7
Mama na 7-pela pikinini i dai
Narapela + taim ol i kalabusim 7-pela brata wantaim mama bilong ol. Ol i paitim ol long rop na kanda, long wanem, king i strong long ol i mas kaikai pik. Wanpela brata i stap olsem mausman bilong ol arapela na em i tok olsem, “King, yu laik askim mipela na painimaut wanem samting? Mipela i no inap surik. Maski yu laik kilim mipela i dai, mipela i no ken brukim lo bilong ol tumbuna. Nogat tru.” King i harim dispela tok na em i belhat tru na em i tok long ol wokboi i mas hatim ol praipan na ol bikpela sospen. Na ol i hariap long bihainim tok bilong king. Taim ol i redim ol samting pinis, king i tokim ol man long katim na rausim tang bilong dispela man i stap mausman bilong ol brata. Ol i rausim tu skin bilong het bilong en, na ol i katim han na lek wantaim. Ol arapela brata wantaim mama i sanap na i lukluk i stap. Ol i katkatim em pinis, tasol em i gat hap win i stap yet. Olsem na king i tokim ol long kukim em long wanpela praipan. Ol brata wantaim mama i lukim bikpela smok i kamap long praipan, na ol i strongim bel bilong ol yet long ol i no ken pret long i dai. Ol + i tok olsem, “God, Bikpela bilong yumi, i was long yumi nau. Na em bai i marimari long yumi.” Dispela tok i bihainim tok bipo Moses i bin mekim olsem, “God bai i marimari long ol man i mekim wok bilong em.”
Namba wan brata i dai pinis na nau ol i kisim namba 2 brata na ol mekim wankain pasin long em. Ol i rausim skin na gras bilong het bilong em, na ol i tokim em long kaikai mit bilong pik. Sapos nogat, bai ol i katim bodi bilong em hap hap. Tasol long tok ples bilong em yet, em i singaut olsem, “Mi no inap kaikai. Nogat tru.” Na em tu i karim wankain pen olsem brata bilong em. Taim em i laik i dai, em i tok strong olsem, “Yu pikinini bilong Satan, yu sotim laip bilong mipela nau. Tasol God, em King bilong dispela graun, em bai i kirapim mipela na givim mipela laip bilong i stap oltaim. Mipela i dai, long wanem, mipela i no laik brukim lo bilong em.”
10 Orait ol i mekim save long namba 3 brata. Ol i askim em long kaikai pik na em yet i soim tang, na i holim redi han na lek bilong em, bai ol i ken katim. Em i no pret liklik. 11 Em i tok olsem, “Mi bin kisim ol hap bilong bodi bilong mi long han bilong God. Tasol lo bilong God i antap tru long ol hap bodi bilong mi. Na mi save, God bai givim bek ol dispela hap bodi long mi.” 12 King na ol lain bilong en i kirap nogut long lukim dispela yangpela man em i no pret liklik na em i ting pen em i samting nating.
13 Namba 3 brata i dai pinis, orait namba 4 i karim wankain pen. 14 Taim em i laik i dai, em i tokim king olsem, “Maski. I orait long yupela i kilim mi i dai. Tasol God bai i kirapim mi gen na givim laip long mi. Tasol yu, king, yu no inap kirap long nupela laip. Nogat tru.”
15 Ol i kisim namba 5 brata i kam na ol i givim pen nogut long em. 16 Em i lukluk long king na i tok, “I tru, nau yu gat pawa bilong mekim wanem ol samting yu laik mekim long ol manmeri. Tasol yu tu bai yu mas i dai. Yu no ken ting, God i lusim tingting pinis long mipela ol manmeri bilong em. Nogat. 17 Yu wet liklik, na bai yu lukim strong bilong God i mekim save tru long yu na long ol lain tumbuna bilong yu.”
18 Bihain long em ol i bringim namba 6 brata i kam. Taim em i laik i dai, em i tok, “Yu no ken larim tingting bilong yu i paulim yu. Long asua bilong mipela yet na mipela i karim ol dispela pen. Mipela i bin mekim sin long God, olsem na olkain samting nogut i kamap long mipela. 19 Tasol yu no ken ting, yu inap pait long God na abrusim belhat bilong em. Nogat tru.”
