15
Nikanor i gat tingting nogut
Nikanor i harim olsem, Judas na ol lain man bilong en i stap long hap bilong Samaria. Em i pasim tingting long i go pait long ol long de Sabat, bai ol i no inap bekim pait. Tasol sampela Juda i stap long ami bilong Nikanor i tokim em olsem, “Yu no ken mekim pasin bilong welman na kilim ol i dai long de Sabat. Yu mas mekim gutpela pasin tasol long dispela de, em de God i save lukim olgeta samting em i bin makim na tambuim.” Na dispela pikinini nogut bilong Satan i askim ol olsem, “Ating i gat wanpela bikman i stap long skai em i bin tok long yumi mas makim de Sabat, a?” Na ol i bekim tok olsem, “Yes. Bikpela i gat laip na i bosim skai, em yet i bin tokim yumi long bihainim ol lo bilong de Sabat.”
Tasol Nikanor i tok, “Mi tasol, mi bosim graun, na mi tokim yupela long kisim ol samting bilong pait na i go mekim wok bilong king.” Tasol em i no inap long bihainim laik nogut bilong em. Nogat.
Judas i tokim ol lain soldia long ol i mas redi long pait
Long pasin bikhet na pasin hambak bilong em, Nikanor i pasim tingting olsem. Em i ting em bai winim ol soldia bilong ol Juda, na em bai bungim ol kago bilong ol, na sanapim wanpela ston long ples klia bilong tingim dispela pait em i winim. Tasol Judas Makabeus i no seksek. Em i bilip strong bai Bikpela i helpim em. Na em i strongim bel bilong ol soldia bilong em, bai ol i no ken pret long ol haiden i kam pait long ol. Nogat. Ol i mas tingim bek ol helpim God i bin salim i kam long ol planti taim bipo. Na nau tu ol i mas bilip strong olsem, God I Gat Olgeta Strong, em bai i helpim ol long win gen. Judas i strongim ol long sampela tok bilong lo na bilong ol profet. Em i tokim ol olsem, ol i mas tingim ol pait ol i bin winim pinis. Long dispela kain tok em i kirapim bel bilong ol long pait strong. 10 Orait ol soldia bilong en i redi long pait. Em i tokim ol na skulim ol long lukaut long pasin bilong ol haiden bilong giaman na brukim tok tru antap. 11 Judas i no givim ol hap plang na ol spia long ol bilong strongim ol. Nogat. Em i givim gutpela toktok long ol, na long dispela pasin em i strongim ol. Na em i stori tu long wanpela driman em i bin lukim. Olgeta man i harim na ol i amamas, long wanem, ol i ting em i tru.
12 Long driman Judas i lukim Onias, wanpela hetpris bilong bipo.* Em i wanpela gutpela stretpela man, em man bilong daunim em yet na mekim pasin isi. Na em i hapman tru bilong toktok. Taim em i yangpela yet, em i skul long bihainim olgeta gutpela pasin. Orait Judas i lukim Onias i litimapim han bilong em na i prea bilong helpim olgeta Juda. 13 Na Judas i lukim narapela man i kamap na em i mekim wankain pasin na i prea olsem Onias. Dispela man em i lapun na i gat waitpela gras na i luk olsem wanpela bikman i gat strong na pawa. 14 Na Onias i tok, “Dispela man em i Jeremaia. Em i wanpela profet bilong God. Em i laikim ol wantok Juda, na em i save mekim planti prea bilong helpim ol manmeri bilong taun Jerusalem, em taun bilong God yet.”
15 Long han sut bilong en Jeremaia i holim wanpela bainat ol i bin bilasim long gol. Na em i givim long Judas 16 na em i tok olsem, “Kisim dispela bainat. Em i holi, long wanem, God yet i givim dispela presen i kam long yu, na em bai i helpim yu long pinisim ol birua bilong yu.”
17 Dispela gutpela toktok bilong Judas i kirapim bel bilong ol soldia. Na ol yangpela i kisim strong olsem ol bikpela man. Orait nau ol i pasim tok long lusim kem na i go pait long ol birua. Ol wan wan soldia bai i pait long ol wan wan birua inap pait i pinis. Ol i mekim olsem, long wanem, ol birua i redi long pinisim taun na pasin bilong lotu na tempel bilong ol. 18 Ol soldia i no wari tumas long ol meri na pikinini na ol brata na ol kandere bilong ol. Nogat. Ol i wari moa yet long tempel, em haus bilong God. 19 Ol manmeri i bin wet i stap long Jerusalem ol i pret tru na ol i wari long dispela pait i laik kamap long ples i stret.
