19
Ol manmeri i save spak, ol i no inap long kisim planti samting. Na ol manmeri i no save wari long ol liklik samting, wok bilong ol bai i no inap kamap gut. Nogat. Em bai i go bagarap olgeta. Ol meri na strongpela dring i ken paulim ol man i gat save. Na man i prenim ol pamukmeri, em bai i mekim ol kain kain longlong pasin. Dispela kain pasin bai i bagarapim em olgeta. Na taim em i dai, ol liklik snek na binatang bai i lukautim em.
Ol manmeri i bilipim tumas tok bilong ol arapela, tingting bilong ol i kranki liklik. Sapos yu mekim sin, orait bai yu bagarapim yu yet. Sapos yu amamas long pasin nogut, orait bai Bikpela i kotim yu.
Yu no ken tok stil
Sapos yu no mekim tok stil, orait bai yu no ken kisim bikpela bagarap. Yu harim wanpela tok, orait yu no ken autim long narapela man. Na bai yu no gat wari olgeta. Tru tumas, yu no ken autim long wanpela man, maski em i pren o em i birua. Tasol sapos dispela tok i pulim yu long mekim sin, orait mobeta yu autim. Sapos yu autim tok stil, orait lukaut. Nogut wanpela man i harim na i lukim yu. Bai em i wetim taim bilong bagarapim yu. 10 Sapos yu harim wanpela tok stil, orait em i mas i dai insait long yu yet. Sanap strong. Sapos yu no autim dispela tok, em i no inap long bagarapim yu. 11 Wanpela meri i laik karim pikinini, bai i pilim bikpela pen. Krankiman em i wankain, long wanem, em i wari tumas long tok em i bin harim. 12 Dispela tok i pas tru insait long em olsem spia i pas long lek bilong man.
13 Sapos ol manmeri i tok stil long pren bilong yu i bin mekim rong, orait mobeta yu yet yu askim em pastaim. Ating dispela tok i no tru. Tasol sapos pren bilong yu i bin mekim wanpela rong, bai em i save nau, em i no ken mekim gen. 14 Askim wantok bilong yu. Ating em i bin autim wanpela toktok stil, o nogat? Sapos em i bin autim, bai em i save nau, em i no ken mekim gen. 15 Askim pren bilong yu long ol toktok stil ol manmeri i bin sutim long em. Long wanem, planti taim ol i giaman tasol. Olsem na yu no ken bilipim olgeta tok yu harim. 16 Sampela taim, ol manmeri i no tingting gut pastaim na ol i stori nabaut. Husat i no save mekim olsem? 17-19 Sapos yu laik kros long wantok bilong yu, orait mobeta yu toktok wantaim em pastaim. Na larim kot bilong Bikpela Antap Tru i stretim em.*
Husat tru i gat gutpela tingting?
20-21 Ol manmeri i harim tok bilong Bikpela na i bihainim ol lo bilong em, ol tasol i gat gutpela tingting. 22 Sapos ol manmeri i gat save long mekim ol kain kain pasin nogut, dispela save i no helpim ol long kisim gutpela tingting. Bihainim tingting bilong ol manmeri bilong mekim sin, em i no gutpela samting. 23 Sapos ol manmeri i gat sampela gutpela tingting, tasol ol i mekim pasin i no stret, ol i manmeri nogut tru. Na ol manmeri i bihainim krankipasin, ol i no gat stretpela tingting. 24 Ol manmeri i no gat bikpela save, tasol ol i harim tok bilong Bikpela, ol i winim saveman i brukim lo bilong Bikpela. 25 Sampela manmeri i gat gutpela tingting, tasol pasin bilong ol i no stret. Na sampela manmeri i wok long mekim olkain tok gris bilong winim kot bilong ol.
26 Sampela manmeri nogut ol i no save sori tru. Ol i giaman tasol. Ol i tingting long trikim yu tasol. 27 Ol i tanim het, na yu bai ting ol i no bin harim yu. Na sapos yu no was gut, bai ol i paulim yu bilong winim yu. 28 Sapos nau ol i no inap long mekim sin, orait tumora bai ol i painim rot bilong mekim pasin nogut. 29 Yu skelim gut ol manmeri, na bai yu save, ol i wanem kain manmeri. Taim yu bungim wanpela man o meri, orait lukluk gut long em, bai yu ken save em i gat gutpela tingting, o nogat. 30 Yu laik save em i wanem kain man o meri, orait yu lukluk gut long em i save bilas na lap na wokabaut olsem wanem.
* 19:17-19 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Yu harim tok bilong Bikpela na bai em i lukautim yu. Na bai em i laikim yu, sapos yu gat gutpela tingting. Kisim gutpela save long ol lo bilong Bikpela. Sapos yu skul gut long ol, bai yu kisim laip tru. Ol manmeri i save bihainim laik bilong Bikpela ol i amamas long kisim gutpela kaikai. Em i kaikai bilong diwai i save givim laip bilong i stap oltaim.” 19:20-21 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Sapos wokman i no laik harim tok bilong bos bilong em, bai bos i kros long em. Na sapos wokman i senisim tingting bilong em, maski, kros bilong bos bai i stap yet.”