24
Devit i tilim ol pris long sampela lain bilong ol i ken mekim wok bilong God
Dispela em ol lain pikinini bilong Aron. Ol pikinini man bilong Aron i olsem, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar. Tasol + Nadap na Abihu i no gat pikinini na tupela i dai taim papa bilong tupela i stap yet. Olsem na Eleasar na Itamar tasol i kamap pris. Na long taim Devit i stap king, em i laik mekim wok bilong ol pris i ran gut, olsem na em i makim wok long ol wan wan lain bilong ol pris. Na Sadok tupela Ahimelek i helpim em long tilim wok long ol pris. Sadok em i bilong ol lain pikinini bilong Eleasar, na Ahimelek em i bilong ol lain pikinini bilong Itamar. Ol i lukim lain bilong Eleasar i gat planti hetman, olsem na ol i tilim ol long 16 lain. Tasol lain bilong Itamar i no gat planti hetman, olsem na ol i tilim ol long 8-pela lain tasol. Taim Devit i laik makim ol man long mekim wok pris, em i no inap makim ol man long lain bilong Eleasar tasol, o long lain bilong Itamar tasol. Nogat. Em i mas makim ol man bilong tupela lain wantaim, long wanem, tupela lain i gat ol man inap long mekim wok bilong God, na i gat ol man inap long mekim wok long haus bilong Bikpela. Olsem na ol i bin pilai satu na makim ol man.
Ol lain pikinini bilong Eleasar na bilong Itamar i senis senis long pilai satu na makim ol pris. Ol i makim pinis na kuskus Semaia, pikinini bilong Netanel bilong lain Livai, em i raitim nem bilong ol. Na King Devit wantaim ol ofisa bilong en, na pris Sadok na pris Ahimelek, pikinini bilong Abiatar, na ol hetman bilong ol lain famili bilong ol pris na ol Livai, olgeta i lukim Semaia i raitim nem.
Long namba wan taim ol i pilai satu, ol i makim lain bilong Jehoiarip. Na namba 2 em lain bilong Jedaia na namba 3 em lain bilong Harim na namba 4 em lain bilong Seorim. Namba 5 em lain bilong Malkia na namba 6 em lain bilong Mijamin 10 na namba 7 em lain bilong Hakos na namba 8 em lain bilong Abiya. 11 Namba 9 em lain bilong Jesua na namba 10 em lain bilong Sekania 12 na namba 11 em lain bilong Eliasip na namba 12 em lain bilong Jakim. 13 Namba 13 em lain bilong Hupa na namba 14 em lain bilong Jesebeap 14 na namba 15 em lain bilong Bilga na namba 16 em lain bilong Imer. 15 Namba 17 em lain bilong Hesir na namba 18 em lain bilong Hapises 16 na namba 19 em lain bilong Petahia na namba 20 em lain bilong Jeheskel. 17 Namba 21 em lain bilong Jakin na namba 22 em lain bilong Gamul 18 na namba 23 em lain bilong Delaia na namba 24 em lain bilong Masia.
19 Ol i makim ol dispela lain pris bilong i go long haus bilong Bikpela na mekim wok long wankain pasin olsem tumbuna bilong ol, Aron, i bin mekim. Bipo God, Bikpela bilong ol Israel, i bin tokim Aron long mekim dispela wok.
Nem bilong ol famili bilong ol Livai
20 Dispela em ol arapela lain famili bilong ol Livai. Sebuel, narapela nem bilong en Subael, em i bilong ol lain pikinini bilong Amram, na Jedea em i bilong ol lain pikinini bilong Sebuel. 21 Na Isia em i namba wan bilong ol lain pikinini bilong Rehabia. 22 Na Selomit em i bilong ol lain pikinini bilong Ishar, na Jahat em i bilong ol lain pikinini bilong Selomit. 23 Na Hebron* i gat 4-pela pikinini man. Namba wan pikinini em Jeria, na namba 2 em Amaria, na namba 3 em Jahasiel, na namba 4 em Jekameam. 24 Maika em i bilong ol lain pikinini bilong Usiel, na Samir em i bilong ol lain pikinini bilong Maika. 25 Isia em i brata bilong Maika, na Sekaraia em i bilong ol lain pikinini bilong Isia. 26-27 Nem bilong ol pikinini man bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Tupela i pikinini bilong Jasia, pikinini man bilong Merari. Nem bilong ol arapela pikinini man bilong Merari i olsem, Soham na Sakur na Ipri. 28-29 Nem bilong ol pikinini man bilong Mali i olsem, Eleasar na Kis. Eleasar i no gat pikinini man. Na Jeramel em i bilong ol lain pikinini bilong Kis. 30 Nem bilong ol pikinini man bilong Musi i olsem, Mali na Eder na Jeremot. Ol dispela man i bilong ol lain famili bilong ol Livai.
31 Ol hetman bilong ol lain famili bilong ol Livai na ol liklik brata bilong ol dispela hetman i pilai satu bilong makim wanem wok ol lain Livai i mas mekim. Ol i mekim wankain pasin olsem ol lain brata bilong ol, em ol pris bilong lain bilong Aron. Na King Devit na Sadok na Ahimelek na ol hetman bilong ol lain famili bilong ol pris na ol Livai, olgeta i lukim ol i pilai satu.
+ 24:2 Wkp 10.1-2 * 24:23 Dispela nem Hebron i no i stap long tok Hibru bilong dispela lain. Tasol dispela lain i klostu wankain olsem 1 Stori 23.19, na nem Hebron i stap long 23.19. 24:26-27 Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.