11
Judas Makabeus i winim Lisias
(1 Makabi 4.26-35)
Bihain liklik Lisias, em waspapa na kandere bilong king na namba 2 het bilong gavman, em i kros long ol dispela samting i bin kamap. Olsem na em i kisim 80,000 soldia nating na ol arapela soldia i save sindaun long ol hos. Ol i wokabaut i go bilong pait long ol Juda. Lisias i gat tingting bilong mekim Jerusalem i kamap wanpela taun bilong ol Grik tasol. Na em i laik putim wankain takis long tempel bilong God olsem em i save putim long olgeta haus lotu bilong ol arapela lain pipel. Olgeta yia em i laik givim wok bilong hetpris long wanem man i laik baim. Lisias i no tingting liklik long strong bilong God. Nogat. Em i hambak tasol long strong bilong ol planti tausen soldia na planti tausen hos na 80 elefan bilong em. Em i wokabaut i kam insait long distrik Judia na em i kam pait long taun Betsur. Betsur em wanpela taun i gat strongpela banis, na em i stap samting olsem 30 kilomita long hap saut bilong Jerusalem.
Taim Makabeus na ol man bilong en i harim olsem Lisias i kam banisim ol strongpela kem bilong ol, ol soldia wantaim olgeta manmeri i krai na singaut na askim Bikpela long salim wanpela gutpela ensel i kam bilong helpim Israel. Makabeus yet i kisim ol samting bilong pait na em i go pas. Em i singautim ol arapela man long bihainim em na i go helpim ol brata. Olgeta i kirap na i go wantaim. Ol i no tingim laip bilong ol. Ol i kamap klostu long Jerusalem, na wantu ol i lukim wanpela man i sindaun long hos i go pas long ol. Dispela man i gat waitpela klos na ol samting bilong pait ol i bin wokim long gol. Ol Juda i lukim na olgeta wantaim i tenkyu long God long marimari bilong em. Em i bin strongim bel bilong ol moa yet. Olsem na nau ol inap long pait long ol man na long ol wel animal, na ol inap long brukim ol banis ain tu. 10 Ol i lain na i wokabaut wantaim dispela man. God i bin salim dispela man i kam, long wanem, em i marimari long ol. 11 Ol i pait olsem ol laion na ol i kalap antap long ol birua na ol i kilim i dai 11,000 soldia nating na 1,600 soldia i save sindaun long ol hos, na ol i ranim ol arapela i go. 12 Planti man moa i kisim bagarap na i lusim ol samting bilong pait na i ranawe i go. Tasol Lisias yet i no lusim laip bilong em, long wanem, em i bin pret na em i ranawe.
Lisias i sekan wantaim ol Juda
13 Lisias i ranawe, tasol em i no longlong man. Em i tingim dispela pait em i no bin winim, na em i save pinis olsem em i no inap daunim ol Hibru. Long wanem, strongpela God bilong ol i bin sambai long ol. Olsem na em i laik stretim tok wantaim ol Juda. 14 Em i mekim ol gutpela promis long ol na em i wok strong long grisim king long kamap pren bilong ol Juda. 15 Makabeus i laik helpim gutpela sindaun bilong ol manmeri, olsem na em i tok orait long olgeta dispela tingting Lisias i bin autim. Na king tu i bin tok orait long olgeta askim bilong ol Juda, em ol askim Makabeus i bin salim i go long Lisias.
Lisias i raitim pas i go long ol Juda
16 Dispela pas Lisias i bin raitim i go long ol Juda, em i tok olsem, “Lisias i salim gude i go long ol manmeri bilong lain Juda. 17 Jon na Apsalom, dispela tupela mausman bilong yupela, i bringim pinis wanpela pas i kam long mi. Long dispela pas yupela i askim mi long orait long ol tok yupela i bin mekim long pas. 18 Orait mi givim king pinis olgeta dispela askim bilong yupela. Na mi orait long ol samting yupela i askim mi long en. 19 Sapos yupela i wok long i stap wanbel wantaim gavman, orait bai mi helpim kantri bilong yupela inap long mak bilong strong bilong mi. 20 Mi tokim tupela mausman bilong yupela na ol mausman bilong mi long stretim gut ol toktok bilong dispela pas. 21 Gutbai. Mi raitim dispela pas long de namba 24 bilong mun Dioskorintius* long yia 148.”
