9
Judas Makabeus i dai
Taim King Demitrius i harim olsem Nikanor wantaim olgeta soldia bilong en i dai pinis, em i salim Bakides na Alkimus i go long Judia. Tupela i go namba 2 taim nau, na tupela i kisim sampela lain ami i go wantaim. Ol i wokabaut i go long rot bilong taun Gilgal, na ol i wokim kem bilong kirapim pait long ol manmeri bilong ples Mesalot long hap bilong Arbela. Ol i kisim dispela ples na ol i kilim i dai planti man. Long namba wan mun* bilong yia 152 ol i wokim kem bilong pait long ol Jerusalem. Bihain ol i go long ples Beria. Namba bilong ol inap long 20,000 soldia nating na 2,000 soldia i save sindaun long ol hos.
Judas i stap long kem long ples Elasa. Em i gat 3,000 man em yet i bin makim. Taim ol i lukim bikpela namba bilong ol birua, ol i pret nogut tru. Na planti man i ranawe, na i lusim kem. Samting olsem 800 man tasol i stap. Taim Judas i lukim klostu olgeta soldia bilong en i ranawe pinis, na ol birua i redi long pait, bel bilong en i pas olgeta. Long wanem, em i no gat taim bilong bungim gen ol soldia. Pastaim bel bilong en i seksek tru. Tasol bihain em i mekim tok olsem long ol man i stap yet, “Yumi kirap na go pait long ol birua. Ating yumi inap winim ol.”
Tasol ol man i traim senisim tingting bilong em, na ol i tok olsem, “Yumi no inap. Mobeta yumi stap laip na yumi surik i go bek. Yumi bung wantaim ol brata. Na bihain yumi kam bek na pait long ol birua. Nau yumi liklik lain tumas.” 10 Tasol Judas i tok olsem, “Nogat tru. Yumi no ken ranawe long ol birua. Sapos taim bilong yumi long dai i kam nau, yumi no ken pret. I orait, yumi ken i dai bilong helpim ol brata bilong yumi, na bai gutpela nem bilong yumi i no inap bagarap.”
11 Orait ol ami bilong Bakides i lusim kem na i redi long pait long ol Juda. Ol soldia i save sindaun long ol hos i bruk long tupela lain. Ol man i save sut long katapel na ol lain i holim banara ol i go pas long bikpela lain ami. Na ol man i save gut tru long pait ol i sanap long namba wan lain. 12 Bakides i stap long rait sait. Tupela lain bilong ol birua i winim ol biugel na i wokabaut i go. Na ol soldia bilong Judas tu i winim biugel. 13 Nois bilong tupela lain ami i pait, em i mekim graun i guria. Pait i stat long moningtaim na i go i go inap long apinun tru.
14 Judas i lukim Bakides wantaim ol nambawan soldia i stap long han sut. 15 Olsem na Judas i kisim ol soldia i no save pret na ol i go krungutim dispela lain na ol i ranim ol i go inap long maunten Asdot. 16 Taim ol birua i stap long lep sait i lukim ol lain bilong rait sait i pundaun pinis, ol i tanim na i kamap baksait long Judas wantaim ol lain bilong em, na ol i ranim ol i go. 17 Orait pait i kamap strong tru na planti soldia bilong tupela lain ami i kisim bagarap na planti i dai. 18 Judas tu i dai na ol lain bilong en i ranawe.
19 Bihain Jonatan wantaim Saimon i kisim bodi bilong Judas, brata bilong tupela, na karim i go. Ol i planim em long matmat bilong ol lain tumbuna bilong ol long taun Modein, na ol i krai long em. 20 Ol Israel i mekim bikpela krai sori inap long planti de, na ol i singaut olsem, 21 “Sori tru, olsem wanem na bikman bilong kisim bek yumi Israel em i dai pinis?”
22 Ol i no bin raitim olgeta arapela stori bilong ol pait na ol bikpela wok na ol arapela samting i bin givim biknem long Judas, long wanem, ol dispela stori i planti tumas.
Jonatan i bosim ol Juda
(Sapta 9.23—12.53)
Jonatan i kisim ples bilong Judas
23 Taim Judas i dai pinis, ol man bilong sakim lo bilong God i kirap gen long olgeta hap bilong Israel. Na ol man nogut i kisim strong gen. 24 Long dispela taim, taim bilong bikpela hangre i kamap, na olgeta manmeri i go bung wantaim ol birua. 25 Na Bakides i kisim ol Juda i no pret long God na em i makim ol bilong bosim kantri. 26 Ol dispela hetman i wok long painim ol pren bilong Judas na ol i bringim ol i go long Bakides bai em i ken semim ol na bagarapim ol. 27 Nau taim nogut i kamap long ol Israel. Long taim bilong ol profet i kam inap nau, kain bikpela hevi olsem i no bin kamap long ol Israel.
