14
Alkimus i toktok long king na i daunim nem bilong Judas
(1 Makabi 7.1-21)
Bihain long tripela yia Judas wantaim ol lain man bilong en i harim olsem, Demitrius, pikinini bilong Selukus, wantaim strongpela lain ami na ol sip, ol i bin i go insait long pasis bilong taun Tripolis. Na Demitrius i bin kilim i dai King Antiokus, na waspapa bilong em, Lisias, na em yet i bosim gavman nau.
Long dispela taim i gat wanpela man i stap, nem bilong em Alkimus. Bipo em i stap hetpris, tasol long laik bilong em yet, em i lusim ol kastam bilong lotu long taim bilong pait. Em i pret, nogut ol Juda i givim bekim nogut long em, na em i save pinis olsem i no gat rot bilong kisim bek wok hetpris. Olsem na long yia 151, Alkimus i go lukim King Demitrius. Long dispela taim em i givim king wanpela hat gol na wanpela han bilong diwai pam na sampela han bilong diwai oliv, olsem ol Juda i save givim long tempel. Tasol em i no tokaut yet long tingting bilong em. Nogat. Bihain Demitrius i singautim em i kam long miting bilong wanpela kaunsil, na king i askim em long wanem ol samting ol Juda i laik mekim. Orait Alkimus i painim rot bilong autim longlong tingting bilong em.
Em i tok olsem, “Judas Makabeus i go pas long ol lain Juda ol i kolim ol Hasidi. Oltaim ol dispela lain i save kirapim bel bilong ol manmeri long skruim pait i go, na ol i no larim kantri i stap isi. Ol i rausim mi long wok hetpris, em bikpela wok mi bin kisim long papa bilong mi. Nau mi kam hia, long wanem, mi wari tru long ol samting bilong king. Na tu, long wanem, mi tingting tumas long ol wantok bilong mi. Longlong pasin bilong dispela lain man mi kolim pinis, em i bin bringim bikpela hevi i kam long kantri bilong mi. King, yu man bilong marimari na yu save belgut long olgeta manmeri. Taim yu glasim pinis ol wan wan samting, orait yu ken tingting long helpim gutpela sindaun bilong kantri bilong mi na bilong ol manmeri i karim hevi. 10 Sapos dispela Judas i stap yet, orait kantri bilong yu bai i no inap i gat gutpela sindaun.”
Demitrius i salim Nikanor i go bilong pait long Judas
11 Alkimus i toktok pinis, orait wantu tasol ol arapela Pren Bilong King i birua long Judas, ol tu i traim long mekim Demitrius i belhat moa yet. 12 Na kwiktaim King Demitrius i makim Nikanor, em man bilong bosim ol lain elefan, bilong kamap namba wan gavman bilong Judia. 13 Em i givim tok bilong kilim Judas i dai, na bilong ranim ol man i save bihainim em, na bilong makim Alkimus olsem hetpris bilong tempel. 14 Ol haiden i bin sindaun long Judia na i bin ranawe long Judas, nau ol i kam bung wantaim Nikanor. Ol i ting olsem, hevi na trabel i laik kamap long ol Juda nau, na ol yet bai i painim gutpela taim.
15 Ol + Juda i harim tok olsem Nikanor i wokabaut i kam, na ol haiden i kam wantaim em bilong pait long ol. Olsem na ol i tromoim das antap long het bilong ol. Na ol i prea long God, em i bin makim ol Juda bilong i stap lain manmeri bilong em inap oltaim, na em i save wok oltaim bilong givim strongpela helpim long ol. 16 Judas, em lida bilong ol, em i tok na ol i kirap kwik na lusim kem, na ol i bungim ol birua klostu long liklik ples Adasa. 17 Saimon, brata bilong Judas, em i wok long pait long Nikanor. Olsem na ol birua i kamap hariap tru, na em i lus liklik. 18 Taim Nikanor i harim stori long Judas na ol soldia bilong en i no save pret liklik, na ol i save pait strong bilong helpim kantri bilong ol, em i no laik pait moa. Em i laik stretim tok. 19 Olsem na em i salim Posidonius na Teodotus na Matatias i go bilong stretim tok wantaim ol Juda. 20 Ol lida bilong tupela sait i paitim tok i go i go longpela taim. Na bihain, wan wan lida i tokim ol soldia bilong en olsem, “Ating yumi wanbel pinis wantaim ol birua long pinisim pait.” 21 Na ol i makim wanpela de bilong ol lida yet i mas kibung. Wan wan sait i salim wanpela karis pait i kam, na ol i sanapim tupela sia i stap. 22 Tasol Judas i bin putim ol soldia bilong sanap nabaut long ol wan wan ples, na ol i mas redi i stap sapos ol birua i laik trikim ol na kirapim pait. Tasol toktok bilong tupela lida i go stret olgeta. 23 Nikanor i sindaun long Jerusalem longpela taim liklik na em i no mekim ol samting i no stret. Nogat. Na em i tokim ol lain pipel i bin kam bilong joinim em long ol i mas i go bek long ples. 24 Oltaim Nikanor i stap gutpela poroman bilong Judas, long wanem, em i laikim em tumas. 25 Nikanor i givim gutpela tok long Judas, bai em i mas marit na i mas kamapim ol pikinini. Na Judas i harim tok na em i marit na i sindaun isi olsem wanpela man nating long ples.
