5
Ol Israel i pait long ol kantri i stap klostu
Ol arapela kantri i stap klostu long Israel i kirap nogut long taim ol i harim tok olsem ol Juda i wokim alta gen na ol i stretim bek tempel olsem em i bin i stap bipo. Olsem na ol i pasim tok long pinisim olgeta manmeri bilong Israel i stap namel long ol. Na ol i stat long kilim na bagarapim ol. Orait Judas i kirapim pait long ol lain bilong Iso i stap long distrik Idumea, long wanem, ol i bin pasim rot long ol Israel. Em i pait long ol long ples Akrabatene na em i winim ol na daunim ol tru na em i kisim planti samting bilong ol. Judas i tingim pasin nogut ol lain Baian i bin mekim bipo. Ol i save mekim trabel long ol Israel. Ol i save hait arere long rot na bagarapim ol manmeri i wokabaut long en. Olsem na Judas i go banisim ol man bilong lain Baian insait long ol taua bilong ol. Em i tok tru antap long ol i mas dai. Olsem na em i kukim ol taua wantaim ol manmeri i stap insait. Bihain Judas i kirap i go pait long ol pipel bilong Amon. Ol Amon i gat bikpela strongpela lain ami, na Timoti i bosim ol. Judas i pait long ol dispela lain planti taim, inap em i daunim ol tru. Em i kisim taun Jaser na ol ples i stap klostu long en, na bihain em i go bek long Judia.
Ol lain bilong distrik Gileat i bung bilong kirapim pait na pinisim ol Israel i stap long graun bilong ol. Tasol ol manmeri bilong Israel i ranawe i go long wanpela strongpela kem long ples Datema. 10-11 Na ol i salim wanpela pas i go long Judas na ol brata bilong em na ol i tok olsem, “Ol haiden i stap long dispela hap, ol i bung wantaim ol ami bilong Timoti. Mipela i ranawe na i kam long dispela strongpela kem. Tasol nau ol haiden i redi long bagarapim dispela ples. 12 Yu kam kwik na helpim mipela. Planti bilong mipela i dai pinis. 13 Ol i kilim pinis olgeta wantok i stap long hap bilong taun Top. Na ol birua i kalabusim ol meri na pikinini bilong ol, na ol i stilim ol gutpela samting bilong ol. Klostu 1,000 man i bin i dai long dispela hap.”
14 Taim Judas i wok long ritim dispela pas yet, sampela man bilong distrik Galili i bringim narapela tok i kam. Ol i bin brukim klos bilong ol, olsem mak bilong sori bilong ol, 15 na ol i tok olsem, “Ol man bilong 3-pela taun Tolemes na Tair na Saidon, na olgeta man i stap long hap not bilong distrik Galili ol i bungim ol ami bilong ol na ol i laik pinisim mipela olgeta.”
16 Judas na ol manmeri i harim dispela tok, na ol i mekim wanpela bikpela kibung bilong pasim tok long wanem samting ol i mas mekim bilong helpim ol wantok i laik bagarap long han bilong ol birua. 17 Judas i tokim Saimon, brata bilong em, olsem, “Makim sampela man bilong i go helpim ol wantok bilong yumi i stap long Galili. Na Jonatan na mi bai mitupela i go long Gileat.” 18 Judas i tokim ol arapela lain ami long ol i mas lukautim distrik Judia. Na em i makim tupela lida, Asaria na Josep, pikinini bilong Sekaraia, bilong bosim ol manmeri. 19 Em i tokim tupela olsem, “Mi makim yutupela bilong bosim ol manmeri i stap hia. Yutupela i no ken kirapim pait long ol arapela lain. Nogat. Yutupela i mas wet pastaim, inap mipela i kam bek.” 20 Na 3,000 man i go wantaim Saimon na ol i wokabaut i go long Galili, na 8,000 man i wokabaut i go wantaim Judas long Gileat.
21 Saimon i go na i kirapim planti pait long ol haiden long distrik Galili, na em i winim ol. 22 Em i ranim ol i go inap long taun Tolemes na em i kilim samting olsem 3,000 man na em i mumutim ol samting bilong pait long ol soldia i dai pinis. 23 Na em i kisim ol Juda i stap long distrik Galili na Arbata, wantaim ol meri na pikinini na olgeta samting bilong ol, na em i bringim ol i kam long Judia. Ol dispela lain i gat bikpela amamas tru.
