8
Ol Juda i mekim wanpela kontrak wantaim ol Rom
Judas i bin harim stori long strong na biknem bilong ol Rom na em i harim tu olsem ol i save sekan wantaim ol lain pipel i laik kamap poroman bilong ol. Olgeta lain pipel i wok bung wantaim ol Rom, ol i save kamap pren tru bilong ol.* Em i harim tok long ol bikpela pait ol i bin mekim, na long strong bilong ol long winim ol Gal na mekim ol i baim takis long ol. Em i harim tok tu long ol gutpela wok ol Rom i bin mekim long kantri Spen na long ol i save bosim ol wok gol na silva bilong dispela kantri. Long gutpela tingting na strongpela wok bilong ol, ol Rom i bin winim Spen olgeta, maski em i stap longwe. Planti king bilong olgeta hap bilong graun i kirapim pait long ol Rom. Tasol ol Rom i winim ol tru, na i mekim ol i baim takis long ol long olgeta yia. Ol Rom i winim tupela king bilong kantri Masedonia, em Filip na Perseus, na ol i winim tu ol arapela lain i bin pait long ol. Antiokus namba 3, em bikpela king bilong Siria, em tu i bin kirapim pait long ol Rom. Em i gat strongpela lain ami wantaim 120 elefan na ol soldia i save sindaun long ol hos na ol karis tu. Tasol ol Rom i bagarapim ol nogut tru, na ol i kalabusim Antiokus. Ol i mekim em wantaim ol tumbuna pikinini bilong en i baim bikpela takis long ol long olgeta yia. Na ol i mekim em i salim sampela bikman bilong kantri bilong en i go i stap kalabus long kantri Rom. Na tu ol i mekim em i putim ol gutpela hap bilong kantri India na Midia na Lidia aninit long gavman bilong Rom. Ol Rom i kisim ol dispela kantri bilong Antiokus na ol i givim long King Yumenes.
Taim ol Rom i harim tok olsem ol Grik i laik kirapim pait na pinisim ol, 10 ol i salim wanpela bikpela lain ami i go pait long ol Grik. Pait i kirap na planti Grik i lus. Ol Rom i kalabusim ol meri na pikinini bilong ol Grik, na ol i stilim ol gutpela samting bilong ol, na ol i kisim graun bilong ol. Ol i brukim ol strongpela kem, na tu ol i mekim olgeta manmeri i kamap wokboi nating, na ol i stap olsem yet i kam inap nau. 11 Ol Rom i bagarapim tru na daunim ol arapela kantri na ailan na pipel i bikhet long ol. 12 Ol i save stap pren wantaim ol poroman bilong ol na bilong ol arapela pipel i bin singaut long ol Rom long lukautim ol. Na long dispela pasin ol i save win long ol king i stap klostu o i stap longwe. Na olgeta lain pipel i harim tok long biknem bilong ol Rom, ol i save pret tru long ol. 13 Sapos ol Rom i laik bai wanpela man i kamap king bilong wanpela kantri, orait em i kamap king. Sapos ol i laik rausim man i stap king pinis, orait ol i rausim. Olsem na ol i kisim biknem na pawa long olgeta hap. 14 Maski ol Rom i gat biknem na pawa, i no gat wanpela man bilong ol i save resis long kisim hat o klos bilong king, bilong litimapim nem bilong em. Nogat tru. 15 Ol i kirapim palamen bilong ol, na olgeta de 320 memba i bung wantaim bilong paitim tok long ol gutpela rot bilong helpim sindaun bilong ol manmeri, na bilong mekim kantri i go het. 16 Olgeta yia, ol yet i makim wanpela memba bilong holim wok long bosim gavman na lukautim ol graun bilong kantri bilong ol. Olgeta manmeri i save bihainim tok bilong dispela bikman na i no gat wanpela i mangalim samting bilong narapela.
