24
Tok amamas long gutpela tingting
Gutpela tingting bai i litimapim nem bilong em yet, na bai em i kisim biknem namel long ol manmeri bilong em. Na taim ol Israel na olgeta strongpela ensel i bung long ai bilong Bikpela Antap Tru, gutpela tingting bai i opim maus bilong em na bai em i tok amamas olsem, “Mi bin kamap long maus bilong Bikpela Antap Tru, na mi karamapim graun olsem sno bilong moningtaim. Mi + bin sindaun long ol ples antap, na sia king bilong mi i stap namel long ol klaut. Mi wanpela tasol i bin raun long olgeta hap bilong heven, na mi bin wokabaut long ol rot i stap aninit long solwara. Mi bosim ol solwara nabaut na olgeta hap bilong graun na olgeta lain pipel na kantri.
“Mi save lukluk raun long ol dispela hap, bilong painim ples bilong malolo. Na mi wok long painim ples bai mi ken sindaun long en. Orait Bikpela i bin wokim olgeta samting na i kamapim mi, em i makim wanpela ples bilong mi ken sindaun long en. Na em i tok olsem, ‘Wokim haus bilong yu long hap bilong Jekop, na kisim hap graun bilong yu long ples bilong ol Israel.’ Bipo bipo yet em i kamapim mi, na bai mi stap oltaim oltaim. 10 Mi mekim wok bilong em long haus holi bilong em, na maunten Saion em i kamap ples bilong mi stret. 11 Na Bikpela i givim mi ples bilong malolo long dispela taun em i laikim tumas, na nau mi bosim taun Jerusalem. 12 Olsem na mi sindaun pinis namel long ol manmeri i gat biknem. Yes, mi sindaun long hap graun Bikpela i bin makim bilong em yet.
13 “Mi kamap longpela olsem ol diwai sida long Lebanon, na olsem ol diwai saipres long ol maunten Hermon. 14 Mi kamap longpela olsem ol diwai limbum bilong Engedi, na mi kamap naispela olsem ol purpur bilong Jeriko, na strongpela olsem ol diwai oliv long gaden, na bikpela olsem ol diwai i stap klostu long wara na i kamap longpela tru. 15 Mi + kamap gutpela smel i nais na i swit olsem ol plaua bilong bus. Em i olsem smel bilong paura ol i wokim long skin bilong diwai kasia na olsem smel bilong paura sinamon, na olsem smel bilong sanda mea, na olsem strongpela blut bilong plaua galbanum na paura ol i wokim long dispela samting olsem lalai na paura ol i save wokim long blut bilong diwai balsam, em ol samting bilong wokim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel insait long haus bilong God. 16 Mi olsem diwai galip, ol han bilong en i go longpela tru, na ol i strong na smatpela moa. 17-18 Mi olsem diwai wain i kamapim naispela kru, na ol plaua bilong mi i nambawan tru na i kamapim planti prut.* 19 Yupela ol manmeri i laikim mi, yupela kam long mi. Na bai yupela i kaikai na bai yupela i pulap long ol prut bilong mi. 20 Tingting long mi. Swit bilong mi i winim swit bilong hani, na ol presen bilong mi i gutpela tru na i winim hani bilong binatang. 21 Ol manmeri i kaikai mi, ol i laik kaikai moa. Na ol man i dringim mi, ol i laik dring moa. 22 Ol manmeri i harim tok bilong mi, ol bai i no inap sem. Na ol man i wok wantaim strong bilong mi, ol bai i no inap mekim sin.”
Gutpela tingting i wankain olsem lo bilong Bikpela
23-24 Ol dispela samting i stap insait long buk bilong kontrak bilong Bikpela Antap Tru. Na Moses i bin givim dispela long yumi ol lain bilong Jekop olsem lo, bai yumi bihainim. 25 Gutpela tingting i pulap tru long buk bilong lo olsem wara i pulap tru long wara Pison, na olsem wara i pulap tru long wara Taigris long taim namba wan kaikai i redi long gaden. 26 Lo i pulapim ol manmeri long gutpela save olsem wara i pulap long wara Yufretis, na olsem wara i save pulap long wara Jordan long taim bilong bungim wit. 27 Lo i givim skul long ol manmeri, na dispela skul em i klia tru olsem lait. Em i klia olsem wara Gihon long taim bilong kisim ol pikinini wain.
28 Ol manmeri bipo i no bin save gut long gutpela tingting na ol lain i kam bihain, ol tu bai i no inap long save gut long en. 29 Long wanem, skul bilong gutpela tingting em i bikpela tru na i winim olgeta solwara na ol wara i daunbilo tru.
30 Mi yet mi olsem baret i kam long wanpela wara, na i bringim wara i go long gaden. 31 Na mi tok olsem, “Bai mi givim sampela wara long gaden bilong mi, na bai mi kapsaitim wara long ol diwai prut. Na wantu, dispela baret i kamap olsem wara, na dispela wara i kamap olsem solwara.” 32 Na bai mi mekim skul bilong mi i lait olsem san long moningtaim, na bai mi salim lait bilong mi i go long ol longwe ples. 33 Na bai mi skulim olgeta manmeri olsem profet. Na ol lain i kam bihain, ol tu i ken kisim skul bilong mi. 34 Tru tumas, mi no bin hatwok long helpim mi yet tasol. Nogat. Mi wok long helpim olgeta manmeri i laik kisim gutpela skul.
+ 24:4 Kis 33.9-10 + 24:15 Kis 30.22-28 * 24:17-18 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Mi mama bilong laikim tru ol gutpela samting na pasin bilong harim tok. Mi kamapim save na pasin bilong wetim ol gutpela samting. Mi save stap oltaim oltaim, olsem na mi givim ol dispela samting long ol pikinini Bikpela yet i laikim.” 24:23-24 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Yupela i mas sambai long Bikpela oltaim na pas tru wantaim em, na bai em i ken strongim yupela. Bikpela Antap Tru, em wanpela tasol i God, na i no gat narapela inap kisim bek yupela.” 24:27 4-pela wara Pison na Gihon na Taigris na Yufretis, em ol wara i kamap long gaden bilong Iden. Lukim Stat 2.10-14. Wara Jordan, em bikpela wara bilong kantri Israel.