7
Alkimus i kamap hetpris na Nikanor i kam pait long ol Juda
(2 Makabi 14.1-36 na 15.1-36)
Long yia 151 Demitrius, pikinini bilong Selukus, wantaim sampela soldia i lusim taun Rom na ol i kam long wanpela taun i stap long nambis bilong solwara. Na long dispela hap em i tokaut olsem em yet i king. Taim em i wokabaut i kam long haus king bilong ol tumbuna bilong em, ol soldia bilong en i kalabusim Antiokus namba 5 wantaim Lisias na bringim tupela i go long Demitrius. Demitrius i harim tok long tupela i kam pinis na em i tok olsem, “Mi no laik lukim tupela.” Olsem na ol soldia i kilim tupela i dai na Demitrius yet i kamap king.
I gat wanpela lain hambakman bilong ol Juda i stap, na ol i no save bihainim lo. Na lida bilong ol, nem bilong en Alkimus, em i skrap long kamap hetpris. Orait dispela lain man i go lukim Demitrius, na ol i tokim em olsem, “Judas wantaim ol brata bilong en i kilim pinis olgeta man i laikim yu, na ol i rausim mipela long kantri bilong mipela yet. Mipela i laik bai yu salim wanpela poroman bilong yu i go lukim gut olsem Judas i bin bagarapim ol samting bilong mipela, na provins bilong yu tu. Na yu mas givim bekim nogut long Judas na long ol brata bilong em na long ol arapela manmeri i bin helpim ol.”
Orait King Demitrius i makim wanpela lida bilong gavman bilong em, nem bilong em Bakides, bipo em i stap namba wan hetman bilong dispela provins i stap long hapsait bilong wara Yufretis. King i salim Bakides i go wantaim Alkimus bilong givim bekim nogut long ol Israel. Dispela man Alkimus i no bihainim lo bilong God, tasol king i bin makim em bilong i stap hetpris. 10 Ol i lusim Antiok na ol i go kamap long distrik Judia wantaim wanpela bikpela lain ami. Bakides i laik trikim Judas na ol brata bilong em, na em i salim sampela man i go long Judas bilong tokim em olsem Bakides i laik sekan wantaim ol. 11 Tasol Judas na ol brata bilong en i lukim bikpela lain ami bilong ol, na ol no bilipim tok bilong ol. Nogat.
12 Wanpela lain saveman bilong lo i kamap long Alkimus na Bakides na ol i askim tupela long mekim stretpela pasin long ol manmeri. 13 Ol Hasidi i bin i go pas long ol Juda bilong traim sekan wantaim Alkimus na Bakides. 14 Ol i harim tok bilong Alkimus, long wanem, em i pris bilong lain bilong Aron, na ol i ting em bai i no inap mekim nogut long ol. 15 Alkimus i tok promis olsem em i laik sekan wantaim ol, na bai i no gat wanpela trabel i ken kamap long ol na long ol pren bilong ol. 16 Ol i bilipim tok bilong em. Tasol em i kirap na kalabusim 60 man bilong ol na i kilim ol i dai long wanpela de tasol. Dispela samting i kamap olsem buk bilong God i tok,
17 “Ol + birua i tromoi nabaut
ol bodi bilong ol manmeri
i bilip long yu.
Na blut bilong ol i kapsait
na i ran olsem wara
insait long Jerusalem.
Na i no gat wanpela man i stap
bilong planim bodi bilong ol.”
 
18 Ol manmeri i lukim Alkimus na Bakides i mekim dispela kain pasin, na olgeta i pret long tupela. Ol manmeri i tok olsem, “Tupela i no save tru long as bilong tok i tru o long as bilong stretpela pasin. Nogat. Tupela i bin mekim tok tru antap na bihain tupela i brukim promis gen.” 19 Bakides i lusim Jerusalem na em i go wokim kem long taun Betsait. Em i tokim ol soldia long kalabusim sampela gutpela man bilong lain Juda na long kalabusim tu ol Juda nogut i bin amamas long joinim em. Na em i tokim ol long kilim ol i dai na tromoim bodi bilong ol i go long wanpela hul i daun tru. 20 Bakides i makim Alkimus bilong bosim kantri, na em i givim sampela soldia bilong helpim em, na em yet i go bek long king. 21 Hetpris Alkimus i wok strong long kisim namba tru long ai bilong ol manmeri. 22 Olgeta man nogut i joinim em. Na ol i kisim pawa bilong bosim Judia, na ol i givim bikpela hevi long ol manmeri bilong Israel.
23 Judas i lukim Alkimus na ol pren bilong en i mekim planti trabel long ol Israel, olsem ol haiden i bin mekim bipo. 24 Olsem na em i raun long olgeta hap bilong distrik Judia. Na em i mekim save long ol Juda i bin joinim ol birua na em i tambuim ol long lusim ol taun. 25 Alkimus i lukim Judas wantaim ol poroman bilong en i kamap strong moa. Na tu, em i save olsem em i no inap winim ol. Olsem na em i go bek long king na em i tok giaman long king olsem, Judas i bin mekim ol kain kain pasin nogut.
