25
Devit i makim ol Livai bilong mekim musik long haus bilong Bikpela
Devit wantaim ol man i bosim wok bilong haus bilong Bikpela i makim ol lain pikinini bilong Asap na Heman na Jedutun bilong mekim wok bilong lotu long haus bilong Bikpela. Ol i gat wok long autim tok bilong Bikpela long ol manmeri. Ol i save paitim ol kain kain gita samting na autim dispela tok wantaim. Em hia nem bilong ol dispela lain wantaim lista bilong wok ol i mekim.
Long ol lain pikinini bilong Asap, ol i makim Sakur na Josep na Netania na Asarela. Asap yet i bosim ol, na ol i autim tok bilong God long taim king i tokim ol long autim.
Long ol lain pikinini bilong Jedutun, ol i makim 6-pela man, em Gedalia na Seri na Jesaia na Simei* na Hasabia na Matitia. Na Jedutun, papa bilong ol, i bosim ol. Ol i autim tok bilong God long pasin olsem. Ol i paitim wanpela kain gita na mekim song bilong tenkyu long God na bilong litimapim nem bilong en.
Long ol lain pikinini bilong Heman, ol i makim Bukia na Matania na Usiel na Sebuel na Jerimot na Hanania na Hanani na Eliata na Gidalti na Romamtieser na Josbekasa na Maloti na Hotir na Mahasiot. Heman em i gat wok long autim tok bilong God long king. God i bin promis long givim biknem long Heman, olsem na God i bin givim em 14 pikinini man na tripela pikinini meri. Ol dispela lain pikinini man bilong Heman i save paitim ol kain kain gita samting long taim bilong mekim lotu long God long haus bilong Bikpela. Na papa bilong ol i bosim ol.
Na King Devit i bosim Asap na Jedutun na Heman. Namba bilong ol dispela man wantaim ol arapela Livai i bin skul gut long singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela, em inap 288 olgeta. Olgeta dispela man i save gut tru long mekim musik. Olgeta i pilai satu bilong painimaut wanem lain i mas kirapim wok pastaim. Maski ol i yangpela o lapun, na maski ol i saveman tru long mekim musik o ol i skul yet long mekim musik, olgeta i pilai satu. Ol wan wan lain i gat 12-pela man olgeta.
Pastaim tru ol i pilai satu, na ol i makim lain bilong Josep, bilong lain Asap. Na namba 2 taim ol i makim Gedalia wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 10 Na namba 3 taim ol i makim Sakur wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 11 Na namba 4 taim ol i makim Seri, narapela nem bilong en Isri, wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 12 Na namba 5 taim ol i makim Netania wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 13 Na namba 6 taim ol i makim Bukia wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 14 Na namba 7 taim ol i makim Asarela, narapela nem bilong en Jesarela, wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 15 Na namba 8 taim ol i makim Jesaia wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 16 Na namba 9 taim ol i makim Matania wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 17 Na namba 10 taim ol i makim Simei wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 18 Na namba 11 taim ol i makim Usiel, narapela nem bilong en Asarel, wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 19 Na namba 12 taim ol i makim Hasabia wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en.
20 Namba 13 taim ol i makim Sebuel, narapela nem bilong en Subael, wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 21 Na namba 14 taim ol i makim Matitia wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 22 Na namba 15 taim ol i makim Jerimot wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 23 Na namba 16 taim ol i makim Hanania wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 24 Na namba 17 taim ol i makim Josbekasa wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 25 Na namba 18 taim ol i makim Hanani wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 26 Na namba 19 taim ol i makim Maloti wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 27 Na namba 20 taim ol i makim Eliata wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 28 Na namba 21 taim ol i makim Hotir wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 29 Na namba 22 taim ol i makim Gidalti wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 30 Na namba 23 taim ol i makim Mahasiot wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en. 31 Na namba 24 taim ol i makim Romamtieser wantaim ol pikinini na ol wanlain bilong en.
* 25:3 Dispela nem Simei i no i stap nau long tok Hibru. Tasol i luk olsem em i bin i stap long bipo na nau i lus. Lain 17 i gat tok long Simei.