4
Pait i kamap long taun Emeus
Gorgias i kisim 5,000 soldia nating na 1,000 soldia i save sindaun long hos na em i lusim kem long nait. Sampela man bilong strongpela haus long Jerusalem i soim rot long em. Gorgias i ting long go kamap long ol ami bilong ol Juda long nait na pait long ol. Tasol Judas i harim tok long dispela samting na em i kisim ol ami bilong em yet i go pait long ol ami bilong king long taun Emeus. Long dispela taim Gorgias wantaim ol ami bilong en i stap longwe yet long kem bilong ol. Taim Gorgias i kamap long kem bilong ol Juda long nait, ol i no lukim wanpela man i stap. Ol i ting Judas wantaim ol soldia bilong en i bin ranawe, olsem na ol i go painim ol long ol maunten nabaut.
Long moningtaim, Judas i sanap long stretpela ples wantaim 3,000 soldia, tasol ol i sot long klos pait na long ol bainat. Ol i lukim bikpela kem bilong ol birua i strongpela moa. Na ol soldia i sindaun long hos na i save moa long pait, ol i was long dispela kem. Judas i tokim ol soldia bilong em olsem, “Yupela i lukim ol ami bilong ol i traipela tru, tasol yupela i no ken seksek. Na yupela i no ken pret taim ol i kirapim pait. Nogat tru. Tingim gut! Taim king bilong Isip wantaim ol ami bilong en i bin ranim ol tumbuna bilong yumi long solwara Retsi, God i bin kisim bek ol. 10 Nau yumi mas askim God bai em i ken marimari long yumi. Yumi prea bai em i tingim gen kontrak em i bin mekim wantaim ol tumbuna, na em i ken krungutim dispela lain ami taim yumi kirapim pait. 11 Olsem bai ol haiden i ken save olsem, yumi Israel i gat wanpela God tasol i save lukautim na kisim bek ol manmeri bilong em.”
12 Taim ol birua i lukim Judas wantaim ol soldia bilong en i wokabaut i kam, 13 ol tu i kam ausait long kem bilong statim pait. Na Judas wantaim ol soldia bilong en i winim ol biugel 14 na ol i kirapim pait. Na ol lain soldia bilong ol birua i bruk bruk nabaut, na ol i ranawe i go long stretpela hap graun. 15 Tasol ol man i no ran hariap tumas, ol Israel i kilim ol i dai. Ol Israel i ranim ol birua i go inap long taun Geser na long stretpela graun bilong Idumea na long taun Asdot na Japne. Ol i kilim i dai samting olsem 3,000 birua olgeta.
16 Taim Judas na ol soldia bilong en i ranim ol birua pinis ol i kam bek gen. 17 Na Judas i tokim ol soldia bilong em olsem, “Yupela i no ken mangalim ol gutpela samting bilong ol birua, long wanem, yumi gat planti wok pait i stap yet. 18 Gorgias wantaim ol ami bilong en i stap long ol maunten i stap klostu. Olsem na yupela i mas sanap strong na pait yet. Bihain yupela i ken pinisim laik bilong kisim ol samting.” 19 Judas i toktok pinis, orait wanpela lain soldia bilong ol birua i lusim ples maunten na i kam kamap, 20 na ol i lukim smok i go antap, na ol i save olsem ol ami bilong ol i lus na kem bilong ol i paia pinis. 21 Taim ol i lukim ol dispela samting, ol i kirap nogut tru. Na taim ol i lukim ol ami bilong Judas i stap long stretpela graun na i redi long pait, 22 ol i ranawe i go long distrik Filistia. 23 Na Judas i go kisim ol gutpela samting i stap long kem bilong ol birua. Em i kisim planti gol na silva na ol kain kain retpela laplap, na ol arapela samting i dia tumas.
24 Taim ol Juda i kam bek long kem bilong ol yet, ol i kirapim wanpela song bilong litimapim nem bilong God. Long wanem, God em i gutpela, na marimari bilong en i no save pinis. 25 Long dispela de ol manmeri bilong Israel i win tru.
