10
Ol i blesim tempel gen
(1 Makabi 4.36-61)
God i helpim Judas Makabeus na ol poroman bilong em na ol i kisim bek tempel na taun Jerusalem. Ol i brukim ol dispela alta ol arapela lain i bin kirapim long ples bung, na ol i brukim tu ol haus lotu bilong ol giaman god. Ol i bihainim pasin bilong mekim bikpela haus bilong God i kamap klin gen long ai bilong en, na ol i wokim wanpela nupela alta. Ol i paitim tupela ston bilong wokim nupela paia, na ol i mekim wanpela ofa. Inap long tupela yia ol i no inap mekim ol ofa long haus bilong God. Na tu, ol i mekim ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel, na ol i laitim ol lam na putim ol bret i stap long ai bilong Bikpela. Bihain ol i slip pes i go daun long graun na ol i prea, bai God i no ken larim taim nogut i kamap gen long ol. Ol i askim God, sapos ol i mekim sin gen, orait em i mas givim ol i go long han bilong ol haiden, na long ol man i save tok bilas long em. Ol i bin blesim tempel long de namba 25 bilong mun Kislev. Pastaim, long dispela de stret, ol haiden i bin mekim tempel i kamap doti. Inap 8-pela de ol Juda i amamas na ol i wokim bikpela kaikai, na ol i bihainim pasin bilong Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win. Na ol i tingting bek long taim bilong ol dispela bikpela de long yia bipo. Long dispela taim ol i bin raun nabaut yet long ples maunten na ol i bin hait i stap long ol hul bilong ston olsem ol wel animal. Tasol nau ol i holim ol nupela han diwai, na ol han bilong diwai pam na ol stik ol i bin bilasim long ol lip. Ol i singsing amamas bilong givim biknem long God, long wanem, em i bin mekim kamap dispela de bilong blesim tempel. Na ol i wokim wanpela nupela lo i gat tok olsem, olgeta yia olgeta Juda i mas tingim dispela bikpela de ol i bin blesim tempel long en.*
Tolemi Makron i kilim i dai em yet
Mipela i bin stori pinis long Antiokus, em ol i kolim Epifanes. 10 Nau + mipela i laik stori long ol samting i bin kamap long taim Antiokus Yupator, pikinini bilong dispela man nogut, i stap king. Mipela i laik mekim sotpela stori tasol long ol taim nogut i bin kamap na ol pait bilong em.
11 Taim Antiokus Yupator i kamap king, em i makim wanpela man, nem bilong em Lisias, bilong kamap hetman bilong gavman bilong provins Koelesiria na Fonisia. 12 Em i kisim ples bilong Tolemi, ol i kolim Makron, em i namba wan gavman i bin mekim stretpela pasin long ol Juda, na em i bin traim mekim wok gavman wantaim pasin bel isi. 13 Tasol ol “Pren Bilong King” i go long Yupator na ol i kotim Makron. Long olgeta hap ol man i save kolim em birua bilong king, long wanem, bipo King Filometor i bin givim ailan Saiprus long em bilong lukautim. Tasol em i lusim dispela ailan, na em i bin i go poromanim Antiokus Epifanes. Em i no inap long winim bek gutpela nem long wok gavman bilong em, olsem na em i dringim marasin nogut na em i kilim em yet i dai.
Judas Makabeus i winim ol Idumea
(1 Makabi 5.1-8)
14 Orait Gorgias i kamap namba wan gavman bilong dispela hap. Em i baim ol soldia bilong ol kain kain ples nabaut, na em i no malolo long kirapim pait long ol Juda. 15 Ol Idumea i holim ol strongpela kem i stap long gutpela ples bilong pait, na ol tu i skrap oltaim long pait long ol Juda. Ol Idumea i save haitim ol manmeri nogut i bin ranawe long Jerusalem, na ol i save mekim ol kain kain samting long pulim pait i go. 16 Orait Judas Makabeus wantaim ol poroman bilong en i mekim lotu na i askim God long helpim ol long pait. Na ol i go na kirapim pait bilong winim ol strongpela kem bilong ol Idumea. 17 Ol i pait strong tru na ol i kisim ol dispela ples. Ol i rausim ol man i pait antap long ol banis na ol i kilim i dai samting olsem 20,000 man olgeta.