28 Nau ol pren bilong Judas i bung wantaim na ol i tokim Jonatan olsem, 29 “Brata bilong yu i dai pinis na nau i no gat narapela man olsem em i stap, inap long mekim save long kain birua olsem Bakides na ol wantok nogut bilong yumi. 30 Olsem na nau mipela i makim yu bilong kisim ples bilong Judas, bai yu stap hetman bilong mipela na lida bilong pait.” 31 Long dispela de Jonatan i kisim ples bilong brata bilong em na em i kamap hetman bilong ol Israel.
Jonatan i bringim ol Israel i go pait
32 Bakides i harim tok long Jonatan i bin kamap hetman bilong ol Israel na em i trai hat long kilim Jonatan. 33 Tasol Jonatan na brata bilong em Saimon, wantaim ol man bilong ol, ol i save pinis long samting Bakides i laik mekim, na ol i ranawe i go long ples nating bilong Tekoa, na ol i wokim kem klostu long hul wara bilong Aspar. 34 Long wanpela de Sabat Bakides i painimaut olsem ol i stap long dispela hap na em wantaim olgeta ami bilong en i go brukim wara Jordan. 35 Jonatan i singautim brata bilong em Jon, em i hetman bilong ol lain kagoboi bilong ami, na Jonatan i salim em i go lukim ol pren bilong em long graun bilong ol Nabatia. Jon i mas askim ol long larim em i putim ol kago bilong em long ples bilong ol. 36 Tasol ol lain Jambri bilong taun Medeba i kamap, na ol i kalabusim Jon na stilim ol kago bilong em na karim i go.
37 Bihain liklik, Jonatan na brata bilong em Saimon i harim tok olsem, “Ol lain Jambri i gat bikpela amamas. Nau tasol wanpela bikpela lain bilong ol i lusim taun Nadabat bilong bringim wanpela meri i laik marit. Dispela meri em i pikinini bilong wanpela bikman bilong ol Kenan.” 38 Orait tupela i tingim i dai bilong Jon, brata bilong tupela, na tupela i go antap long wanpela liklik maunten, na i sanap redi long ples hait. 39 Tupela i lukluk i stap, na tupela i lukim planti man i bung wantaim. Ol i mekim planti nois na ol i karim planti kago. Man i laik marit, wantaim ol pren na ol brata bilong em, ol i wokabaut i kam long rot bilong bungim lain bilong meri. Ol i karim ol samting bilong mekim musik na ol i holim ol samting bilong pait. 40 Jonatan wantaim ol lain bilong en i lusim ples hait na ol i go kirapim pait wantaim ol Jambri. Planti man i dai na ol arapela i ranawe i go long ol maunten. Na ol Juda i karim ol kago bilong ol i go. 41 Olsem na amamas bilong marit i senis na i kamap krai bilong sori. Nek bilong musik i senis na i kamap krai bilong planim man. 42 Long dispela pasin tupela i bekim nogut blut bilong brata. Na bihain tupela i go bek long ples tais klostu long wara Jordan.
43 Taim Bakides i harim tok long dispela samting tupela i bin mekim, em i kirap wantaim bikpela lain ami long de Sabat na i go kamap long arere bilong wara Jordan. 44 Orait Jonatan i tokim ol man bilong em olsem, “Yumi kirap long pait. Wari yumi kisim nau em i narakain olgeta. Nau bai yumi win o yumi dai. 45 Harim gut. Ol birua i stap long fran bilong yumi na wara Jordan i stap long baksait. Long tupela sait i gat tais na bus tasol i stap. I no gat rot bilong i go bek. 46 Olsem na yumi mas singaut strong, bai God i kisim bek yumi long han bilong ol birua.”
47 Pait i kirap na Jonatan i laik hamaim Bakides. Tasol Bakides i abrus na i surik i go bek. 48 Orait Jonatan wantaim ol man bilong en i kalap long wara Jordan na i swim i go long hapsait. Tasol ol birua i no brukim wara na bihainim ol. Nogat. 49 Na long dispela de samting olsem 1,000 man bilong Bakides i dai.
50 Bakides i go bek long Jerusalem na em i strongim sampela taun bilong Judia. Em i wokim ol kem long taun Jeriko na Emeus na Bethoron na Betel na Timnat na Piraton na Tefon. Em i wokim ol banis i go antap moa, na em i wokim ol bikpela dua tu na em i pasim ol long ol ba ain. 51 Na long olgeta taun em i putim ol lain soldia bilong givim hevi long ol Israel. 52 Em i strongim tupela taun Betsur na Geser na strongpela haus long Jerusalem, na long ol dispela taun em i putim planti soldia na ol kago bilong ol. 53 Na em i kisim ol pikinini man bilong ol lida bilong ol Juda na em i kalabusim ol long strongpela haus bilong Jerusalem.
