Song 45
Song bilong taim king i marit
Dispela song em kain song ol i kolim Maskil, bilong ol lain Kora. Em i song bilong man i laikim meri. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim “Naispela plaua.”
Planti gutpela tok i stap
long tingting bilong mi.
Mi laik raitim dispela song
na givim long king.
Maus bilong mi i olsem ingpen
bilong gutpela kuskus.
King, yu naispela man tru.
I no gat narapela man i olsem yu.
Tok bilong yu i gutpela tasol.
Olsem na oltaim
God i ken mekim gut long yu.
Yu strongpela king.
Yu gat planti bilas,
na biknem bilong yu
i antap tumas.
Yu mas pasim bainat
na redi long pait.
Yu nambawan king i gat biknem.
Yu sindaun long hos
na yu go long pait na winim pait.
Yu laik pait bai ol man
i no inap daunim tok tru.
Na yu pait bilong helpim ol man
bai ol i ken wokabaut stret.
Bai pait bilong yu
i kamap strong moa,
na i mekim ol man nogut
i pret tru long yu.
Ol spia bilong yu i sap tumas
na i sutim tru ol birua.
Yu daunim ol arapela lain long pait,
na ol i stap aninit long yu.
 
God,++ yu stap king oltaim oltaim.
Yu save bosim ol manmeri bilong yu
long stretpela pasin tasol.
Yu + save laikim stretpela pasin
na yu no laikim tru pasin nogut.
Olsem na king, God bilong yu yet
em i bin kapsaitim wel long yu
bilong makim yu
olsem man i gat biknem.
Na dispela i mekim yu
i amamas moa yet.
Ol poroman bilong yu
ol i no inap amamas olsem yu.
Longpela klos bilong yu
i gat gutpela smel moa
bilong ol kain kain sanda
olsem mea na kasia.
Ol i bin bilasim haus bilong king
long ol kain kain bilas
ol i wokim long tit bilong elefan,
na ol i mekim musik
bilong mekim yu i amamas.
Ol pikinini meri bilong ol king
i stap long haus bilong yu
wantaim ol meri i gat biknem.
Kwin i sanap long han sut bilong yu.
Em i putim bilas gol ol i bin wokim
long gol bilong kantri Ofir.
 
10 Yu yangpela meri
i laik marit long king,
yu harim tok bilong mi
na tingting long en.
Yu mas lusim tingting
long ol manmeri
i stap long ples bilong yu,
na yu mas lusim tingting
long ol wanblut bilong yu.
11 Yu mekim olsem
na bai king i lukim yu
i naispela meri
na em bai i laikim yu tru.
Em i bikman bilong yu,
olsem na yu mas
bihainim tok bilong en.
12 Ol manmeri bilong taun Tair
bai ol i bringim presen long yu,
na ol maniman tu
bai i givim presen long yu.
 
13 Yangpela meri bilong king
i stap long rum bilong em yet,
na em i luk nais tru.
Em i putim klos
ol i bin wokim na bilasim
long tret gol.
14 Dispela klos bilong en
i gat planti kala.
Nau ol i bringim dispela meri
i go long king.
Na ol yangpela meri
i poroman bilong em,
ol i bihainim em i go.
15 Ol i amamas na belgut
na ol i go insait
long bikpela haus king.
 
16 Na yu, king,
bai yu gat planti pikinini man,
na bai ol i senisim
ol tumbuna bilong yu.
Bai yu givim bikpela namba long ol,
na bai ol i bosim ol manmeri
long olgeta hap bilong graun.
17 Bai + mi tokaut long biknem bilong yu
na olgeta lain i kamap bihain
bai ol i tingim yu oltaim.
Olsem na ol manmeri nabaut
oltaim bai ol i litimapim nem bilong yu.
+ 45:6 Sng 93.2, 98.9 + 45:6 Hi 1.8-9 + 45:7 Sng 11.7 + 45:17 Sng 138.4, Mal 1.11