15
Sapos yu pret long Bikpela na yu stap aninit long em, orait yu bai mekim stretpela pasin. Na sapos yu bihainim lo bilong Bikpela, bai yu painim gutpela tingting. Gutpela tingting i tok welkam long yu, olsem mama i lukim gen pikinini bilong em. Na i olsem yangpela meri i bungim man bilong em. Na gutpela tingting i givim yu gutpela save i olsem kaikai, na gutpela tingting i olsem dring. Em bai i sambai long yu, bai yu no ken pundaun. Na bai em i strongim yu, bai yu no ken kisim sem. Gutpela tingting bai i givim biknem long yu namel long ol wantok bilong yu. Na bai em i helpim yu long autim gutpela toktok long taim bilong bung. Bai yu amamas na yu amamas olgeta, na bai yu kisim biknem i stap oltaim.
Ol longlong manmeri bai i no inap painim gutpela tingting, na ol manmeri bilong mekim sin bai i no inap lukim em. Gutpela tingting i stap longwe long ol hambak manmeri. Na ol manmeri bilong giaman i no ken tingting long en. Nogat tru. I no stret, sapos ol manmeri bilong mekim sin i tok amamas long gutpela tingting. Long wanem, Bikpela i no save putim dispela kain tok long maus bilong ol. 10 Tasol sapos ol manmeri i gat gutpela tingting, na ol i mekim dispela kain tok, em i stret. Long wanem, Bikpela i putim dispela kain tok long maus bilong ol.
Ol manmeri yet i kamapim sin
11 Yu + no ken tok, “Bikpela i trikim mi.” Long wanem, samting God i no laikim, em i no ken kamapim. 12 Na yu no ken tok, “Bikpela i paulim mi.” Long wanem, Bikpela i no save givim wok long ol manmeri bilong mekim sin. 13 Bikpela i belhat tru long olgeta pasin bilong sin. Na ol manmeri i stap aninit long em, ol tu i no inap laikim dispela kain pasin. 14 Bipo bipo tru, Bikpela i mekim kamap man na meri. Na em i givim strong long ol manmeri bilong skelim ol samting long tingting bilong ol yet. 15 Tru tumas, yu inap long bihainim lo bilong Bikpela. Long wanem, em i laik bilong wan wan long mekim gutpela pasin. 16 Bikpela i putim paia na wara long han bilong yu. Orait yu skelim na wanem samting yu laikim, yu kisim. 17 Olsem tasol, laip na i dai i stap long han bilong Bikpela. Na wanem samting ol manmeri i laik kisim, bai Bikpela i givim long ol. 18 Save bilong Bikpela i antap moa. Bikpela i win tru, na i no gat wanpela samting i hait long em. 19 Ai bilong Bikpela i save was long ol manmeri i bihainim tok bilong em. Na olgeta samting ol i mekim, Bikpela i lukim. 20 Bikpela i no bin tokim ol manmeri long ol i mas mekim rong, na em i no tok orait long ol lain i ken mekim sin.
+ 15:11 Sir 17.1-12, Je 1.13-15