54 Long namba 2 mun bilong yia 153 Alkimus i tok olsem ol i mas rausim namba 2 banis i raunim tempel. Long dispela pasin em i laik bagarapim wok ol profet i bin mekim bipo. 55 Tasol long taim ol i statim dispela wok, Alkimus i painim bikpela sik, na dispela sik i stopim wok bilong em. Maus bilong en i pas na han lek bilong en i dai. Em i no inap mekim wanpela tok o stretim ol samting bilong haus bilong em. 56 Na Alkimus i dai wantaim bikpela pen. 57 Taim Bakides i kisim tok long Alkimus i dai pinis, em i go bek long king na ol Juda i sindaun isi inap long tupela yia.
58 Orait ol man bilong sakim lo bilong God ol i bung wantaim, na ol i tok olsem, “Lukim. Jonatan wantaim ol manmeri bilong em ol i sindaun isi na i no gat trabel. Yumi mas bringim Bakides i kam bek, na em i ken kalabusim ol long wanpela nait tasol.” 59 Na ol i go lukim Bakides 60 na em i kam wantaim bikpela lain ami. Em i salim ol pas hait i go long olgeta pren bilong en i stap long distrik Judia, bai ol i kalabusim Jonatan wantaim ol lain bilong em. Tasol ol i no inap, long wanem, Jonatan i painimaut pinis tingting bilong ol. 61 Na lain bilong Jonatan i kalabusim 50 hetman i bin mekim dispela wok nogut na ol i kilim ol i dai. 62 Orait Jonatan na Saimon wantaim ol lain bilong ol, ol i lusim ples na i go long Betbasi, em wanpela taun i stap long ples nating. Ol i kirapim gen hap bilong dispela taun i bin bagarap pinis, na ol i strongim olgeta. 63 Taim Bakides i harim tok long samting tupela i mekim, em i bungim olgeta soldia bilong em na em i singautim ol man bilong Judia. 64 Na bihain em yet i kam na em i wokim kem bilong bringim pait i go long Betbasi. Em i sanapim ol masin bilong pait, na ol i pait i go inap long planti de. 65 Jonatan i larim brata bilong em Saimon i stap long taun. Na em yet i lusim ples na i go long bus wantaim liklik lain soldia bilong em. 66 Em i bagarapim Odomera wantaim lain bilong em, na em i pinisim tu ol lain bilong Fasiron i stap long kem bilong ol. Na Jonatan wantaim ol ami bilong en i stat long pait long lain bilong Bakides. 67 Long dispela taim Saimon wantaim ol lain bilong en i lusim taun na ol i kukim ol masin bilong pait. 68 Ol i pait long Bakides na krungutim na winim ami bilong em. Bakides i les tru nau, long wanem, olgeta tingting na wok bilong en i popaia stret. 69 Em i kros tru long ol man nogut bilong Juda i bin singautim em long kam insait long kantri bilong ol. Na em i kilim planti bilong ol. Bihain em i pasim tingting long i go bek long kantri bilong em yet.
70 Taim Jonatan i harim olsem Bakides i laik i go bek long ples bilong em, em i salim sampela man i go bilong stretim tok bilong sekan na bilong kisim bek ol Juda i stap kalabus. 71 Bakides i orait long dispela tingting na em i bihainim laik bilong Jonatan. Em i tok tru antap long Jonatan bai em i no inap givim hevi long em inap long taim em i dai. 72 Olsem na em i salim bek ol kalabusman em i bin kisim long Judia. Em i go olgeta long ples bilong em na em i no kam bek moa. 73 Long dispela pasin ol bikpela pait i pinis long Israel. Jonatan i go sindaun long taun Mikmas. Na em i stat long bosim ol manmeri na pinisim ol man i sakim lo bilong God.
* 9:3 Namba wan mun bilong ol Juda, em mun Nisan. Em i save kamap long mun Mas na Epril bilong yumi. 9:54 Ol manmeri bilong ol arapela lain inap i go insait long namba wan banis i raunim tempel, tasol ol Israel tasol inap i go insait long namba 2 banis. Sapos ol i rausim dispela namba 2 banis, ol Israel bai i pilim olsem ol lain i no klin long ai bilong God bai i go klostu long haus bilong God, na haus yet bai i kamap doti long ai bilong God. Namba 2 mun bilong ol Juda i save kamap long mun Epril na Me bilong yumi.