25
Pasin bilong ol gutpela manmeri na bilong ol manmeri nogut
Bel bilong mi i amamas long tripela samting. Na dispela tripela samting i gutpela tu long ai bilong Bikpela na long ai bilong ol manmeri.
Pasin bilong ol brata i stap wanbel,
na pasin bilong ol pren i poroman tru,
na pasin bilong ol marit i sindaun gut wantaim.
Bel bilong mi i no laik tru tripela kain manmeri. Pasin bilong ol i save mekim mi i sem nogut tru.
Em rabisman i ting em i gat biknem,
na maniman i save giaman,
na lapun man i no gat gutpela tingting na i save brukim marit nabaut.
Sapos yu no bungim gutpela tingting long taim yu yangpela, bai yu painim olsem wanem long taim yu kamap lapun? I gutpela tumas sapos man i gat waitpela gras em i gat pasin bilong skelim gut ol tingting. Na sapos ol lapun i save givim gutpela skul, em i stret olgeta. Em i samting tru, sapos ol lapun i gat gutpela tingting, na ol bikman i skulim gut ol manmeri long ples. Ol kain kain gutpela save em i bilas tru bilong ol lapun. Na ol i kisim biknem sapos ol i pret long Bikpela na i stap aninit long em.
10-pela samting i save mekim bel bilong mi i amamas, tasol wanpela bilong ol i mekim mi i amamas moa yet, na bai mi tokaut strong long en. Ol 10-pela i olsem.
Ol manmeri i amamas long ol pikinini bilong ol,
ol manmeri i laikim ol birua bilong ol i kisim bagarap,
ol manmeri i amamas long meri bilong ol i gat save,*
ol manmeri i no autim wanpela tok kranki,
ol manmeri i no bin i stap wokboi bilong ol man nogut,
ol manmeri i amamas long ol yet i winim pinis tingting i stret,
ol manmeri i autim toktok long ol manmeri i laik harim skul bilong ol,
10 ol manmeri i winim pinis gutpela tingting na ol i amamas tru.
Tasol ol manmeri i pret long Bikpela na i aninit em, ol i winim tru ol arapela manmeri.
11-12 Tru tumas, pasin bilong pret long Bikpela em i win tru long olgeta samting. Na ol manmeri i bihainim dispela pasin, ol i nambawan tru.
Pasin bilong ol meri nogut
13 Mi no inap wari sapos mi gat ol kain kain hevi, tasol mi bai sori tumas sapos gutpela pren i givim baksait long mi. Maski long ol man i mekim planti pasin nogut, tasol mi bai sori tumas sapos meri bilong mi i mekim nogut long mi. 14 Mi no inap wari sapos ol kain kain man i paitim mi, tasol mi bai sori tumas sapos ol birua tru i bagarapim mi. Maski ol bekim nogut i kamap long mi, tasol mi bai sori tumas sapos dispela i kam long han bilong ol birua. 15 I no gat wanpela kain marasin i winim strong bilong marasin nogut bilong snek. Na i no gat kros i winim kros bilong ol birua.
16 Mi inap stap wantaim laion o traipela snek, tasol mi no inap i stap wantaim meri nogut. 17 Sapos meri i belhat, em i save kamap narakain, na pes bilong en i save tudak olsem weldok i kros. 18 Man bilong em bai i painim kaikai long haus bilong ol wantok, na em i no inap long haitim bel nogut bilong em.
19 Ol kain kain hevi ol i samting nating, tasol sori tumas sapos meri yet i kamapim wanpela hevi. Em i mas kisim stret pe bilong ol manmeri bilong mekim sin.
20 I hat tumas long lapun man i wokabaut i go antap long maunten wesan. Olsem tasol, i hat tumas long man bilong bel isi i sindaun gut wantaim meri i save bikmaus.
21 Lukaut, nogut naispela pes bilong meri i paulim yu. Na yu no ken ting long meri i gat planti mani samting na yu mangalim em. 22 Sapos meri tasol i wok na man i stap nating, bai meri i kros na bikhet, na man bilong em bai i gat sem. 23 Meri nogut i save mekim man bilong en i tingting narakain na em i givim wari na bel hevi long man bilong em. Dispela meri em i no mekim man bilong en i amamas. Olsem na man bilong em bai i no gat strong, na han bilong em bai i slek, na ol skru bilong em bai i guria. 24 Pastaim + tru wanpela meri i bin kamapim pasin bilong sin, na long dispela as yumi olgeta i mas i dai. 25 Yu no ken larim wara bilong tang i ran nating. Olsem tasol yu no ken larim meri nogut i mauswara nabaut. 26 Sapos + em i no harim tok bilong yu, rausim em.
* 25:8 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela hap. Dispela tok i olsem, “ol manmeri i no pasim bulmakau wantaim donki long taim bilong brukim graun,” 25:11-12 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol manmeri i pret long Bikpela ol i save pinis long rot bilong laikim em, na ol manmeri i bilip tru long Bikpela, ol bai i no inap long lusim em.” + 25:24 Stt 3.1-24, Ro 5.12, 2 Ko 11.3, 1 Ti 2.14 + 25:26 Mk 10.1-12