em olsem, “Olsem wanem na liklik lain soldia bilong yumi bai inap winim dispela bikpela lain ami? Na tu, nau mipela i no bin kaikai, na mipela i no gat strong.”
18 Judas i bekim tok olsem, “Em i no hatwok long wanpela liklik lain long daunim wanpela bikpela lain. Nogat. Long ai bilong God em i wankain tasol sapos planti man o liklik lain tasol i pait. 19 Long taim bilong pait, i no dispela lain i gat planti soldia i mas win. Nogat. Dispela lain i kisim strong long God, em bai i win. 20 Ol birua i man bilong bikhet tru na bilong mekim sin, na ol i kirap i kam long yumi. Ol i laik bagarapim ol meri wantaim pikinini bilong yumi, na stilim ol samting bilong yumi. 21 Tasol yumi pait bilong lukautim laip na pasin bilong bilip bilong yumi. 22 Olsem na God bai i pinisim tru ol birua bilong yumi. Yumi no ken pret long ol.”
23 Orait Judas i toktok pinis, na wantu em i go kirapim pait long Seron wantaim ol ami bilong em. 24 Ol Israel i ranim ol birua i go bihainim dispela rot i brukim ples maunten bilong Bethoron i go inap long ples daun. Ol i kilim i dai 800 man, na ol arapela i ranawe i go long distrik Filistia.
25 Bihain long dispela de, ol haiden long olgeta hap i pret long Judas na ol brata bilong em. 26 King i harim tok long ol bikpela wok bilong Judas. Na ol pipel bilong olgeta kantri i stori long Judas na long pasin bilong em long winim ol birua long pait.
King i makim Lisias bilong i stap namba wan gavman
27 Taim King Antiokus i harim tok long ol samting Judas i bin mekim, em i belhat nogut tru. Em i singautim olgeta soldia bilong kantri bilong em long kam bung olsem wanpela traipela lain ami. 28 Em i opim haus mani bilong em na i givim pe inap long wan yia long ol soldia bilong em na em i tokim ol olsem ol i mas i stap redi oltaim long kirapim pait. 29 Tasol bihain em i painimaut olsem ol mani bilong en i laik pinis, na ol takis mani i sot tu. Long wanem, em i bin rausim ol lo na pasin bilong bipo, na dispela i bin kamapim olkain trabel na taim nogut long olgeta hap bilong graun. 30 Orait Antiokus i ting, nogut em i sot gen long mani, olsem bipo tu em i bin sot. Em i wari na ting bai em i no inap baim ol samting na bai em i no inap tilim nabaut ol kain kain presen i dia tumas. Long dispela grispasin em i winim tru ol arapela king i bin i stap bipo. 31 Wari bilong en i mekim na em i bel hevi tru na em i tingting long i go kisim takis long ol provins bilong Persia, na bungim planti man gen.
32 Antiokus i makim Lisias, em wanpela bikman i wanblut bilong king, long kamap namba wan gavman bilong ol provins i stap namel long wara Yufretis na kantri Isip. 33 Na taim king i laik i go long Persia, em i makim Lisias long lukautim Antiokus, pikinini bilong king, inap em yet i kam bek gen. 34 Em i makim Lisias long bosim hap bilong ol ami bilong em wantaim ol elefan. Em i tokim em gut long olgeta samting em i mas mekim. 35 Em i tokim Lisias tu long salim wanpela lain ami i go pait long ol manmeri bilong Judia na Jerusalem na bagarapim ol. Em i mas pinisim tru strong bilong Israel na bilong ol man i stap yet long Jerusalem, bai ol man bilong graun i ken lus tingting olgeta long ol. 36 Em i tokim Lisias tu long kisim graun bilong ol Israel na tilim long ol man bilong ol arapela lain, bai ol i ken i kam sindaun long en. 37 Na king i kisim ol arapela ami bilong en, na em i lusim Antiok, em namba wan taun bilong em, long yia 147. Em i brukim wara Yufretis na em i wokabaut i go long Persia.