20 Yumi no ken lus tingting long gutpela mama bilong ol dispela mangi. Long wanem, pasin bilong en i winim tru pasin bilong ol. Em i sanap na i lukim ol 7-pela pikinini bilong en i dai long wanpela de tasol. Bel bilong en i strong na em i karim dispela pen, long wanem, em i bilip strong moa long God. 21 Long tok ples yet em i strongim ol wan wan pikinini. Dispela meri i sanap strong olsem man, na em i tokim ol olsem, 22 “Mi no save, yupela i kamap long bel bilong mi olsem wanem. Mi no givim win na laip long yupela, na mi no wokim ol wan wan hap bilong bodi bilong yupela. Nogat. 23 Bikpela yet i wokim olgeta samting bilong graun, na em yet i wokim yumi ol manmeri tu. Em i as bilong olgeta samting i save stap long graun. Long marimari bilong em, bai em i givim bek win na laip long yupela. Long wanem, em i lukim olsem, yupela i no tingting long yupela yet. Nogat. Yupela i tingim tasol ol lo bilong em.”
24 King Antiokus i pilim olsem, dispela meri i tok nogut na i tok bilas long em, na em i wok long grisim las pikinini bilong em. King i tok tru antap, sapos dispela pikinini i lusim ol kastam bilong ol tumbuna, bai em i givim planti mani long em na mekim em i amamas. Em i laik givim nem “Pren Bilong King” long em na em i laik givim em bikpela wok insait long gavman. 25 Tasol yangpela man i no wari liklik long ol dispela samting. Olsem na king i singautim mama, bai em i ken senisim tingting bilong pikinini bilong em. 26 King i mekim planti toktok long mama, olsem na mama i orait long skulim pikinini bilong em. 27 Em i lindaun klostu long em na em i trikim king na i tok ples long pikinini. Em i tok olsem, “Pikinini bilong mi, yu mas sori long mi. Mi bin karim yu 9-pela mun long bel bilong mi, na mi bin givim susu long yu inap long 3-pela yia, na mi lukautim yu i kam inap long nau. 28 Lukim heven na graun na olgeta samting i stap nabaut. Yu save pinis, God i bin wokim ol dispela samting, na tu em i bin mekim kamap olgeta lain pipel bilong graun. 29 Yu no ken pret long dispela man i laik kilim yu. Ol arapela brata i skulim yu pinis, na yu mas mekim wankain pasin olsem ol. Yu no ken pret long i dai. Mi laik lukim yupela olgeta wantaim long taim bihain. Na sapos yu no i stap wantaim ol, bai mi sori tru.”
30 Mama i tok pinis na wantu tasol pikinini i tok, “Yupela i wet long wanem samting? Mi no laik bihainim tok bilong king. Mi laik bihainim dispela lo God i bin givim long ol tumbuna bilong mipela long maus bilong Moses. 31 Tasol, King Antiokus, yu bin mekim olkain samting nogut long mipela ol Hibru. Yu wet! Yu no inap ranawe long strong bilong God. 32 Tru, mipela i karim hevi, long wanem, mipela i bin mekim sin, 33 na nau God i kros long mipela inap liklik taim. Tasol bihain, bai em i belgut long mipela gen. 34 Yu man nogut tru. Yu ting yu moa yet. Tasol dispela hambakpasin i paulim tingting bilong yu na yu kilim i dai ol wokman bilong God. 35 Yu no inap ranawe long God I Gat Olgeta Strong, em God i save lukim olgeta samting. 36 Ol brata bilong mi i bihainim lo bilong God na ol i lusim pinis laip bilong ol. Ol i bin karim pen inap sotpela taim, na nau ol i kisim pinis laip bilong i stap oltaim. Tasol bihain bai God i kotim yu na mekim save long yu, long wanem, yu bikhet long em. 37 Mi tu mi laik wokabaut long rot, ol brata i bin i go pas long en, long wanem, mi laikim tumas ol lo bilong ol tumbuna. Na mi askim God, bai em i ken marimari kwiktaim long ol manmeri bilong mipela. Na mi askim God long mekim save nogut tru long yu, bai yu tu yu ken tokaut olsem, em wanpela tasol em i God. 38 Mi prea olsem, taim mi wantaim ol brata bilong mi i dai pinis, dispela i ken pinisim belhat bilong God.”
39 Tok bilong dispela yangpela man i mekim king i kros nogut tru. Na em i mekim save long em moa moa yet. Na pen bilong en i winim pen bilong ol brata bilong em. 40 Dispela yangpela man i dai, long wanem, em i no bin kaikai samting i tambu. Em i bilip tru long God i save sambai long em. 41 Na las tru, bihain long ol 7-pela pikinini bilong em, mama tu i dai. 42 Em tasol stori bilong ol Juda, ol i no laik kaikai bel bilong ol abus bilong ofa, na ol i kisim bagarap.
Judas Makabeus i win long pait
(Sapta 8-15)
+ 7:1 Hi 11.35-36 + 7:6 Lo 32.36