Nikanor i lusim pait na i dai
20 Olgeta manmeri i wet i stap, na ol i wari bai husat i win. Ol lain ami bilong ol birua i wokabaut i kam na ol i sanap i stap long lain bilong pait. Ol soldia i sindaun long ol hos, ol i sanap long tupela sait, na ol elefan i sanap namel. 21 Judas Makabeus i lukim traipela lain ami bilong ol birua na ol kain kain masin bilong pait na ol wel elefan. Na em i litimapim han bilong em na i prea long Bikpela i save wokim ol mirakel. Em i save pinis olsem, ol man God i laikim, ol i save winim pait long strong bilong God, na i no long strong bilong ol samting bilong pait. 22 Judas + i prea olsem, “Bikpela, taim Hesekia i bin i stap king bilong ol Juda, yu bin salim ensel bilong yu i kam na em i kilim i dai 185,000 man bilong King Senakerip. 23 Orait Bikpela bilong heven, yu mas salim gutpela ensel bilong yu i go pas long mipela tu, na mekim ol birua i seksek na i guria. 24 Long bikpela strong bilong yu, pinisim ol dispela lain man i bin mekim tok nogut long yu, na i bin kamap hia bilong pinisim ol manmeri bilong yu.” Em tasol prea bilong Judas.
25 Taim + Nikanor wantaim ol ami bilong en i wokabaut i go long pait, ol i winim ol biugel na mekim singsing bilong pait. 26 Tasol taim Judas na ol man bilong en i go bungim ol birua, ol i prea na i singaut long God. 27 Ol i prea long bel na ol i pait wantaim han. Na namba bilong ol birua ol Juda i kilim i dai, em i winim 35,000 man. Ol i amamas tru long helpim bilong God. 28 Pait i pinis, na ol i amamas. Na taim ol i wokabaut i go bek, ol i lukim Nikanor i slip i stap wantaim klos pait. Em i dai pinis. Ol i lukim em pinis, 29 na ol i singaut na long tok ples ol i litimapim nem bilong Bikpela.
30 Oltaim Judas Makabeus i bin pait wantaim bodi na spirit bilong em olgeta bilong helpim ol manmeri bilong em. Taim em i yangpela yet, i kam inap nau, em i soim olsem, em i laikim tru kantri bilong em. Dispela Judas nau i givim tok long katim het na han sut bilong Nikanor na karim i go long Jerusalem. 31 Taim ol i kamap long taun, Judas i singautim ol manmeri i kam bung, na em i tokim ol pris long sanap long ai bilong alta. Em i singautim tu ol soldia i stap long strongpela haus. 32 Orait olgeta i kam sanap lukim dispela het bilong man nogut Nikanor, na dispela han i laik bagarapim tempel bilong God I Gat Olgeta Strong. 33 Judas i rausim tang bilong dispela man nogut, na em i tok bai ol i mas givim long ol pisin bilong kaikai, na em bai i hangamapim het wantaim han long hap banis i lukluk i go long tempel. Em tasol bekim bilong hambakpasin bilong Nikanor.
34 Olgeta manmeri i singaut moa yet na ol i litimapim nem bilong Bikpela i bin soim strong bilong em, na ol i tok, “Yumi givim biknem long God i bin was gut long ples holi bilong em. Em i no larim man nogut i brukim tambu bilong em.” 35 Na Judas i hangamapim het bilong Nikanor long banis bilong strongpela haus, bai olgeta manmeri i ken lukim mak bilong helpim bilong Bikpela. 36 Na + olgeta manmeri wantaim i pasim tok olsem, long wan wan yia ol i no ken lusim ting long dispela de. Dispela em i de namba 13 bilong namba 12 mun, em long tok ples ol i kolim mun Adar. Em i save kamap long de i go pas long de bilong Mordekai.
37 Em tasol stori bilong Nikanor. Stat long dispela taim i kam inap nau, ol Hibru yet i bosim dispela taun Jerusalem, olsem na mi ken pinisim ol stori bilong mi. 38 Sapos mi bin raitim gut na stori bilong mi i klia, orait mi amamas. Tasol sapos ol stori bilong mi i toktok nabaut, orait mi ken tok olsem, mi bin traim tasol. 39 Yumi save pinis, em i no gutpela pasin long dringim wain nating o wara nating. Nogat. Yumi save abusim wain wantaim wara bilong mekim em i swit. Olsem tasol yumi save kisim ol kain kain stori na abusim wantaim, bai ol i ken krai gut long yau bilong man i harim.
Em tasol las tok bilong mi.
* 15:12 Em dispela Onias stori bilong en i stap long 2 Makabi 3.14.38. + 15:22 2 Kin 19.35 + 15:25 1 Mkb 7.43-50 + 15:36 1 Mkb 7.49 15:36 Mun Adar bilong ol Juda i save kamap long mun Februeri na Mas bilong yumi. Dispela de bilong Mordekai, em dispela bikpela de ol Juda i kolim Purim. Lukim Esta 9.20-32.