8
Judas Makabeus i kirapim ol pait
Judas Makabeus wantaim ol poroman bilong en i go hait long ol ples. Ol i singautim ol wanlain bilong ol, na ol i bungim ol man i bihainim yet lotu bilong ol Juda. Ol i bungim samting olsem 6,000 man. Ol i prea bai Bikpela i ken tingim ol manmeri bilong em, long wanem, ol man bilong ol arapela kantri i wok long daunim ol. Na em i ken marimari long tempel, em ol haiden i bin mekim i kamap doti. Ol i singaut long God, bai em i ken sori long Jerusalem, long wanem, ol man nogut i wok long bagarapim taun olgeta. Ol i askim Bikpela long harim krai bilong ol man i dai pinis na long bekim blut bilong ol. Ol i askim em long tingim ol pikinini i no bin mekim rong, em ol man nogut i bin kilim. Na ol i askim em long bagarapim ol birua i bin tok nogut long nem bilong em. Na em i mas soim belhat bilong em long ol man i mekim pasin nogut.
Taim Judas i bungim pinis ol lain soldia bilong em, ol arapela lain i no inap long winim ol. Long wanem, Bikpela i pinisim bel nogut bilong em na nau em i marimari gen long ol Israel. Pasin bilong Judas long pait em i olsem. Em i save kamap wantu long ol taun na ples, na kukim ol long paia. Em i laikim tumas long mekim dispela kain pait long nait. Em i save kisim na holimpas ol gutpela ples bilong pait, na em i save ranim planti birua i go nabaut.
Nikanor i kirapim pait long Judas
(1 Makabi 3.38-41)
Taim Filip i lukim Judas i go het oltaim na em i wok long win moa yet, em i raitim wanpela pas i go long Tolemi, em namba wan gavman bilong provins Koelesiria na Fonisia. Em i askim Tolemi long helpim em long strongim wok gavman bilong king. Orait wantu tasol Tolemi i singautim Nikanor, pikinini bilong Patroklus, em wanpela bilong ol “Namba Wan Pren Bilong King.” Em i salim em i go wantaim bikpela lain ami i gat samting olsem 20,000 soldia, em ol i kam long ol planti kantri nabaut. Ol i mas pinisim tru olgeta manmeri bilong Judia. Em i makim tu Gorgias long i go wantaim em. Gorgias em i wanpela nambawan ofisa i save tumas long pasin bilong pait. 10 Nikanor i wari long dispela 65,000 kilogram silva, em king i mas givim long ol Rom olsem takis. Olsem na em i tingting long salim ol kalabusman bilong Juda olsem wokboi nating, na kisim dispela mani em i sot long en.
11 Olsem na kwiktaim em i salim tok i go long ol taun i stap long nambis, na em i askim ol, sapos ol i laik baim sampela kalabusman bilong ol Juda, em bai i winim ol long pait na ol i ken baim. Em i promis olsem, bai em i salim 3-pela kalabusman long wanpela kilogram silva. Tasol em i no ting long God I Gat Olgeta Strong i wet long bekim pasin nogut bilong em.
Judas i painimaut tingting bilong Nikanor
(1 Makabi 3.42-54)
12 Taim Judas i harim tok olsem, Nikanor wantaim ol ami bilong en i wokabaut i kam klostu pinis, em i toksave long ol lain bilong em. 13 Na ol man i pret na ol man i no bilip long stretpela pasin bilong God, ol i kirap na i ranawe. 14 Tasol ol lain i stap yet, ol i larim ol man i baim ol samting bilong ol. Olgeta i prea long Bikpela, bai em i kisim bek ol man Nikanor i bin salim pinis olsem kalabusman bipo, taim pait i no kamap yet. 15 Ol i prea, sapos God i no laik tingim gutpela pasin bilong ol, orait em i mas tingim ol kontrak, em i bin mekim wantaim ol tumbuna bilong ol. Em i mas helpim ol, long wanem, em yet i bin makim ol bilong i stap lain manmeri bilong em yet.
16 Judas i singautim samting olsem 6,000 man bilong en i kam. Em i tok strong long ol, bai ol i no ken seksek na ranawe taim ol i lukim bikpela lain haiden i kam bilong kirapim pait nating long ol. Em i tok, ol i mas pait strong. 17 Na ol i no ken lusim tingting long pasin nogut ol haiden i bin mekim long tempel. Na tu ol i mas tingting long ol hevi ol birua i bin putim long ol tumbuna. 18 Judas i tokim ol olsem, “Ol birua i save bilip strong long ol samting bilong pait na long pasin bilong pait. Tasol yumi save bilip long God I Gat Olgeta Strong. Sapos em i laik, nau tasol em inap kilim ol dispela birua i wokabaut i kam long yumi, na pinisim tu olgeta hap bilong graun olgeta.”
