23
Taim + Devit i kamap lapun pinis, em i makim pikinini bilong en Solomon na Solomon i kamap king bilong Israel.
Devit i makim wok bilong ol Livai
King Devit i bungim ol lida bilong Israel na ol pris na ol Livai. Em i tok, na ol man i kaunim namba bilong ol lain bilong Livai. Ol i kaunim ol Livai i winim 30 krismas pinis, na namba bilong ol Livai inap 38,000 olgeta. Orait na Devit i tok olsem, “24,000 bilong ol dispela man i mas lukautim wok long haus bilong Bikpela na 6,000 i mas mekim wok kuskus na harim kot. Na 4,000 i mas i stap wasman long haus bilong Bikpela na 4,000 i mas mekim musik bilong litimapim nem bilong Bikpela. Mi bin wokim ol kain kain samting bilong mekim musik, na ol i ken kisim ol dispela samting na mekim musik long en.”
I gat tripela lain famili bilong ol Livai. Ol i kamap long ol tripela pikinini man bilong Livai, em Gerson na Kohat na Merari. Na nau Devit i tilim ol Livai long dispela tripela lain, bilong ol i ken mekim wok bilong ol.
Nem bilong ol pikinini man bilong Gerson i olsem, Ladan na Simei. Na Ladan i gat 3-pela pikinini man. Namba wan pikinini em Jehiel. Na nem bilong ol arapela i olsem, Setam na Joel. Tripela i hetman bilong ol lain famili bilong Ladan. Simei* i gat tripela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Selomot na Hasiel na Haran. 10-11 Simei i gat 4-pela pikinini man. Namba wan pikinini em Jahat, na namba 2 em Sina, narapela nem bilong en Sisa. Na nem bilong ol arapela i olsem, Jeus na Beria. Jeus na Beria i no gat planti pikinini man, olsem na ol tumbuna pikinini bilong tupela i bung wantaim na i kamap wanpela lain famili tasol.
12 Kohat i gat 4-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. 13 Nem + bilong ol pikinini man bilong Amram i olsem, Aron na Moses. Bikpela i bin makim Aron wantaim ol lain pikinini bilong en tasol long bosim ol nambawan samting ol manmeri i makim bilong Bikpela, na ol bai i mekim dispela wok oltaim. Na long olgeta taim bilong lotuim Bikpela, ol i gat wok bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na tu ol i mekim wok bilong Bikpela na askim Bikpela long mekim gut long ol manmeri. 14 Tasol ol pikinini bilong Moses, dispela man bilong God, ol i kamap olsem ol arapela lain bilong Livai. 15 Nem bilong ol pikinini man bilong Moses i olsem, Gersom na Elieser. 16 Namba wan pikinini man bilong Gersom em Sebuel. 17 Na Elieser i gat wanpela pikinini man tasol, nem bilong en Rehabia. Tasol Rehabia i gat planti lain pikinini man.
18 Ishar em i pikinini bilong Kohat, na namba wan pikinini man bilong Ishar, em Selomit. 19 Na Hebron, narapela pikinini bilong Kohat, i gat 4-pela pikinini man. Namba wan pikinini em Jeria, na namba 2 em Amaria, na namba 3 em Jahasiel, na namba 4 em Jekameam. 20 Na Usiel, narapela pikinini bilong Kohat, i gat tupela pikinini man. Namba wan pikinini em Maika na namba 2 em Isia.
21 Merari em i pikinini bilong Livai, na nem bilong ol pikinini man bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Nem bilong ol pikinini man bilong Mali i olsem, Eleasar na Kis. 22 Eleasar i gat ol pikinini meri tasol, na ol dispela pikinini bilong en i maritim ol wanlain bilong ol, em ol pikinini man bilong Kis. 23 Musi i gat tripela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Mali na Eder na Jeremot.
24 Dispela olgeta man ol i lain pikinini bilong Livai, na ol i hetman bilong ol lain famili bilong Livai. Ol man i bin wokim lista bilong ol Livai, na putim nem bilong ol wan wan man i stap long lain na famili bilong ol. Na taim ol Livai i winim 20 krismas pinis, ol i save mekim wok long haus bilong Bikpela.
25 Devit i bin tok olsem, “God, Bikpela bilong Israel, i bin givim gutpela sindaun long ol manmeri bilong en, na em yet bai i stap oltaim long Jerusalem. 26 Olsem + na nau ol Livai i no gat wok moa long karim haus sel bilong Bikpela na ol samting bilong mekim lotu.” 27 Na bihain, ol man i bihainim dispela las tok bilong Devit, na ol i wokim lista bilong ol lain Livai. Na taim ol Livai i winim 20 krismas pinis, orait ol man i putim nem bilong ol long dispela lista, bilong ol i ken mekim wok long haus bilong Bikpela. 28 Wok + bilong ol Livai i olsem. Ol i gat wok long helpim ol lain bilong Aron long mekim wok bilong ol long haus bilong Bikpela. Na ol i gat wok long lukautim ol ples bung na ol rum i stap insait long banis bilong haus bilong Bikpela. Na sapos ol dis na plet samting ol man i bin makim bilong Bikpela, i kamap doti long ai bilong Bikpela, orait ol Livai i gat wok long mekim ol dispela samting i kamap klin gen.
Na tu ol Livai i save mekim ol arapela kain wok long haus bilong Bikpela. 29 Ol i gat wok bilong lukautim dispela bret bilong givim long God, na bilong lukautim plaua bilong ofa bilong kukim wit, na bilong lukautim ol bisket na ol ofa ol i bin kukim long aven, na bilong lukautim plaua ol i bin tanim wantaim wel. Na tu ol i gat wok long skelim olgeta samting bilong mekim ofa. 30 Na long olgeta moning na apinun ol i gat wok long kam klostu long pes bilong Bikpela, na amamas na litimapim nem bilong en. 31 Na ol i mekim wankain pasin long taim bilong kukim ofa long olgeta de Sabat na long ol bikpela de bilong nupela mun na long ol arapela bikpela de bilong lotu. I gat lo i tok long hamas man bilong ol Livai i gat wok long mekim ol dispela samting long wanpela wanpela taim. Oltaim ol Livai i gat wok long mekim lotu long Bikpela. 32 Ol Livai i gat wok bilong bosim haus sel bilong Bikpela na haus bilong Bikpela. Na ol i gat wok long helpim ol wanlain bilong ol, em ol pris bilong lain bilong Aron, long mekim wok bilong ol long haus bilong Bikpela.
+ 23:1 1 Kin 1.1-40 * 23:9 Namba bilong ol pikinini bilong Simei long lain 9 i no wankain olsem namba bilong ol pikinini bilong en long lain 10-11. Olsem na yumi no save wanem namba em i stret. + 23:13 Kis 28.1 + 23:26 Lo 10.8 + 23:28 Nam 3.5-9 23:28 I luk olsem tok bilong Devit i pinis long lain 26. Tasol sampela man i ting ol dispela tok i stap long lain 28 i go inap 32, em tu i tok bilong Devit.