17
God + i kamapim man na meri long graun, na em i larim ol i go bek gen long en. Em i givim liklik taim na sampela de tasol long ol. Na em i makim ol bilong bosim ol samting i stap long graun. Em i strongim ol long pawa bilong em, na em i mekim ol manmeri i kamap olsem piksa bilong em yet. 4-5 Bai ol i bosim ol animal na ol pisin tu. Olsem na olgeta samting i gat laip i save pret long ol manmeri.* Ol manmeri i kisim tang na ai na yau na tingting na save bilong skelim ol samting. Olsem + na ol kain kain gutpela save na tingting i pulap long ol. Na ol inap luksave long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. 8-9 Na Bikpela i putim lait bilong em insait long ol manmeri. Olsem na ol yet inap luksave olsem wok bilong Bikpela em i nambawan tru. 10 Ol manmeri bai i singaut olsem, “Nem bilong Bikpela em i holi.” Olsem na ol arapela manmeri i ken save long ol bikpela wok bilong em. 11 Bikpela i givim gutpela save long ol manmeri na em i givim lo bilong em long ol, bai ol i ken kisim laip long en. 12 Bikpela i mekim kontrak bilong i stap oltaim wantaim ol, na em i soim tingting bilong em long ol manmeri. 13 Ai bilong ol i lukim lait bilong Bikpela, na yau bilong ol i harim strongpela singaut bilong em. 14 Na Bikpela i skulim ol, bai ol i ken i stap longwe long ol manmeri nogut. Na em i lainim olgeta manmeri long helpim ol brata.
15-18 Bikpela i save oltaim long pasin bilong yumi, na i no gat samting i save hait long ai bilong em.§ Bikpela i makim ol lida bilong ol wan wan lain pipel. Tasol ol Israel ol i lain manmeri bilong em yet.* 19 Olgeta wok bilong yumi i stap ples klia, olsem san. Na oltaim ai bilong Bikpela i save lukim ol wok bilong yumi. 20-21 Olgeta rong na sin bilong yumi i no hait long em. Nogat. Em i save pinis long ol. 22 Sapos ol manmeri i mekim wok marimari, orait Bikpela bai i laikim tumas dispela pasin olsem nambawan bilas tru. Na bai em i tingim oltaim dispela gutpela wok bilong ol. 23 Tasol Bikpela bai i kirap na mekim save long ol manmeri bilong mekim sin. Na pe nogut bilong sin bai i sutim ol stret. 24 Na sapos ol manmeri i tanim bel, Bikpela bai i orait long ol i ken kam klostu long em gen. Na em i save holim han bilong ol manmeri i no gat strong moa.
God i singautim ol manmeri long tanim bel
25 Yu + mas lusim pasin bilong sin na go bek long Bikpela. Mekim prea long ai bilong em, na rausim ol rong bilong yu. 26 Kam bek long Bikpela na givim baksait long ol pasin nogut, na abrusim tru ol rabis pasin. 27 Ol + manmeri i stap laip, ol inap long litimapim nem bilong Bikpela Antap Tru. Tasol long ples bilong ol man i dai pinis, husat bai inap long mekim dispela singsing amamas? 28 Ol manmeri i dai pinis, ol i no i stap moa, olsem na ol i no inap givim biknem long Bikpela. Ol manmeri i gat laip na i strong, ol tasol inap givim tenkyu long em. 29 Tru tumas, Bikpela i save marimari moa yet long ol manmeri, na em i save lusim rong bilong ol manmeri i tanim bel. 30 Tasol ol manmeri ol i narakain. Ol i no inap i stap oltaim na givim biknem long Bikpela. 31 Lait bilong san i winim olgeta lait, tasol sampela taim san i save kamap tudak. Ol manmeri bilong graun i narakain na ol i tingting oltaim long pasin tudak. 32 Strong bilong Bikpela i karamapim ol strongpela samting i stap long skai. Tasol olgeta manmeri i olsem pipia nating bilong graun.
+ 17:1 Stt 1.26-28, 2.7 * 17:4-5 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Olgeta samting i gat laip i kisim 5-pela samting bilong mekim wok. Tasol Bikpela i givim tupela samting moa long ol manmeri. Namba 6 samting, em i givim tingting long ol, na namba 7 samting, em i givim toktok long ol bai ol manmeri yet i ken tokaut long ol wok bilong Bikpela.” + 17:7 Stt 2.17 17:8-9 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Na ol i ken amamas long dispela samting oltaim oltaim.” 17:12 Dispela kontrak, em kontrak God i bin mekim wantaim ol Israel long maunten Sainai. Lukim Kisim Bek 19.1624.18. § 17:15-18 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela hap. Dispela tok i olsem, “Taim yumi stap pikinini yet, yumi bin bihainim pasin nogut. Na yumi no inap long senisim dispela pasin nogut bai i kamap gutpela. Long olgeta arapela kantri bilong graun,” * 17:15-18 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela hap. Dispela tok i olsem, “Em i namba wan pikinini bilong Bikpela, olsem na Bikpela i save kisim stik na stretim pasin bilong em. Laik tru bilong Bikpela i go long em, na Bikpela i no save lusim em.” 17:20-21 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tasol Bikpela i no belhat, na em i save long ol wok em i bin mekim. Na em i no lusim yumi na larim yumi i stap nating. Nogat. Em i save marimari long yumi.” + 17:25 Jer 3.12 + 17:27 Sng 6.5, Ais 38.18, Bar 2.17-18