19 Na em i stori long planti taim God i bin helpim ol tumbuna bipo. Long taim bilong Senakerip, God i bin pinisim 85,000 birua. 20 Long taim ol i stap long Babilon, 8,000 Juda tasol wantaim 4,000 man bilong kantri Masedonia i winim ol Galesia, na ol i kisim planti samting moa. Long dispela taim ol Galesia i banisim ol Masedonia long pait. Tasol 8,000 Juda i kamap, na God i helpim ol, na ol i winim 120,000 Galesia.
Judas i winim Nikanor long pait
(1 Makabi 3.55—4.27)
21 Toktok bilong Judas i strongim bel bilong ol poroman bilong em na ol i redi long i dai bilong helpim lotu na kantri bilong ol. Orait Judas i brukim ol ami bilong en i go long 4-pela lain, 22 na em i makim ol brata bilong em, em Saimon na Josep na Jonatan long bosim ol wan wan lain ami i gat 1,500 man. 23 Na + Judas i tokim Eleasar long sanap na ritim strong wanpela hap bilong buk bilong God. Eleasar i ritim pinis, orait Judas i singaut strong olsem, “God, yu helpim mipela.” Na em i kirapim pait. Na Judas yet i go pas long namba wan lain ami, na em i stat long pait long Nikanor. 24 God I Gat Strong Olgeta i helpim ol Juda long pait na namba bilong ol birua ol i kilim i dai i winim 9,000 man. Ol i katkatim na bagarapim na ranim ol bikpela lain ami bilong Nikanor. 25 Ol i kisim tu mani bilong ol man i bin kam bilong baim ol kalabusman bilong Israel. Ol i ranim ol birua longpela taim liklik. Tasol ol i mas i go bek, long wanem, em i apinun pinis, 26 na de Sabat i laik kamap, na ol i gat tambu long ranim ol birua long de Sabat. 27 Olsem na ol i bungim ol samting bilong pait bilong ol birua na ol i rausim ol kago bilong ol, na bihain ol i mekim lotu bilong de Sabat. Ol i litimapim nem bilong Bikpela na givim tenkyu long em, long wanem, em i bin lukautim ol gut long dispela de, na em i bin soim gen marimari bilong em long ol. 28 De Sabat i pinis, orait ol i tilim hap kago bilong ol birua long ol manmeri i bin karim pen, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na long ol pikinini i no gat papamama. Na narapela hap kago, ol i tilim long ol soldia yet. 29 Bihain olgeta i bung gen long prea na ol i singaut gen long Bikpela bai em i ken marimari na belgut long ol wokman bilong em.
Judas i winim Timoti na Bakides long pait
30 Ol Juda i kirapim pait long ol ami bilong Timoti na Bakides, na namba bilong ol birua ol i kilim i dai i winim 20,000 man. Na tu, ol i winim ol strongpela kem i gat banis i antap moa. Ol i kisim planti kago na ol i tilim hap long ol manmeri i bin karim pen, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na long ol lapun tu. 31 Ol i bungim gut ol samting bilong pait ol i bin kisim long ol birua na ol i putim i stap long ol gutpela ples hait. Na ol kago i stap yet ol i bringim i go long Jerusalem. 32 Ol i kilim i dai namba wan ofisa bilong ol lain soldia bilong Timoti. Em i wanpela man nogut tru, na em i bin putim bikpela hevi long ol Juda. 33 Long taim ol Juda i stap long Jerusalem na ol i amamas long ol i bin winim ol birua, ol i kukim ol dispela man i bin putim paia long ol dua bilong tempel. Na tu ol i kukim Kalistenes, em i bin hait insait long wanpela haus. Olsem na em i kisim stretpela bekim long ol wok nogut bilong em.
34 Bikpela i bin helpim ol Juda na ol i winim Nikanor, dispela man nogut, em man i bin bringim wan tausen bisnisman i kam bilong baim ol Juda i stap kalabus na mekim ol i kamap wokboi nating bilong ol. 35 Ol dispela lain Juda Nikanor i bin rabisim bipo, nau ol i rabisim em. Nikanor i rausim naispela klos pait bilong en, na em wanpela tasol i ranawe i go hait olsem wanpela wokboi nating. Em i brukim bus i go inap em i kamap long taun Antiok. Long asua bilong em yet, ol lain ami bilong en i lus olgeta. 36 Nikanor i bin tingting long kisim takis mani na givim i go long ol Rom, olsem na em i bin traim long kalabusim ol manmeri bilong Jerusalem, na long larim ol arapela man i baim ol olsem ol wokboi nating. Tasol em i popaia olgeta, na dispela i soim klia olsem ol Juda i gat wanpela strongpela Helpim i stap. Na i no gat wanpela kantri inap long winim ol, long wanem, ol Juda i save bihainim ol lo God i bin givim ol.
+ 8:23 1 Mkb 3.48