3
Yumi mas mekim gutpela pasin long papa na mama
Ol pikinini, harim tok bilong papa bilong yupela. Yupela i mekim olsem, na bai yupela i stap i orait. Long wanem, Bikpela i putim papa antap long ol pikinini, na em i strongim mama bilong bosim ol pikinini bilong em. Pikinini i stap aninit long papa, sin bilong em bai i lus, na pikinini i litimapim nem bilong mama, em bai i stap olsem man i hipim planti gutpela samting. Sapos pikinini i stap aninit long papa, orait bihain ol pikinini bilong em yet bai i amamasim em na Bikpela bai i harim prea bilong em. Pikinini i litimapim nem bilong papa, em bai i kisim laip i longpela tru. Na pikinini i harim tok bilong Bikpela, em bai i amamasim mama bilong em. Papamama i stap bos bilong pikinini bilong tupela, olsem na pikinini i mas harim tok bilong tupela. Yu + mas givim biknem long papa bilong yu long tok na long wok, olsem na bai blesing bilong papa i ken kamap long yu. Long wanem, blesing bilong papa i save strongim haus bilong ol pikinini, tasol tok kros bilong mama i save kamautim ol pos bilong haus.
10 Sapos yu no i stap aninit long papa bilong yu, yu no ken ting yu antap long em. Long wanem, yu givim sem long papa bilong yu na yu no inap long kisim biknem. 11 Tru tumas, ol pikinini bai i kisim biknem sapos ol i aninit long papa bilong ol na givim biknem long em. Na ol bai i kisim nem nogut, sapos ol i daunim nem bilong mama. 12 Pikinini, yu mas lukautim papa bilong yu long taim em i lapun. Yu no ken givim hevi long em long taim em i stap laip yet. 13 Na sapos papa i kamap longlong liklik, yu mas sori long em. Maski yu yet yu gat strong, yu no ken tok bilas long em. 14 Bikpela bai i no lusim tingting long pasin marimari yu bin mekim long papa. Nogat. Em bai i lusim sin bilong yu na bai em i mekim haus bilong yu i kamap strong. 15 Long taim bilong trabel, Bikpela bai i tingim yu. Bai em i rausim sin bilong yu, olsem san i save rausim kol. 16 Ol pikinini i lusim tingting long papa, ol i olsem ol manmeri i tok bilas long Bikpela. Na ol pikinini i krosim mama, ol bai i kisim hevi, long wanem, Bikpela bai i kros long ol.
Daunim yu yet na marimari long ol arapela
17 Pikinini, yu mas daunim yu yet long olgeta wok yu mekim, na ol stretpela manmeri bai i laikim yu. 18-19 Sapos + nem bilong yu i bikpela, orait pasin bilong daunim yu yet i mas kamap bikpela tu, na bai yu painim blesing long ai bilong Bikpela.* 20 Strong bilong God em i bikpela moa, na ol manmeri i save daunim ol yet, ol i save litimapim nem bilong em. 21 Yu no ken wari long lainim ol samting i antap tumas long save bilong yu, na yu no ken traim long glasim gut olkain samting yu no inap long en. 22 Yu + mas tingting tasol long ol wok ol i makim bilong yu, na yu no ken wari long ol samting i hait yet. 23 Yu no ken traim long mekim ol wok yu no inap long en. Nogat. Wok yu kisim pinis, em inap long yu. 24-25 Planti manmeri i save paul nabaut, long wanem, ol i bihainim tingting bilong ol yet. Het bilong ol i pas long kranki tingting.
26 Ol manmeri i bikhet bai ol i painim samting nogut, na ol manmeri i laikim samting nogut bai ol i bagarap long en. 27 Ol wari bilong ol manmeri i bikhet, ol i no ken pinis. Olsem tasol, rong bilong ol manmeri bilong mekim sin, em i save kamap bikpela moa. 28 I no gat marasin i ken stretim trabel i kamap long ol manmeri bilong bikmaus. Long wanem, pasin nogut i pas tru insait long ol olsem rop bilong diwai. 29 Ol manmeri i gat gutpela tingting ol i save kisim kwik gutpela save. Na ol manmeri i gat gutpela tingting ol i laik harim gut ol skul.
Yu mas sori long ol rabisman
30 Yu mas sori long ol rabisman. Long wanem, pasin marimari i save lusim ol sin, olsem wara i save mekim dai bikpela paia. 31 Ol manmeri i soim pasin sori ol i tingim taim bihain, na taim ol yet i pundaun ol i save painim helpim.
+ 3:8 Kis 20.12 + 3:18-19 Fl 2.3 * 3:18-19 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Planti manmeri i gat biknem, na Bikpela i no save mekim klia tingting bilong em long ol. Nogat. Tasol em i save soim ol samting i hait long ol manmeri i bihainim pasin bilong daunim ol yet.” + 3:22 Lo 29.29 3:24-25 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol manmeri i no gat ai, ol i no inap lukluk. Na husat i no gat save, maski long toktok.”