Ol Israel i winim ol ami bilong Lisias
26 Ol soldia bilong ol arapela lain i bin ranawe long pait, ol i go long Lisias na tokim em long olgeta samting i bin kamap long ol. 27 Na taim Lisias i harim dispela tok, em i kirap nogut na em i bel hevi, long wanem, ol ami bilong en i no bin daunim ol Israel olsem king i bin tokim ol long mekim.
28 Long yia bihain, Lisias i bungim 60,000 soldia i bin trening gut tru na 5,000 soldia i save sindaun long hos, na em i ting em inap winim ol Juda. 29 Ol dispela lain i kirap i go long distrik Idumea na ol i wokim kem long taun Betsur. Na Judas i kam wantaim 10,000 soldia bilong bungim ol. 30 Em + i lukim bikpela strong bilong ol lain ami bilong ol birua na em i prea olsem,
“God, mipela i laik litimapim nem bilong yu. Yu bin kisim bek ol Israel. Yu bin brukim strong bilong wanpela traipela man long han bilong wokboi bilong yu, Devit. Yu bin helpim Jonatan, pikinini bilong Sol, wantaim dispela man i karim ol samting bilong pait, na tupela i winim ol ami bilong ol Filistia. 31 Olsem tasol, yu ken helpim mipela ol manmeri bilong yu long winim ol ami bilong ol birua. Semim ol dispela man i tingting long strong bilong ol soldia na hos bilong ol, na ol i wok long hambak i stap. 32 Mekim ol i pret na i ranawe. Mekim strong bilong ol i kamap olsem wara nating. Na helpim mipela long wilwilim ol nogut tru. 33 Kilim i dai ol dispela birua long han bilong ol manmeri i save laikim yu, na mekim bai ol manmeri i save long nem bilong yu, ol i ken singsing amamas long yu.”
34 Orait pait i kirap na 5,000 soldia bilong Lisias i dai long bainat. 35 Lisias i lukim ami bilong en i lus long pait, na em i lukim Judas wantaim ol soldia bilong em, ol i no pret liklik. Ol i redi long i dai olsem ol man tru. Olsem na Lisias i go bek long Antiok na em i baim planti soldia bilong joinim ol lain ami bilong em. Em i ting long kisim wanpela lain ami i bikpela moa yet na i go bek gen long distrik Judia.
Ol Israel i mekim tempel i kamap klin gen
36 Judas wantaim ol brata bilong en i tok olsem, “Yumi rausim ol birua pinis. Nau yumi ken i go long Jerusalem na mekim tempel i kamap klin gen long ai bilong God, na givim em bek long wok bilong God.”* 37 Olsem na ol manmeri i bung na i go antap long maunten Saion. 38 Ol i lukim tempel i stap nating. Alta i bagarap. Ol dua i paia pinis. Gras nogut i karamapim banis bilong tempel na mekim ples i kamap olsem bus stret. Ol rum bilong ol pris i bruk olgeta. 39 Ol manmeri i lukim na ol i sori nogut tru, na ol i brukim klos bilong ol. Ol i krai strong na kapsaitim sit bilong paia antap long het bilong ol. 40 Na ol i pundaun pes i go daun long graun. Na taim ol i harim krai bilong biugel, olgeta i singaut long God.
41 Taim Judas i laik bihainim pasin bilong mekim tempel i kamap klin gen, em i makim sampela soldia bilong em long i go kirapim pait long ol man i stap long dispela strongpela haus ol Siria i bin wokim. 42 Na em i makim sampela pris i no save mekim rong na i save bihainim gut lo bilong God, 43 bilong mekim tempel i kamap klin gen long ai bilong God. Ol ston i bin kamap doti long ai bilong God, ol i rausim na karim i go ausait na tromoim long wanpela ples i no klin long ai bilong God.
