13
Ol i kilim i dai Menelaus
Long yia 149 Judas wantaim ol lain man bilong en i painimaut olsem, Antiokus Yupator i wokabaut i kam long Juda wantaim bikpela lain ami. Na Lisias, em waspapa bilong Antiokus na namba 2 het bilong gavman, em i kam wantaim em. Na i gat ol lain ami bilong ol Grik tu i kam wantaim ol. Namba bilong olgeta wantaim i go inap long 110,000 soldia i wokabaut long lek na 5,300 soldia i sindaun long ol hos. Na tu i gat 22 elefan na 300 karis bilong pait i gat ol naip ol i bin pasim long ol wil bilong ol.
Menelaus i trik long joinim ol na em i grisim Antiokus long i go het long pait. Tasol em i no wari long helpim kantri bilong em na em i mekim olsem. Nogat. Em i mekim olsem bai ol i no ken rausim em long wok hetpris. Tasol God, em namba wan King, em i hatim bel bilong Antiokus long pinisim Menelaus. Orait Lisias i kotim Menelaus long ai bilong king na em i tok klia olsem, dispela man nogut em i as bilong olgeta trabel i bin kamap long King Antiokus. Olsem na king i tok bai ol i mas bringim Menelaus i go long taun Beria na kilim em i dai long pasin bilong ples. Long dispela taun i gat wanpela taua i stap, antap bilong en i samting olsem 25 mita, na sit bilong paia i pulap long en. Insait long taua, ol sait i slip i go daun. Sapos ol manmeri i lukim wanpela man i bin bagarapim samting bilong lotu, o i bin mekim narapela bikpela rong, orait ol i save bringim em i go antap long taua na tromoim em i go daun insait long sit bilong paia. Na Menelaus, em man bilong brukim lo bilong God, em i dai olsem tasol. Na ol i no planim bodi bilong em. Dispela bekim i stret tru, long wanem, planti taim em i bin mekim nogut long sit bilong paia i stap long alta bilong God. Olsem na em i dai long sit bilong paia yet.
Wanpela pait i kirap klostu long taun Modein
Orait King Antiokus i wokabaut i kam, na bel bilong en i hat olgeta. Em i laik winim papa bilong em long givim pen nogut tru long ol Juda. 10 Taim Judas i harim tok long dispela samting king i laik mekim, em i tokim ol manmeri long ol i mas prea long Bikpela long san na long nait. Long wanem, dispela taim ol birua inap long bagarapim lo na kantri na haus bilong God tu. Em i tok, God i bin helpim ol bipo, em bai helpim ol nau tu. 11 Ol i mas prea long God bai kantri bilong ol, nau tasol i kamap gut liklik, i no ken pundaun gen aninit long pawa bilong ol haiden. 12 Orait olgeta manmeri wantaim i bihainim tok bilong Judas. Inap 3-pela de ol i wok long singaut long Bikpela, em i God bilong marimari. Ol i slip pes i go daun long graun na ol i tambu long kaikai na ol i krai i stap. Bihain, Judas i singautim ol na tokim ol strong long ol i mas redi long pait.
13 Judas i bung wantaim ol bikman na ol i pasim tok olsem. Ol yet i mas wokabaut i go nau tasol, na God bai i helpim ol long bringim pait i go long king. Maski long wetim Antiokus i kam insait long Judia na winim Jerusalem. 14 Judas i putim olgeta samting long han bilong God i bin wokim heven na graun, na em i strongim bel bilong ol soldia bilong em long pait strong. Ol i redi long i dai bilong helpim lo bilong God na tempel na taun Jerusalem na kantri na olgeta kastam bilong ol. Orait ol i wokabaut i go long taun Modein na ol i wokim wanpela kem. 15 Judas i givim krai bilong kirapim pait long ol soldia bilong em. Krai i go olsem, “God bai i win.” Long nait yet Judas wantaim ol yangpela man i no pret, ol i go kirapim pait long haus sel bilong king. Ol i kilim i dai samting olsem 2,000 man long kem bilong ol birua. Na tu ol i kilim i dai namba wan elefan wantaim draiva bilong em. 16 Ol i mekim ol birua i longlong nabaut na i pret nogut tru. Ol Juda i amamas long ol i win pinis, na taim tulait i bruk, ol i lusim kem bilong ol birua. 17 Ol dispela samting i kamap gut, long wanem, Bikpela i sambai na i was long Judas.
Antiokus namba 5 i mekim kontrak
(1 Makabi 6.48-63)
18 King i kisim save pinis long pasin bilong pait bilong ol Juda, olsem na em i laik traim sampela trik bilong kisim ol strongpela ples bilong ol. 19 Em i go kamap long Betsur, em wanpela taun bilong ol Juda i gat strongpela banis. Em i pait hat tru long winim taun. Tasol nogat. Ol i sakim em i go bek. Em i kirapim pait gen, na em i lus olgeta. 20 Judas i bin salim sampela kago i go long ol man i pait insait long taun. 21 Tasol wanpela soldia Juda, nem bilong em Rodokus, em i toksave long ol birua. Na taim ol Juda i painimaut long dispela samting em i bin mekim, ol i holim em na kilim em i dai. 22 Orait king i sindaun toktok gen wantaim ol manmeri bilong Betsur. Ol i mekim kontrak bilong sekan na king i lusim ol i go. Na bihain em i kirapim gen pait long Judas, na Judas i win. 23 Long dispela taim Antiokus i harim tok long Filip i bin kamap longlong. Filip em i dispela man, king i bin lusim long biktaun Antiok bilong lukautim wok gavman. Na king i no save, nau em bai i mekim wanem samting. Olsem na em i sindaun toktok wantaim ol Juda. Em i orait long ol samting ol Juda i laikim na em i tok tru antap long larim ol i ken bihainim lo bilong ol. Em i sekan wantaim ol, na em i mekim ofa. Em i givim biknem tu long tempel long Jerusalem na long ol samting i stap long en. 24 Em i kisim Judas Makabeus i go insait long haus bilong em, na tupela i kamap pren. Em i makim Hegemonides bilong i stap namba wan gavman bilong hap kantri i stat long taun Tolemes na i go inap long taun Gerar. 25 Na king yet i go long Tolemes. Ol manmeri bilong dispela ples i kros long dispela kontrak em i bin mekim wantaim ol Juda, na ol i laik pinisim dispela kontrak. 26 Tasol Lisias i sanap na i toktok gut bilong strongim dispela kontrak. Em i tok isi long ol manmeri na em i senisim tingting bilong ol. Taim ol manmeri i kamap wanbel pinis wantaim em, orait em i go bek long Antiok. Dispela em i stori bilong king i laik kirapim pait, tasol em i go bek gen long ples bilong em.