24 Long dispela taim Judas Makabeus na Jonatan, brata bilong em, i brukim wara Jordan na i wokabaut 3-pela de i go long ples nating. 25 Tupela i bungim ol lain Nabatia,* na ol dispela lain i belgut long ol na ol i tokim Judas long olgeta samting i bin kamap long ol Juda i stap long distrik Gileat. 26 Ol i tok olsem, “I gat planti Juda i stap kalabus insait long ol dispela bikpela strongpela taun, em long Bosra na Bosor na Alema na Kasfo na Maket na Karnaim. 27 Na ol arapela Juda i kalabus i stap long ol arapela liklik taun bilong Gileat.” Na tu ol i tok olsem, tumora tasol ol birua i laik i go bagarapim strongpela kem bilong ol Juda, long wanem, ol i laik pinisim ol tru long wanpela de tasol.
28 Orait na wantu Judas wantaim ol ami bilong en i bihainim rot i go long Bosra, em taun i stap long ples nating. Ol i pait na winim dispela taun na ol i kilim i dai olgeta man i stap long en, na ol i mumutim olgeta samting bilong ol na kukim taun. 29 Bihain ol i lusim dispela hap na long nait yet ol i go na ol i kamap klostu long dispela strongpela kem bilong Datema, ol Israel i hait i stap long en. 30 Tulait i bruk, orait Judas na ol soldia bilong en i lukim wanpela traipela lain ami i stat long bagarapim dispela strongpela kem. Ol i wok long bringim ol lata na olkain masin bilong pait bilong brukim dispela haus. 31 Taim Judas i lukim dispela samting na em i harim nois bilong ol man i bikmaus na i winim biugel insait long taun, em i save olsem, pait i kirap pinis. 32 Na em i tokim ol soldia bilong em olsem, “Nau yumi mas pait strong bilong helpim ol brata bilong yumi.”
33 Em i brukim ol ami bilong en long 3-pela lain na ol i go pait long baksait bilong ol birua. Ol Juda i winim ol biugel bilong ol na ol i singaut strong long prea. 34 Taim ol ami bilong Timoti i lukim Judas Makabeus i kamap, ol i tanim bek na ol i ranawe. Na long dispela de Judas i krungutim ol na i kilim i dai 8,000 man.
35 Orait Judas i go pait long ol man bilong taun Alema. Em i winim dispela taun na em i kilim i dai olgeta man i stap long en. Em i mumutim ol gutpela samting na em i kukim taun. 36 Em i lusim dispela hap na em i go pait na winim taun Kasfo na taun Maket na taun Bosor na ol arapela taun bilong distrik Gileat.
37 Bihain Timoti i bungim ol arapela lain ami na ol i wokim kem long hapsait bilong dispela baret wara i stap long hapsait bilong taun Rafon. 38 Judas i salim sampela man i go bilong lukluk stil long kem bilong ol. Na ol i kam bek na i tokim em olsem, “Ol haiden bilong dispela hap ol i joinim Timoti pinis, na lain ami bilong en i kamap bikpela tru. 39 Timoti i bin baim ol man bilong Arebia long helpim em long pait, na ol i wokim kem long hapsait bilong wara na ol i redi long kirapim pait long yumi.” Olsem na Judas i go long pait long ol.
40 Taim Judas wantaim ol ami bilong en i kam klostu long wara, Timoti i tokim ol ofisa bilong em olsem, “Sapos Judas i brukim wara pastaim na i kam long yumi, bai yumi no inap winim em long pait, tasol em bai winim yumi. 41 Tasol sapos em i pret na em i kam sanap long hapsait bilong wara, bai yumi brukim wara na kirapim pait na winim em.” 42 Tasol taim Judas i kamap long dispela wara, em i putim ol ofisa bilong em arere long wara na em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken larim wanpela soldia i sanap nating i stap. Olgeta i mas i go insait tru long pait.” 43 Juda yet i go paslain na i brukim dispela wara bilong pait long ol birua, na olgeta soldia i bihainim em. Ol haiden i ran i go nabaut. Ol i tromoim ol samting bilong pait, na ol i ranawe i go long haus lotu bilong giaman god bilong taun Karnaim. 44 Tasol Judas na ol soldia bilong en i winim dispela taun na ol i kukim tempel wantaim ol pipel i stap insait long en. Ol i winim taun Karnaim olgeta na ol lain bilong dispela taun i no inap mekim trabel moa long Judas.