44 Tasol ol i paitim tok bai ol i mas mekim wanem samting long alta bilong kukim ol ofa long en, 45 long wanem, ol haiden i bin mekim em i kamap doti long ai bilong God. Ol i pasim tok long rausim em, nogut em i stap olsem wanpela mak i givim sem long ol. Olsem na ol i rausim dispela alta 46 na ol i bungim ol ston bilong en long wanpela ples hait long maunten bilong tempel. Ol ston i mas stap hait i go inap long taim wanpela profet i kamap na i tok long wanem samting ol i mas mekim long ol dispela ston. 47 Na + ol i kisim ol nupela ston ol man i no bin katim yet, olsem lo bilong Moses i tok, na ol i wokim nupela alta i wankain olsem olpela. 48 Ol i stretim tempel gen, insait na ausait wantaim, na ol i blesim graun i stap insait long banis bilong tempel. 49 Olgeta samting bilong lotu ol i wokim nupela gen. Na ol i kisim stik bilong putim ol lam na alta bilong ofaim smok i gat gutpela smel, na tebol bilong putim bret ol i givim long God, na ol i bringim ol i kam insait long tempel. 50 Ol i kukim smok i gat gutpela smel antap long alta na ol i laitim ol lam long stik lam, na lait i kamap gen insait long tempel. 51 Ol i putim bret long tebol na ol i hangamapim ol bikpela laplap. Ol i mekim ol dispela samting na ol i pinisim wok.
52 Long + de namba 25 bilong namba 9 mun, em mun Kislev, long yia 148, 53 ol i kirap long moningtaim tru na ol i mekim ofa long nupela alta, olsem lo i tok. 54 Na long de bipo ol haiden i bin mekim alta i kamap doti, long dispela de tasol ol Israel i blesim dispela nupela alta na ol i kirapim ol song na mekim musik long gita na mambu na kundu. 55 Olgeta manmeri i pundaun pes i go daun long graun na ol i lotu na i litimapim nem bilong God, long wanem, em i bin helpim ol na ol i win long pait.
56 Inap 8-pela de olgeta ol i mekim lotu bilong blesim dispela alta. Ol i amamas na ol i bringim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God, na ol ofa bilong tenkyu long God. 57 Ol i wokim ol rop bilas long gol na hangamapim wantaim ol plang bilong pait long fran bilong tempel. Ol i wokim gut gen ol dua bilong banis na ol rum bilong ol pris, na ol i putim ol dua long ol. 58 Ol manmeri i amamas moa yet, long wanem, ol i rausim pinis ol samting nogut ol haiden i bin kisim i kam bilong semim ol. 59 Orait Judas na ol brata bilong em na ol manmeri bilong Israel i pasim tok olsem, long olgeta yia long dispela taim ol i mas tingim dispela de ol i bin blesim alta long en. Dispela lotu i mas stat long de namba 25 bilong mun Kislev, na em i mas i go inap long 8-pela de olgeta.
60 Ol i wokim ol strongpela banis ston i antap moa i raunim maunten Saion, em ples bilong tempel, na ol i wokim ol strongpela taua antap long dispela banis. Nogut ol haiden i kam insait bilong krungutim gen ol samting na mekim i kamap doti gen, olsem ol i bin mekim bipo. 61 Judas i makim wanpela lain soldia bilong was long tempel. Na tu em i strongim taun Betsur, bai ol Israel i gat wanpela strongpela kem i lukluk i go long hap bilong distrik Idumea.
+ 4:30 1 Sml 17.41-54, 14.1-23 * 4:36 Ol haiden yet i bin go insait long tempel, na tu ol i bin bringim ol kain kain samting i tambu tru long karim i go insait long tempel. Na ol i bin mekim ol kain kain pasin nogut insait long tempel. Long olgeta dispela pasin ol i bin mekim tempel i kamap doti tru long ai bilong God. + 4:47 Kis 20.25, Lo 27.5-6 + 4:52 1 Mkb 1.54 4:54 Long dispela de stret long yia 145 ol lain bilong King Antiokus i bin mekim ofa long giaman god insait long tempel. Lukim 1 Makabi 1.59. 4:59 Ol Juda i save makim ol dispela de olsem bikpela de bilong lotu long olgeta yia, i kam inap nau. Ol i save kolim ol dispela bikpela de olsem, Hanuka.