18 Klostu olsem 9,000 birua i ranawe i go hait insait long tupela strongpela taua. Long dispela ol taua ol i bin putim planti samting bilong pait. 19 Makabeus i lusim Saimon na Josep wantaim Sakius na wanpela lain man i gat strong bilong skruim pait i go, na em yet i go bilong helpim ol man i pait long ol ples we pait i kamap strong tru. 20 Tasol sampela soldia bilong Saimon i laikim tumas mani, na ol i kisim 64 kilogram silva long han bilong sampela man i stap insait long ol taua. Long dispela pasin ol man i grisim ol dispela soldia, na ol soldia i larim ol dispela lain birua i ranawe i go. 21 Taim Judas i harim tok long dispela samting i bin kamap, em i singautim ol lida bilong ol soldia na em i kirapim kot, na em i tok, ol dispela soldia i bin kisim grismani, i olsem ol i bin salim ol brata bilong ol long mani, long wanem, ol i bin larim ol birua i ranawe na nau ol inap kam bek na kilim mipela gen. 22 Olsem na Judas i kilim i dai ol dispela soldia. Na em i hariap i go pait na i kisim tupela taua. 23 Olgeta taim Judas i pait long ol birua, em i save winim pait. Na namba bilong ol birua em i kilim i dai long dispela pait long tupela taua, em i winim 20,000 man.
24 Pastaim ol Juda i winim Timoti, tasol nau em i go na i baim bikpela lain soldia na em i bungim ol wantaim ol soldia bilong distrik Esia, em ol lain i save sindaun long ol hos na pait. Ol i kirap i go bilong pait strong na winim distrik Judia. 25 Taim ol i wokabaut i kam, Makabeus na ol lain man bilong em ol i prea long God. Ol i putim sit bilong paia long het bilong ol, na ol i pasim klos bilong sori. 26 Ol i slip long graun klostu long alta, na ol i askim God, bai em i ken helpim ol long pait. Ol i askim God long kamap long ol birua bilong ol, na long bagarapim ol man i laik bagarapim ol. Long wanem, long lo bilong em, God i bin promis long lukautim ol manmeri bilong en.
27 Ol i prea pinis, orait ol i kisim ol samting bilong pait na ol i kirap i go longwe liklik long Jerusalem. Ol i kamap pinis klostu long ol birua, orait ol i wet i stap. 28 Taim san i laik kamap, tupela lain ami i kirap bilong pait. Ol Juda i save pinis olsem, ol bai i win, long wanem, lain ami bilong ol i no hangamap long strong bilong ol tasol. Nogat. Ol i save olsem Bikpela bai i sambai long ol. Ol birua i kirapim pait long strong bilong kros tasol. 29 Taim pait i kamap strong tru, ol birua i lukluk i go antap, na ol i lukim 5-pela smatpela man i sindaun long hos na i stiaim ol hos long ol rop ol i wokim long gol. Ol 5-pela i go pas long ami bilong ol Juda, 30 na ol i sanap raun long Makabeus na ol i banisim em long klos pait bilong ol, nogut em i kisim bagarap. Ol i sutim ol spia na mekim klaut i pairap na bikpela lait i sutim ai bilong ol birua. Na ol birua i paul nabaut olgeta na ol i luslain na ol i ranawe i go. Na ol Juda i ranim ol na pinisim ol tru. 31 Ol i kilim i dai 20,500 soldia nating na 600 soldia i save sindaun long ol hos.
32 Timoti yet i ranawe i go long strongpela kem bilong taun Geser, we Kaireas i bosim strongpela lain soldia. 33 Makabeus na ol lain man bilong en i amamas long hatim pait inap 4-pela de long dispela strongpela kem bilong Geser. 34 Ol man i stap insait long kem ol i bilip long strong bilong bikpela banis, na ol i sutim kain kain tok bilas nogut i go long ol Juda na long God bilong ol. 35 Na long de namba 5, taim san i laik kamap, 20 yangpela soldia bilong lain bilong Makabeus i belhat nogut tru long ol dispela tok bilas. Ol i no pret liklik na ol i go antap long banis. Ol i go longlong olgeta na ol i katkatim olgeta wan wan man ol i bungim. 36 Taim ol birua i pait long dispela hap, narapela lain soldia bilong ol Juda i go antap long ol banis na ol i kirapim pait long ol wasman bilong taun. Ol i kukim ol taua, na ol i hipim diwai na kirapim bikpela paia na i tromoim ol man bilong tok bilas i go long paia na ol i dai. Na narapela lain gen i go brukim ol bikpela dua na larim ol arapela soldia bilong ol i kam insait. Na ol i kisim taun olgeta. 37 Timoti i hait i stap insait long wanpela hul wara, tasol ol i lukim em na kilim em i dai. Na ol i katim tu Kaireas, brata bilong em, na narapela man Apolofanes.
38 Taim pait i pinis, ol Juda i litimapim nem bilong Bikpela. Ol i singsing amamas na i tenkyu long God, long wanem, em i bin soim bikpela marimari long ol Israel na em i bin helpim ol long winim ol birua.
* 10:8 Lukim tok i stap long 1 Makabi 4.59. + 10:10 1 Mkb 6.17