Song 46
God i stap wantaim yumi
Dispela song em song bilong ol lain Kora. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim “Yangpela meri.”
God + em i ples hait bilong yumi,
na em i save strongim yumi oltaim.
Em i stap klostu
na i redi long helpim yumi
long taim bilong bikpela hevi.
Olsem na yumi no ken pret
long ol samting i kamap.
Guria i ken mekim graun
i bruk nabaut,
na ol maunten i ken pundaun
namel long solwara.
Na + si i ken pairap strong moa
na bruk nabaut
na spet i ken kamap,
na biksi i ken kalap nabaut
na sakim ol maunten.
Tasol maski, yumi no ken pret.
 
Taun + bilong God,
em i ples God Antap Tru
i makim bilong em yet.
Wanpela bikpela wara
i stap namel long en,
na ol manmeri i save amamas
long dispela wara.
God + i stap long dispela taun,
olsem na taun i no inap bagarap.
I no tulait yet
na bai God i helpim em.
Ol + lain manmeri i kirap nogut
na i pait wantaim.
Na ol king
wantaim ol manmeri bilong ol,
ol i bagarap.
God i bikmaus moa yet
na graun i kamap
olsem wara nating.
 
Bikpela I Gat Olgeta Strong
em i stap wantaim yumi.
God bilong Jekop
em i ples hait bilong yumi.
 
Kaman! Yupela lukim wok
Bikpela i mekim.
Bai bel bilong yupela i kirap nogut
long planti narakain samting
em i mekim long graun.
Em i save mekim i dai pait
long olgeta hap graun.
Em i save brukim
olgeta banara na spia,
na em i save kukim
ol hap plang long paia.
10 Em + i tok olsem,
“Yupela i no ken pait moa.
Yupela i mas save gut long mi,
mi God tru.
Mi antap tru
na olgeta lain manmeri
i stap aninit long mi.
Long olgeta hap bilong graun
mi stap nambawan tru.”
 
11 Bikpela I Gat Olgeta Strong
em i stap wantaim yumi.
God bilong Jekop
em i ples hait bilong yumi.
+ 46:1 Sng 62.7-8, 91.2, 142.5 + 46:3 Sng 93.3-4, Jer 5.22, Mt 7.25 + 46:4 Sng 48.1, 48.8 + 46:5 Jol 2.27, Sef 3.15, Sek 8.3 + 46:6 Jos 2.9, 2.24, Sng 2.1 + 46:10 Lo 4.35, 1 Kin 18.36-39, Ais 2.11, 2.17