Judas i winim ol pait
(2 Makabi 8.8-29 na 8.34-36)
38 Lisias i makim Tolemi, em pikinini bilong Dorimenes, na Nikanor na Gorgias bilong bosim ol ami. Ol dispela tripela man i gutpela soldia na ol i gat nem olsem, Pren Bilong King. 39 Em i makim ol long bosim 40,000 soldia nating na 7,000 soldia i save sindaun long hos na pait. Em i tokim ol long i go long distrik Juda na bagarapim olgeta, olsem king i bin tok. 40 Orait ol i kirap i go na ol i go kamap long stretpela graun klostu long taun Emeus, na ol i wokim kem. 41 Wanpela lain soldia bilong Idumea na Filistia tu i joinim ol. Ol bisnisman bilong ol taun i stap klostu ol i harim tok long strong bilong dispela lain ami, na ol i ting, taim ol i winim pinis ol Israel, ol yet bai i baim ol Israel olsem ol wokboi nating. Olsem na ol i karim planti gol na silva i kam long kem, na ol sen bilong pasim ol man.
42 Taim Judas wantaim ol brata bilong en i lukim ol birua i wokim kem insait long kantri bilong ol, ol i save nau bikpela trabel i laik kamap long ol. Na tu ol i harim pinis olsem king i bin tokim ol ami bilong em long pinisim tru ol manmeri bilong Israel. 43 Olsem na ol i pasim tok long strongim gen bel bilong ol Israel long kirapim pait bilong lukautim kantri na tempel bilong ol. 44 Na olgeta manmeri i kam bung wantaim bilong redi long pait, na ol i prea long God bai em i ken marimari long ol.
45 Jerusalem i stap nating olsem wanpela ples wesan nating. I no gat wanpela bilong ol manmeri i go i kam moa long en. Nogat. Ol haiden i wokim kem insait long strongpela haus bilong taun, na lek bilong ol man bilong ol arapela lain i krungutim tempel na bagarapim em. Ol Israel i no amamas moa, na i no gat krai bilong musik i kamap. Nogat tru.
46 Orait Judas wantaim ol soldia bilong en i bung long taun Mispa, long hapsait bilong Jerusalem, long wanem, bipo ol Israel i save lotu long dispela ples. 47 Ol i tambu long kaikai inap long wanpela de. Na ol i putim klos bilong sori, na ol i kapsaitim sit bilong paia antap long het bilong ol, na ol i brukim klos bilong ol, bilong soim sori bilong ol. 48 Taim ol haiden i laik save long samting ol i mas mekim, ol i save askim ol giaman god bilong ol. Tasol ol Israel i opim buk bilong lo, bilong painimaut laik bilong God.* 49 Ol i bringim ol klos bilong pris na ol ofa bilong nupela wit na ofa bilong wanpela bilong ol 10-pela hap bilong ol samting. Na tu ol i singautim ol Nasa i kam, em ol lain man i bin inapim ol promis bilong ol. 50 Olgeta manmeri i prea olsem, “God, bai mipela i mekim wanem long ol dispela lain Nasa na bai mipela i putim ol dispela samting we? 51 Ol man nabaut i rabisim pinis tempel bilong yu na nau em i stap doti tru. Na ol pris bilong yu i no gat nem moa na ol i gat bikpela sori tru. 52 Na ol haiden i kam kirapim pait bilong pinisim mipela. Yu save long ol samting ol i laik mekim long mipela. 53 Na sapos yu no helpim mipela, bai mipela i sanap strong olsem wanem?” 54 Na ol i winim ol biugel na ol i singaut strong moa.
55 Bihain Judas i tilim ol man long ol wan wan lain. Sampela lain i gat 10-pela man na sampela i gat 50 na 100 na 1000, na em i makim ol ofisa bilong bosim ol dispela lain. 56 Judas + i bihainim tok bilong lo, olsem na ol man i wokim nupela haus na ol man i marit nupela na ol man i planim nupela gaden wain na tu ol dispela man i pret long pait, em i salim olgeta i go bek long ples. 57 Na i kisim ol ami i go long hap saut bilong taun Emeus na ol i wokim kem. 58 Long dispela ples Judas i tokim ol soldia bilong en olsem, “Yupela i mas redi long pait long ol haiden. Ol i kam bilong pinisim tru yumi wantaim tempel bilong yumi. 59 Nogut yumi sanap nating na lukim ol i bagarapim tru kantri na tempel bilong yumi. Mobeta yumi dai long pait. 60 Tasol God bai i mekim olsem em yet i laik.”
* 3:48 I luk olsem ol Israel bilong dispela taim i save opim buk bilong lo long wanpela hap na ritim wanem tok i stap long dispela hap, na long dispela pasin ol i save painimaut laik bilong God. + 3:56 Lo 20.5-8, Het 7.3