Nikanor i birua gen long Judas
26 Taim hetpris Alkimus i lukim tupela man i kamap pren, em i kisim pepa bilong kontrak tupela i bin mekim, na em i kirap i go long Demitrius na i tokim king olsem Nikanor i gat tingting bilong paulim gavman, long wanem, em i bin makim namba wan birua bilong kantri bilong kamap “Pren Bilong King.” 27 Dispela tok baksait i hatim tru bel bilong king na em i raitim pas i go long Nikanor. Em i tok olsem, em i no laikim tru dispela kontrak Nikanor i bin mekim wantaim Judas. Em i tokim Nikanor long holimpas Judas Makabeus na kisim em i kam hariap long Antiok.
28 Taim pas i kamap long Nikanor, em i kirap nogut tru. Long wanem, em i no laik brukim kontrak wantaim man i no bin mekim wanpela rong. 29 Tasol em i no inap sakim tok bilong king, olsem na em i wok long painim wanpela trikpasin bilong kalabusim Judas. 30 Na Makabeus i pilim olsem, Nikanor i no moa belgut long em, na i no moa toktok wantaim em olsem pren. Na em i save pinis olsem, dispela man i laik mekim nogut long em. Olsem na Judas i bungim bikpela lain man na ol i go hait long wanpela hap.
31 Taim + Nikanor i painimaut olsem Judas i bin trikim em, em i go long haus bilong God long taim ol pris i mekim ofa. Na em i tokim ol olsem ol i mas givim Judas long han bilong em. 32 Tasol ol pris i tok tru antap, ol i no save, dispela man i hait i stap we. 33 Orait Nikanor i makim tempel long han sut bilong em, na em i mekim dispela tok tru antap, “Sapos yupela i no holimpas Judas na givim long mi, orait mi bai bagarapim dispela tempel na bai graun nating tasol i stap. Bai mi brukim dispela alta, na long ples bilong en mi bai sanapim wanpela bikpela naispela haus lotu tru bilong god Dionisus.” 34 Em i tok olsem na em i go bek long haus. Na ol pris i litimapim han i go long heven na ol i singaut long God i bin sambai oltaim long kantri bilong ol. Ol i prea olsem, 35 “Bikpela, i no gat wanpela samting yu sot long en. Tasol yu bin laikim wanpela tempel i mas i stap long ples bilong yu, bai yu ken sindaun namel long mipela. 36 Bikpela, yu tasol yu stretpela, yu mas was gut long dispela haus, nau tasol mipela i bin mekim i kamap klin, bai em i ken i stap holi oltaim.”
Rasis i dai bilong helpim kantri
37 Em hia stori bilong Rasis, em wanpela kaunsil bilong Jerusalem. Ol i bin kotim em long ai bilong Nikanor. Rasis em i wanpela gutpela man i bin helpim manmeri bilong em long ol kain kain pasin, na ol i bin givim biknem long em na ol i kolim em “Papa bilong ol Juda.” 38 Taim ol Juda i no kirapim pait yet, Rasis i kot, long wanem, em i bihainim pasin bilong lotu bilong ol Juda. Em i sambai strong long dispela pasin bilong lotu, na em i no pret liklik long lusim laip bilong em. 39 Na Nikanor i laik soim olsem, em i birua tru bilong ol Juda, olsem na em i salim planti soldia i go bilong holimpasim Rasis. Namba bilong ol dispela soldia i winim 500 man olgeta. 40 Nikanor i ting, sapos em i kalabusim wanpela bikman olsem Rasis, bai ol arapela Juda i pret nogut tru. 41 Orait ol soldia bilong en i pait long kisim taua Rasis i stap long en. Ol i laik brukim bikpela dua bilong banis, olsem na ol i singaut long paia i kam. Na taim Rasis i lukim ol i ranim em pinis long olgeta sait, orait em i kirap na sutim em yet long bainat. 42 Em i ting, mobeta em i dai wantaim gutpela nem bilong em. Nogut ol birua i holimpas em na ol i semim em nogut tru.
43 Tasol Rasis i hariap tumas na bainat i no kisim em gut. Na taim em i lukim ol soldia i kam insait long dua, orait em i ran i go kwik antap long banis bilong taua. Na em i kalap i go daun antap long ol manmeri i stap daunbilo. Em i no pret liklik. 44 Wantu ol man i surik i go bek, na em i pundaun long ples klia. 45 Em i pulim win yet na em i kirap na i ran i go namel long ol lain manmeri, maski blut i sut i kam ausait long ol bikpela sua bilong em. 46 Em i kalap i go antap long wanpela bikpela ston. Na klostu olgeta blut bilong en i lus pinis. Na em i kamautim bel bilong em long tupela han, na em i tromoim i go daun antap long ol manmeri. Na em i singaut long Bikpela i bosim win na laip, bai em i ken givim bek win na laip long em. Em tasol stori bilong pasin Rasis i bin dai long en.
+ 14:15 1 Mkb 7.27-28 + 14:31 1 Mkb 7.29-30