26
Pasin bilong ol gutpela meri
Man i gat gutpela meri em i ken amamas na em bai i winim planti krismas. Kain meri olsem bai i mekim man bilong en i amamas tru, na man bai i stap bel isi inap long taim em i dai. Gutpela meri em i wanpela bikpela presen, Bikpela i save givim long man i aninit long em. Dispela kain man bai i amamas oltaim. Maski em i gat planti mani samting o em i stap rabisman, bel bilong em bai i amamas tasol.
Lukaut long ol meri nogut
4-pela samting i save mekim bel bilong mi i pret, tasol wanpela bilong ol i mekim mi i seksek nogut tru. Yumi save, dai em i samting nogut, tasol dispela tripela samting i nogut olgeta.
Tok baksait bilong ol manmeri bilong ples,
na bung bilong ol manmeri i gat bikpela kros,
na tok giaman long taim bilong kot.
Tasol namba 4 samting i save mekim bikpela wari na traipela hevi tru i kamap.
Em wanpela meri i jeles long narapela meri.
Meri nogut i skrapim bel bilong man bilong em, em i olsem plang i save skrapim nek bilong bulmakau taim em i wok. Yu laik stretim dispela meri, sori, yu bai pilim olsem binatang i kaikaim yu. Ol manmeri i save kros long meri i spak, long wanem, em i no save sem liklik. Ai bilong pamukmeri i soim mangal nogut. Sapos yu lukim pes bilong em, bai yu save long tingting bilong em.
10 Was gut long pikinini meri i save bikhet. Nogut yu isi long em, na em i hambak. 11 Lukaut gut, nogut em i aigris nabaut na em i givim sem long yu. 12 Dispela kain meri em i olsem meri i dai long wara na i save dring long olgeta liklik wara nabaut. Em i save raun long painim ol man bilong mekim pasin pamuk.
Tok amamas long gutpela maritmeri
13 Gutpela pasin bilong maritmeri i mekim man bilong en i amamas, na switpela kaikai em i wokim, i save mekim man i strong. 14 Maritmeri i save pasim maus, em i gutpela presen i kam long Bikpela. Na i no gat narapela samting i winim meri i no save toktok planti. 15 Maritmeri i save bosim gut ol laik bilong em, em i nambawan tru. I no gat wanpela samting inap long baim kain pasin olsem. 16 Ol man i save laikim tru meri i lukautim gut famili bilong em. Ol i amamas long em, olsem ol i save amamas long san i kamap antap long ol bikpela maunten. 17 Naispela + pes bilong meri i olsem lam bilong haus bilong God i givim bikpela lait. 18 Ol + lek bilong en i naispela na i strong, olsem ol pos ol i karamapim long gol na sanapim long ol bokis silva.
19  * Pikinini bilong mi, lukautim gut skin bilong yu taim yu yangpela. Nogut yu mekim ol kain kain pasin nabaut na yu lusim strong bilong yu. 20 Lukluk gut long ol graun nabaut na makim wanpela hap i gutpela. Orait planim ol pikinini kaikai bilong yu, na ol lain bilong yu bai i kamap strong. 21 Olsem na bai ol tumbuna pikinini bilong yu i no ken bagarap. Long wanem, ol i save lain bilong yu i gat bikpela strong.
22 Pamukmeri i olsem spet i stap long graun, na maritmeri i paulim ol arapela man em i save kamapim dai bilong ol. 23 Meri nogut em i pe bilong man bilong mekim sin, tasol gutpela meri em i presen i go long man i aninit long Bikpela. 24 Meri i no gat sem, em i no save wari liklik long gutpela nem bilong em. Tasol gutpela meri em i save sem yet long taim em i stap wantaim man bilong em. 25 Bikhetmeri i olsem wanpela rabis dok, tasol meri i save sem bai i pret long Bikpela na i aninit long em. 26 Ol manmeri i save tok, “Meri i lukautim gut man bilong em, em i gat gutpela tingting.” Tasol meri i hambak na i no lukautim man bilong em, ol i kolim em rabismeri. Man i gat gutpela meri em i ken amamas, na em bai i winim planti krismas. 27 Meri i save tok kros nating na i bikmaus planti, em i olsem biugel i krai long taim bilong pait na i mekim ol man i pret na i ranawe. Na sindaun bilong man i gat kain meri olsem, bai i bagarap tasol long pait.*
Sampela wari
28 Mi wari long tripela samting, na wanpela bilong ol i save mekim mi i kros nogut tru.
Sapos wanpela soldia i sot long ol samting na nau em i stap rabis,
sapos ol manmeri i gat planti save, na ol arapela i givim baksait long ol,
sapos ol manmeri i lusim stretpela pasin na i bihainim pasin bilong sin. Ol dispela kain manmeri nogut bai i dai long han bilong Bikpela.
Wok bisnis inap paulim ol manmeri
29 I hat tumas long ol bisnisman i mekim pasin i stret. Na ol manmeri i lukautim stua i no inap long abrusim sin.
+ 26:17 Kis 25.31-40 + 26:18 Kis 26.32 * 26:19 Planti saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em i no bin i stap long dispela buk pastaim, tasol narapela man i bin raitim bihain.