26 Orait king i singautim Nikanor, wanpela ofisa bilong en i gat biknem na i birua tru bilong ol Juda, na em i tokim em long i go pinisim tru ol manmeri bilong Judia. 27 Nikanor i kam long Jerusalem wantaim bikpela lain ami tru. Em i laik trikim Judas na ol brata bilong em, na em i salim tok olsem em i laik sekan wantaim ol. Em i tokim Judas olsem, 28 “Mitupela i no ken kros. Bai mi kam long yu wantaim wanpela liklik lain soldia na mitupela i ken toktok olsem tupela pren.” 29 Orait em i kam long Judas na tupela i kamap wanbel olsem tupela gutpela pren tru. Tasol ol birua bilong Judas i stap redi long holimpasim Judas. 30 Na bihain Judas i painimaut olsem Nikanor i laik trikim em, olsem na em i pret na i no laik lukim Nikanor gen. 31 Nikanor i pilim olsem ol i save pinis long trik bilong em, olsem na em i lusim Jerusalem na em i kirapim pait long Judas klostu long ples Kafarsalama. 32 Samting olsem 500 soldia bilong Nikanor i dai, na ol arapela ami bilong en i ranawe i go long Jerusalem, long Taun Bilong Devit.
33 Liklik taim bihain long pait, Nikanor i go long maunten Saion. Sampela pris wantaim sampela lida bilong ol manmeri i kam ausait long tempel na ol i tok welkam long em. Na ol i soim em ofa bilong paia i kukim olgeta ol i laik mekim bilong helpim king. 34 Tasol em i tok bilas long ol na i lap nogut long ol, na em i spetim ol na mekim ol i kamap doti long ai bilong God. Em i hambak 35 na i tok kros long ol olsem, “Judas i mas givim em yet wantaim ol ami bilong em long han bilong mi. Sapos nogat, bai mi go winim em long pait na bai mi kam bek gen na kukim dispela tempel.” Nikanor i belhat tru na em i lusim ol na i go.
36 Orait ol pris i go insait na ol i sanap na lukluk i go long alta na tempel. Ol i krai na singaut strong na ol i prea olsem, 37 “Bikpela, yu makim dispela tempel olsem haus bilong yu tasol, na em i ples we ol manmeri i ken kam na prea na lotuim yu. 38 Yu mas givim bekim nogut long dispela man wantaim ol ami bilong em. Kilim em i dai long pait. Tingim gut ol tok bilas em i bin mekim long yu, na yu no ken marimari long em.”
39 Nikanor i lusim Jerusalem na em i go wokim kem long taun Bethoron. Na long dispela hap ol ami bilong Siria i joinim em. 40 Na Judas wantaim 3,000 soldia i wokim kem long taun Adasa. Na Judas i prea olsem, 41 “Bikpela, + buk bilong yu i tok long wanpela king i bin salim sampela man bilong tok bilas long yu, na ensel bilong yu i bin i kam na kilim i dai 185,000 soldia bilong em.* 42 Olsem tasol, yu mas krungutim dispela ami i stap hia nau long ai bilong mipela, bai olgeta manmeri i ken save, yu bin mekim nogut long Nikanor, long wanem, em i bin tok bilas long tempel bilong yu. Mekim save tru long em bilong bekim dispela bikpela rong em i bin mekim.”
43 Orait ol i kirapim pait long de namba 13 bilong mun Adar. Na wantu Nikanor i dai na ami bilong en i lus long pait. 44 Taim ol soldia bilong en i lukim em i dai pinis, ol i tromoim ol samting bilong pait na ol i ranawe i go. 45 Ol Juda i ranim ol, stat long taun Adasa na i go inap long taun Geser. Na taim ol i ran i go long rot, ol i winim ol biugel bilong mekim ol soldia i kirapim pait moa yet. 46 Orait na ol manmeri bilong ol ples nabaut long Judia i kam ausait. Na ol tu i kirapim pait long han sut na long han kais bilong ol birua. Olsem na ol birua i surik i go bek na ol i bungim ol lain soldia i wok long ranim ol. Na olgeta birua i dai long pait, na i no gat wanpela moa i stap.
47 Ol Juda i kisim olgeta gutpela samting bilong ol birua. Na ol i katim het na han sut bilong Nikanor, long wanem, em i bin hambak na litimapim han bilong em bilong soim em i antap long God. Ol i karim het na han sut bilong en i kam long Jerusalem, na ol i soim long olgeta manmeri. 48 Ol Juda i amamas nogut tru. Ol i makim dispela de olsem bikpela de bilong lotu bilong ol. 49 Olsem na de namba 13 bilong mun Adar i kamap wanpela bikpela de bilong lotu long olgeta yia. 50 Na inap long sotpela taim i no gat pait i kamap long distrik Judia.
+ 7:17 Sng 79.2-3 + 7:41 2 Kin 19.35 * 7:41 Lukim 2 King 18.1719.37. 7:43 Mun Adar bilong ol Israel i save kamap long mun Februeri na Mas bilong yumi.