2
Yumi mas sanap strong long taim bilong traim
Pikinini,* sapos yu tingting strong long bihainim Bikpela, orait yu mas redi long taim bilong traim. Stretim gut tingting bilong yu na sanap strong, na taim trabel i kamap yu no ken seksek kwik. Yu mas pas tru wantaim Bikpela na yu no ken lusim em, na bihain tru bai yu no inap sot long wanpela samting. Wanem samting i kamap long yu, yu mas karim tasol. Sapos ol kain kain senis i kamap na i daunim yu, orait yu stap isi tasol. Paia + i save kukim gol, bilong rausim ol samting nogut na mekim gol i kamap klin tru. Olsem tasol ol samting bilong daunim nem bilong ol i save traim ol stretpela manmeri. Yu mas i stap klostu long Bikpela na bai em i helpim yu, na yu mas wokabaut stret na bilip tru long em.
Yupela ol manmeri i save pret long Bikpela na aninit long em, yupela wetim marimari bilong em. Yupela i no ken lusim em, nogut yupela i pundaun. Yupela ol manmeri i save bihainim tok bilong Bikpela, yupela i mas stap klostu long em. Olsem na bai yupela i kisim gutpela pe. Yupela ol manmeri i save stap aninit long Bikpela, yupela wetim ol gutpela samting bai i kamap, em amamas na marimari bilong oltaim.
10 Tingim bek ol lain tumbuna bilong bipo na skelim gut. Husat bilong ol i bin i stap klostu long Bikpela, na Bikpela i semim em? Husat bilong ol i bin harim tok bilong Bikpela, na Bikpela i lusim em? Husat bilong ol i bin singaut long Bikpela, na Bikpela i givim baksait long em? 11 Tru tumas, Bikpela i save sori na marimari. Em i save lusim sin na mekim yu i stap orait long taim bilong trabel. 12 Sori tru, yupela ol manmeri bilong seksek na guria, yupela i manmeri bilong mekim sin na bilong traim tupela rot wantaim. 13 Sori tru, yupela ol manmeri bilong pret, yupela i no gat bilip, olsem na Bikpela i no inap was long yupela. 14 Sori tru, yupela ol manmeri i les pinis, bai yupela i mekim wanem samting long taim Bikpela i kotim yupela?
15 Ol + manmeri i save pret long Bikpela na aninit long em, ol i no save sakim tok bilong em. Na ol manmeri i laikim em, ol bai i bihainim ol rot bilong em. 16 Ol manmeri i save bihainim tok bilong Bikpela, ol i save wok hat bai God i ken mekim gut long ol. Na ol manmeri i laikim em, ol lo bilong God bai i pulap tru long laip bilong ol. 17 Ol manmeri i save stap aninit long Bikpela, ol i redi long bihainim em, na ol i save daunim ol yet long ai bilong Bikpela. 18 Na ol i tok, “Mobeta mipela i putim mipela yet long han bilong Bikpela, nogut mipela i pundaun long han bilong ol manmeri. Long wanem, strong na marimari bilong Bikpela i moa moa yet.”
* 2:1 Sirak i tok “Pikinini,” long wanem, em i laik skulim nau ol sumatin bilong en. Lukim wankain tok i stap long Sindaun 1.15 na 2.1 na 3.1. + 2:5 GST 3.5-6, 1 Pi 1.7 + 2:15 GST 6.18, Jo 14.15-23