10
Gutpela wok gavman
Hetman i gat gutpela tingting, em bai i stiaim gut ol manmeri bilong em, na ol manmeri i gat save bai i mekim gut wok lida bilong ol. Sapos hetman bilong ol manmeri i gutpela, orait ol manmeri bilong em tu bai i stap gut. Na sapos lida bilong ples em i gutpela, orait olgeta manmeri tu bai i stap gutpela. King i no gat gutpela tingting, em i save bagarapim ol manmeri bilong em. Tasol bikman i gat save, em bai i mekim ples i go het. Pawa bilong bosim graun i stap long han bilong Bikpela, na em bai i kirapim ol gutpela manmeri long taim em yet i makim. Bikpela yet i mekim wok bilong ol manmeri i kamap gut, na em i givim biknem long ol kuskus bilong king.
Bikpela bai i pinisim ol hambak manmeri
Yu no ken krosim poroman bilong yu long liklik rong em i bin mekim. Na taim wanpela man o meri i bikhet tru long yu, larim em pastaim. Yu no ken mekim wanpela samting. Pasin bilong hambak na pasin bilong mekim nogut long ol arapela manmeri, em i sin long ai bilong Bikpela na long ai bilong ol manmeri. Ol kain kain gavman i save bihainim ol pasin i no stret na pasin bilong hambak na pasin bilong stil. Olsem na wanpela lain i save holim gavman nau, na tumora narapela lain i kisim ples bilong ol. Ol manmeri i kamap long graun tasol. Ol i samting nating. Olsem na ol i no ken apim nem bilong ol yet. Taim ol i stap laip yet, mak bilong dai i stap pinis long ol. 10 Bikpela sik inap winim dokta wantaim marasin bilong em. 11 Maski yu stap king nau, tumora yu inap i dai. Taim ol manmeri i dai pinis, ol snek na lang na binatang bai i lukautim ol.
12 Ol manmeri bilong mekim pasin hambak, ol i save lusim Bikpela. Long bel bilong ol, ol i no save tingting moa long God. 13 Sin yet i kamapim pasin hambak. Na ol manmeri i pas long sin, ol i save wokim tasol olkain pasin i nogut tru. Olsem na Bikpela bai i mekim save long olkain manmeri olsem na pinisim ol. 14 Bikpela + i daunim pinis ol king, na em i putim ol manmeri nating long ples bilong ol. 15 Bikpela i rausim ol manmeri long as ples bilong ol, na em i putim lain i no gat nem bilong senisim ol. 16 Bikpela i bagarapim graun bilong ol, na em i pinisim tru ol ples bilong ol. 17 Sampela lain em i rausim olgeta, na i no gat manmeri i tingim moa nem bilong ol. 18 Bikpela i no bin wokim ol manmeri bilong raun, bai ol i ken hambak na ol i ken pairap long kros.
Husat tru i gat biknem?
19 Husat inap long kisim biknem? Ol manmeri tasol. Husat tru inap long kisim biknem? Ol manmeri i save harim tok bilong Bikpela. Husat i no inap long kisim biknem? Ol manmeri tasol. Husat i no inap long kisim biknem? Ol manmeri i save kalapim ol lo bilong God. 20-21 Ol lain manmeri i save givim biknem long lida bilong ol. Olsem tasol Bikpela i save givim biknem long ol manmeri i bihainim tok bilong em.*
22 Maski ol manmeri i gat planti mani samting, na maski ol manmeri i gat biknem o i stap rabis, olgeta bai i kisim biknem, sapos ol i pret long Bikpela na i stap aninit long em. 23 Em i no stret long daunim wanpela rabisman i gat gutpela save. Na em i rong long givim biknem long ol manmeri bilong mekim sin. 24 Tru, ol manmeri i save givim biknem long ol bikman na hetman na jas. Tasol i no gat man o meri namel long ol bai i winim man o meri i save harim tok bilong Bikpela. 25 Papa bilong haus bai i bihainim wokman i gat gutpela save. Na ol manmeri i gat gutpela tingting, bai ol i no ken sem long dispela.
Rot bilong kisim gutpela nem
26 Taim yu mekim wok, maski long mauswara nabaut. Na taim yu stap rabis, maski long giaman na litimapim nem bilong yu yet. 27 Ol manmeri i mekim wok na i no sot long wanpela samting, ol i winim tru ol manmeri i save mauswara na i stap hangre.
28 Pikinini, sapos yu daunim yu yet, bai yu kisim gutpela nem. Na i orait long litimapim nem bilong yu yet, sapos tok bilong yu i tru. 29 Husat bai i helpim ol manmeri i no save lukautim ol yet? Na husat bai i givim biknem long ol manmeri i save semim ol yet? 30 Rabisman i save kisim biknem long gutpela tingting em i autim. Tasol maniman i save kisim biknem long ol samting em i holim. 31 Sapos rabisman i gat biknem, orait taim em i kamap maniman, nem bilong em bai i go bikpela moa. Sapos maniman i no gat nem, orait taim em i kamap rabisman, nem bilong em bai i go lus olgeta.
+ 10:14 1 Sml 2.8, Lu 1.52 * 10:20-21 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol manmeri i save pret long Bikpela, ol bai i stap i orait. Na ol manmeri i bikhet na i hambak, ol bai i lus.”