45 Orait Judas i bungim olgeta Israel i stap long distrik Gileat na ol i wokabaut i go bek long Juda. Ol i kamap wanpela traipela lain moa. I gat ol kain kain manmeri, wantaim ol meri na pikinini, na ol samting bilong ol tu. 46 Ol i go kamap long Efron, em wanpela bikpela taun i gat banis ston i raunim em, na dispela taun i pasim rot bilong ol. Ol i no inap tru long go raun long em long rait sait o long lep sait, olsem na ol i mas i go namel stret long dispela taun. 47 Tasol ol pipel bilong dispela taun i no orait long ol Israel i kam insait, na ol i kisim ol ston na pasim strong ol bikpela dua bilong taun. 48 Judas i salim gutpela tok i go long ol olsem, “Larim mipela i wokabaut long hap graun bilong yupela, bai mipela i ken kamap gen long as ples bilong mipela. Bai mipela i wokabaut i go tasol. Na i no gat wanpela trabel bai i kamap long yupela.” Tasol ol i no orait long Judas na ol i larim dua i pas i stap.
49 Orait Judas i tokim olgeta manmeri long sindaun na wet pastaim long ples ol i stap long en. 50 Ol soldia i redim ol samting na ol i kirapim pait. Ol i pait long san na long nait inap long ol i winim dispela taun. 51 Judas i kilim i dai olgeta man na em i bagarapim tru dispela taun, na em i mumutim ol gutpela samting bilong en. Na Judas wantaim ol soldia bilong em ol i wokabaut antap long ol bodi bilong ol man i dai pinis. 52 Ol i brukim wara Jordan na ol i go kamap long wanpela stretpela ples i stap long hapsait bilong taun Betsan. 53 Taim ol i kirap i go, Judas i wok givim gutpela tok long ol man i les pinis na i kam bihain, na em i strongim bel bilong ol manmeri i go inap long taim ol i kamap long graun bilong Juda. 54 Bikpela amamas i pulap long bel bilong ol na ol i givim tenkyu long God na wokabaut i go antap long maunten Saion na mekim ofa bilong paia i kukim olgeta, long wanem, ol i bin i stap gut long pait na long rot, na i no gat wanpela bilong ol i bin i dai.
55 Long taim Judas na Jonatan i stap long distrik Gileat, Saimon, brata bilong tupela, i wok long pait long taun Tolemes long distrik Galili. 56 Na Josep na Asaria, tupela lida bilong ol ami bilong Juda, i harim ripot long ol 3-pela brata i winim ol pait. 57 Na tupela i tok olsem, “Yumi go na kirapim pait long ol haiden i stap klostu long yumi, na bai yumi tu i ken kisim biknem.” 58 Orait na tupela i kisim ol soldia na ol i go bilong kirapim pait long taun Japne. 59 Gorgias wantaim ol soldia bilong en i lusim dispela taun na i go bungim tupela bilong pait. 60 Ol lain bilong Gorgias i winim ol lain bilong Josep na Asaria na i ranim ol i go inap long graun bilong Juda. Na samting olsem 2,000 man bilong Israel i dai long dispela de. 61 Ol Israel i lus long dispela pait, long wanem, tupela lida bilong ol i no harim tok bilong Judas na ol brata bilong em. Nogat. Tupela i tingting tasol long kisim biknem. 62 Na tu, tupela i no bilong dispela lain lida God i bin makim bilong kisim bek ol Israel.
63 Tasol Judas Makabeus na ol brata bilong en i kisim biknem tru long ai bilong ol Israel na long ai bilong ol haiden tu. Ol manmeri i harim stori bilong bikpela wok bilong ol, 64 na taim ol i lukim ol, ol i litimapim nem bilong ol.
65 Bihain Judas na ol brata bilong en i go kirapim pait long ol lain bilong Iso, long hap saut. Judas i kirapim pait long Hebron na ol taun i stap klostu long en. Em i bagarapim ol strongpela banis bilong ol na i kukim ol taua. 66 Na em i bringim ol lain bilong en i wokabaut i go long graun bilong ol Filistia na em i go namel long taun Maresa. 67 Long dispela de sampela pris i tingting kranki na i go long pait, long wanem, ol tu i laik kisim biknem. Tasol ol i lus. 68 Judas i tanim na i go long taun Asdot long distrik Filistia. Em i rausim ol alta na kukim ol piksa bilong ol giaman god. Na em i mekim save tru long ol taun i stap long dispela hap na em i go bek gen long Juda.
* 5:25 Ol Nabatia em ol strongpela lain man i bin i stap long hap sankamap bilong wara Jordan, em dispela graun bipo kantri Idom i bin i stap long en. Ol king bilong ol i bin wokim ol gutpela taun long dispela hap. Dispela King Aretas Pol i bin tok long en long 2 Korin 11.32, em wanpela king bilong ol dispela lain.