King i salim pas i go long Lisias
22 Pas bilong king i tok olsem, “King Antiokus i salim gude i go long brata bilong em, Lisias. 23 Papa bilong mi i go pinis na em i bung nau wantaim ol god. Na mi laik bai olgeta manmeri bilong kantri bilong yumi i ken sindaun gut na bosim ol wok bilong ol yet. 24 Mi bin harim olsem ol Juda i no laik bihainim pasin bilong ol Grik, olsem papa bilong mi i bin laik long ol i mas mekim. Ol i gat bikpela laik long bihainim ol pasin bilong ol yet, na ol i askim mi nau long tok orait long ol i ken mekim olsem. 25 Orait mi laik bai dispela lain manmeri i no ken wari na i ken sindaun isi olsem ol arapela lain tu i save mekim insait long kantri bilong yumi. Mi givim tok nau long ol i ken stretim gen tempel bilong ol, na mi givim tok orait long ol i ken bihainim ol pasin tumbuna bilong ol. 26 Plis, yu mas tokim ol long dispela tok bilong mi, na yu mas tokim ol olsem, yumi laik i stap pren wantaim ol. Olsem na ol i no ken wari. Ol i ken i go het tasol na mekim wok bilong ol.”
King i salim pas i go long ol Juda
27 King i salim pas i go long ol manmeri bilong Juda. Dispela pas i gat tok olsem, “King Antiokus i salim gude i go long ol gavman na long ol manmeri bilong Judia. 28 Mi laik bai olgeta samting bilong yupela i ken i stap orait tasol. Mi tu i stap orait. 29 Menelaus i bin tokim mi olsem, yupela i laik i go bek long as ples na stretim ol samting bilong yupela. 30 I orait. Olgeta manmeri i go bek long as ples bipo long de namba 30 bilong dispela mun Santikus,* ol i no ken pret long wanpela samting. 31 Na tu, yupela ol Juda i ken bihainim yet ol tambu bilong kaikai, olsem yupela i bin mekim bipo. Na sapos wanpela bilong yupela i bin brukim ol dispela lo ol i bin putim bipo, em bai i no inap kot. 32 Nau mi salim Menelaus i kam bilong mekim bel bilong yupela i stap isi. 33 Gutbai. Mi raitim dispela pas long de namba 15 bilong mun Santikus long yia 148.”
Ol Rom i salim pas i go long ol Juda
34 Ol Rom tu i salim wanpela pas i go long ol Juda. Dispela pas i tok olsem, “Kwintus Memius wantaim Taitus Manius, tupela mausman bilong ol Rom, tupela i salim gude i go long ol Juda. 35 Mipela i orait long olgeta samting Lisias, dispela kandere bilong king, em i bin tokim yupela long en. 36 Na yupela i mas skelim gut ol samting king tasol inap long stretim, olsem Lisias i bin tok. Mipela i laik bai yupela i salim wanpela mausman i kam hariap na mipela i ken autim ol tingting bilong mipela long em. Long wanem, mipela i redi nau long wokabaut i go long taun Antiok. 37 Bihain yupela i mas salim sampela man i kam long mipela, bai mipela tu i ken save long tingting bilong yupela. 38 Gutbai. Mipela i raitim dispela pas long de namba 15 bilong mun Santikus long yia 148.”
* 11:21 Santikus em nem bilong wanpela mun bilong ol Grik. Dispela mun i save kamap long mun Februeri na Mas bilong yumi. I luk olsem Dioskorintius em narapela nem bilong dispela mun.