17 Orait + Judas i salim tupela man i go long ol Rom bilong mekim kontrak long kamap pren na poroman wantaim ol. Narapela man em Yupolemus, pikinini bilong Jon na tumbuna pikinini bilong Akos, na narapela man em Jeson, pikinini bilong Eleasar. 18 Judas i mekim olsem bai ol Rom i ken helpim ol long pinisim ol wari i save kamap long ol, long wanem, nau i luk olsem ol Grik i laik krungutim ol Israel. 19 Yupolemus na Jeson i winim longpela rot, na tupela i kamap long Rom. Na tupela i go long haus palamen na i autim dispela tok long ol memba, 20 “Judas Makabeus na ol brata bilong em wantaim ol arapela Juda i salim mitupela i kam hia bilong mekim wanpela kontrak, bai mipela i ken kamap wanbel wantaim yupela, na bai yumi ken i stap pren na poroman wantaim.”
21 Ol Rom i orait long dispela tingting, 22 olsem + na ol i raitim ol toktok bilong dispela kontrak antap long sampela slet bras na ol i salim i go long Jerusalem. Ol dispela slet i stap olsem mak bilong kontrak namel long tupela kantri. 23 Ol toktok i stap long ol slet i go olsem, “Mipela i laik bai ol gutpela samting tasol i ken kamap oltaim oltaim namel long ol Rom na ol Juda, long graun na long solwara. I no gat wanpela taim tupela i ken kamap birua, na ol pait i no ken kamap long dispela tupela kantri. 24 Sapos wanpela kantri i kirapim pait long ol Rom o long wanpela pren bilong Rom, 25 orait ol Juda i mas bung tru wantaim ol Rom na helpim ol long dispela pait olsem poroman tru. 26 Na tu, ol Juda i no ken givim kaikai o mani o samting bilong pait o ol sip long ol kantri i kirapim pait long ol Rom. Mipela i tok olsem, na ol Juda i mas bihainim ol dispela tok, na ol i no ken askim mipela long givim pe long ol.
27 “Olsem tasol, sapos wanpela kantri i kirapim pait long ol Juda, orait ol Rom bai i bung tru wantaim ol Juda na helpim ol long dispela pait olsem poroman tru. 28 Na ol Rom i no ken givim kaikai o mani o samting bilong pait o ol sip long ol birua bilong ol Juda. Mipela ol Rom i tok olsem, na mipela i no ken giaman na mekim narakain pasin.
29 “Long ol dispela tok, mipela ol Rom i mekim wanpela kontrak wantaim ol Juda. 30 Tasol sapos bihain dispela tupela kantri yet i tok orait long skruim sampela tok moa long dispela kontrak o long rausim wanpela hap tok bilong en, orait tupela i ken mekim olsem, na dispela kain senis bai i stret na i tru.
31 “Na tu, mipela ol Rom i bin raitim wanpela pas i go long King Demitrius bilong tokim em long ol rong em i bin mekim long ol Juda. Mipela i raitim tok olsem, ‘Bilong wanem yu bin givim bikpela hevi long ol pren na poroman bilong mipela, em ol Juda? 32 Sapos ol i kam long mipela gen na kotim yu, bai mipela i kam helpim ol na kirapim pait long yu long graun na long solwara tu.’ ”
* 8:1 Long taim bilong ol Makabi, Rom em wanpela strongpela kantri i stap longwe liklik long graun bilong ol Juda. Ol Juda i ting ol Rom bai inap long helpim ol long taim ol arapela kantri i laik daunim ol na mekim nogut long ol, olsem na ol i laik kamap pren wantaim ol Rom. Tasol bihain long dispela taim, ol Rom i kamap strong moa yet na ol yet i stat long daunim na bosim olgeta kantri i stap klostu long biksolwara Mediterenian. Olsem na long taim bilong Jisas, ol Juda i stap aninit long ol Rom, na ol i no laikim ol Rom moa. Nogat. Ol i kros tru long ol na ol i laik rausim ol long kantri bilong ol. + 8:17 2 Mkb 4.11 + 8:22 1 Mkb 14.18