9
Bikpela i mekim save long Antiokus
(1 Makabi 6.1-7 na 2 Makabi 1.11-17)
Long dispela taim Antiokus i lusim kantri Persia na i ranawe i kam bek wantaim ol hap ami bilong em. Em i bin i go insait long taun Persepolis na em i bin traim bosim taun na stilim ol samting bilong ol haus lotu. Tasol ol manmeri bilong taun i kirap na i pait long Antiokus na ol i rausim ol lain soldia bilong em. Olsem na Antiokus i sem nogut tru, na em i lusim Persia na i ranawe. Taim em i kamap long taun Ekbatana, ol i tokim em olsem ol Juda i winim pinis Nikanor na ol ami bilong Timoti. Em i harim dispela tok na bel bilong en i paia olgeta, na em i laik bai ol Juda i mas givim biknem long em gen. Long wanem, ol Persepolis i bin bagarapim biknem bilong em taim ol i bin rausim em. Olsem na em i tokim draiva bilong karis bilong em long spit tasol i go. Em i no ken malolo inap ol i kamap long Jerusalem. Em i ting em i moa yet na em i tok, “Taim mi kamap long Jerusalem, bai mi mekim dispela ples i kamap matmat bilong ol Juda tasol.”
Tasol em i no save, em bai i go kamap stret long kot bilong God. God, Bikpela bilong Israel, em i save lukim olgeta samting, em i bagarapim Antiokus long wanpela sik nogut i no ken pinis. Long taim em i autim ol dispela tok hambak, wantu tasol bikpela pen i sutim bel bilong em. Na dispela em i stretpela bekim long em, long wanem, em i bin givim planti pen nogut tru long ol arapela man. Tasol maski, dispela samting i no senisim pasin bilong em liklik. Em i no lusim pasin bikhet bilong em. Nogat. Em i bikhet moa moa yet. Em i mekim planti strongpela tok bilong pretim ol Juda. Em i hariapim draiva bilong em moa moa yet. Olsem na karis i spit tru na Antiokus i pundaun nogut na olgeta skru bilong en i lus. Long hambakpasin bilong em, em i ting pawa bilong en i moa yet. Em i ting em inap long givim tok long ol biksi na ol i mas bihainim tok bilong em. Em i ting em inap long skelim hevi bilong ol bikpela maunten. Tasol nau em i pundaun i slip long graun, na ol i karim em i go long wanpela bet sel. Na long dispela pasin olgeta man i lukim strong bilong God. Na ol liklik snek i wok long lusim ai bilong dispela man nogut na kam ausait long bodi bilong en. Em i karim traipela pen tru. Na taim em i stap laip yet, bodi bilong en i wok long sting. Smel nogut bilong en i mekim olgeta soldia bilong en i pilim sik, 10 na i no gat wanpela man inap long kam klostu long em bilong helpim em. Lukim dispela man nau! Pastaim em i ting em yet inap long holim ol sta long han bilong em.
Antiokus i mekim promis long God
(1 Makabi 6.8-17)
11 Antiokus i bagarap olgeta, olsem na em i lusim pasin hambak bilong em. Tingting bilong en i kamap klia, long wanem, God i mekim save long em na pen bilong en i go bikpela moa. 12 Smel nogut bilong bodi bilong en i bagarapim nus bilong em yet, na em i tok, “Yumi man nating i mas i stap aninit long God, na yumi no ken ting yumi wankain olsem God.” 13 Tasol maski em i mekim dispela kain tok, marimari bilong Bikpela i pinis nau. Tasol dispela rabisman i traim mekim tok tru antap long Bikpela. 14 Em i promis olsem, “Bipo mi laik hariap long pinisim Jerusalem olgeta na mekim dispela taun bilong God i kamap wanpela matmat stret bilong ol Juda. Tasol nau mi givim pawa long ol manmeri bilong Jerusalem bilong ol i ken bosim gavman bilong ol yet. 15 Bipo mi bin ting long tromoim ol bodi bilong ol Juda i dai pinis wantaim ol pikinini bilong ol i go ausait long taun, na ol wel abus na ol pisin i ken kaikai. Mi ting, bilong wanem yumi mas hatwok long planim ol rabis bodi bilong ol. Tasol nau mi laik givim gutpela sindaun long ol, i wankain olsem ol manmeri bilong taun Atens. 16 Bipo mi bin stilim ol kap tambu na ol gutpela samting bilong tempel. Nau mi laik givim ol naispela presen na bilas i winim ol samting bilong bipo, na bai tempel i pulap tru. Na mi laik baim ol ofa long mani bilong mi yet. 17 Na tu mi laik kamap man bilong lain Juda, na mi laik i go long olgeta hap na tokaut long strong bilong God long olgeta lain pipel.”
Antiokus i salim pas i go long ol Juda
18 Pen Antiokus i karim em i no slek liklik, long wanem, God i mekim save na i bekim stret rong bilong em. Olsem na em i no tingting moa long kamap orait gen, na em i raitim dispela pas i go long ol Juda. 19 Dispela pas i tok olsem, “Mi Antiokus, mi king na namba wan ofisa bilong ami, mi givim gude tru i go long yupela ol Juda, yupela ol lain manmeri bilong mi. Mi laik bai yupela i ken stap i orait na stap bel isi tasol. 20 Sapos yupela na ol pikinini bilong yupela i stap gut, na olgeta samting i bihainim laik bilong yupela, orait bai mi tok tenkyu long God. 21 Mi amamas long tingim gen ol gutpela pasin yupela i bin mekim long mi. Taim mi lusim kantri Persia, sik nogut i painim mi. Olsem na mi ting, mi mas helpim yupela nau long kirapim gutpela sindaun. 22 Mi ting bai mi kamap orait gen. Na mi bilip tru, bai sik bilong mi i pinis. 23 Tasol mi tingim pasin bilong papa bilong mi taim em i go pait long ol longwe ples. Em i save makim wanpela man bilong holim wok gavman. 24 Olsem na sapos samting nogut i kamap wantu, orait ol manmeri i no ken pret, long wanem, ol i save pinis, i gat wanpela man i holim wok gavman. 25 Na tu, mi save pinis, ol gavman i stap long arere bilong kantri bilong mi, ol i wet na i was long lukim wanem samting i laik kamap. Olsem na mi bin makim pikinini bilong mi, Antiokus, bilong kamap king bihain long mi. Planti taim mi bin makim em bilong lukautim yupela taim mi go lukluk raun long ol provins nabaut. Mi bin raitim tu wanpela pas i go long em. Em i wankain pas olsem dispela. 26 Nau mi askim yupela long tingim ol gutpela samting mi bin mekim bilong helpim yupela wan wan na yupela olgeta wantaim. Na mi askim yupela olgeta long i stap belgut long mi na long pikinini bilong mi. 27 Mi bilip tru olsem, pikinini bilong mi bai i mekim wankain wok gavman olsem mi, em pasin bilong wok gut wantaim yupela, na bilong soim marimari na bel isi long yupela.”
28 Olsem na dispela man bilong kilim i dai planti manmeri na bilong tok bilas long God, em i karim wankain pen olsem em yet i bin givim long ol arapela man. Na em i dai olsem rabisman tru long ples maunten bilong wanpela longwe kantri. 29 Wanpela gutpela pren bilong em, Filip, i kisim bodi bilong en i go long ples. Tasol bihain, Filip i ranawe i go long king Tolemi Filometor bilong Isip, long wanem, em i pret long pikinini bilong Antiokus.