18
God em i Bikpela tru
Bikpela i stap laip nau na oltaim, na em i kamapim olgeta samting. 2-3 Na em wanpela tasol i save bihainim stretpela pasin. Na i no gat wanpela i resis wantaim em.* Husat inap long tokaut long olgeta wok bilong em? Na husat inap long painimaut as bilong olgeta samting em i bin wokim? Husat inap long metaim traipela strong bilong Bikpela? Na husat i ken kaunim ol wok marimari bilong em? I no gat rot tru bilong daunim o winim wok bilong Bikpela. Na ol manmeri i no inap luksave long ol wok Bikpela i bin mekim. Sapos ol manmeri i ting ol i kaunim ol wok pinis, sori, ol i stat tasol. Na taim ol i laik pinis, ai bilong ol bai i raun olgeta.
Ol manmeri ol i wanem samting tru? Na wanem wok tru bilong ol? Wanem samting inap helpim ol manmeri, na wanem samting i mekim nogut long ol? Sapos ol manmeri i stap 100 yia, ating em i longpela taim tru. 10 Tasol ol yia bilong ol i olsem liklik hap tasol bilong solwara, na ol i olsem liklik hap wesan bilong nambis. Sapos yu metaim laip bilong oltaim, ol yia bilong ol i samting nating. 11 Olsem na Bikpela i save isi isi long ol, na em i kapsaitim marimari bilong em long ol. 12 Em i lukluk long ol, na em i save olsem bikpela bagarap tru bai i painim ol. Olsem na Bikpela i karamapim ol sin na i rausim ol. 13 Ol manmeri i save marimari long ol wantok bilong ol. Tasol Bikpela i save marimari long olgeta manmeri. Em i save krosim ol na stretim ol na skulim ol gut. Na em i save bringim ol i kam bek, olsem wasman bilong sipsip i bringim ol sipsip bilong en i kam. 14 Em i save marimari long ol taim ol i bihainim gutpela skul bilong em na ol i wari tru long bihainim ol lo bilong em.
Gutpela pasin bilong givim presen
15 Pikinini, yu no ken paulim ol gutpela wok bilong yu long ol tok kros. Na yu no ken semim man long tok bilong yu taim yu givim presen. 16 Gutpela toktok i winim presen, olsem tudak bilong nait i gutpela moa na i winim tuhat bilong san. 17 Tru tumas, gutpela toktok olsem, em i winim gutpela presen. Tasol ol manmeri i mekim pasin sori ol i save givim tupela wantaim. 18 Ol longlong manmeri i save tok pait, tasol ol i no save sori. Ol manmeri i no amamas long givim presen, ol i no inap mekim narapela man i amamas.
Skelim gut pasin bilong yu
19 Kisim gutpela save pastaim, nogut yu toktok nating. Lukautim gut bodi bilong yu, nogut yu kisim sik. 20 Skelim pasin bilong yu pastaim, nogut Bikpela i kotim yu. Mekim nau tasol, olsem na long taim kot bilong God i kamap, em bai i marimari long yu. 21 Daunim yu yet, nogut sik i painim yu. Na taim yu mekim sin, hariap na tanim bel. 22 Lukaut gut, nogut wanpela samting i pasim yu long bihainim stret promis yu bin mekim long Bikpela. Na yu no ken wet inap long dai i pinisim promis bilong yu. 23 Tingting gut pastaim, na bihain yu ken mekim promis bilong yu. Nogut yu no inapim dispela promis, na yu kirapim kros bilong Bikpela. 24 Tingting gut pastaim. Yu laik bai Bikpela i kros long yu long taim yu dai? Na yu laik bai em i belhat long yu, na i givim baksait long yu? 25 Long taim yu gat planti kaikai, tingim taim yu bin i stap hangre. Na long taim yu gat planti mani tingting long taim yu bin i stap rabis. 26 Long wanpela de tasol, olgeta samting bilong yu i ken senis. Na sapos Bikpela i laik, dispela senis i ken kamap wantu tasol. 27 Sapos yu gat gutpela tingting, orait yu was gut long olgeta samting yu mekim. Na taim ol arapela manmeri i mekim sin, yu lukaut. Nogut yu bihainim pasin bilong ol. 28 Ol manmeri i gat gutpela save ol i save lukim kwik wanem ol manmeri i gat gutpela tingting. Na bai em i tok amamas long ol. 29 Na sapos yu harim gut skul bilong ol, bai yu tu yu kisim gutpela tingting. Na bai yu yet inap long skulim gut ol arapela manmeri.
Bosim ol laik bilong yu
30 Yu no ken bihainim ol laik nogut bilong yu. Mobeta yu bosim ol. 31 Sapos yu larim ol i bosim yu, bai ol birua i lap nogut long yu. 32 Yu no ken pinisim laik bilong yu na baim ol kain kain gutpela samting. Nogut ol mani bilong yu i go lus olgeta. 33 Sapos yu no gat mani, orait yu no ken kisim dinau long narapela man bilong wokim bikpela kaikai. Nogut yu kamap rabisman olgeta.
* 18:2-3 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Em i stiaim ol samting long han bilong em, na olgeta samting i save harim tok bilong em. Em i king, na em i bosim olgeta samting. Na Bikpela em inap long makim wanem samting i bilong em yet na wanem samting i bilong ol manmeri.”